پژوهشی پیرامون فون ماهیان رودخانه تالار مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع- شیلات، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای اکولوژی ماهیان رودخانه، مربی دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

A Study of Fish Species Diversity in Talar River in Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hossein Mostafavi 1
  • Asghar Abdoli 2
1 Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Instructor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources