اهمیت و ابعاد قانونی نقش تنوع فرهنگی در حفاظت از تنوع زیستی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

The Importance and Legal Significance of the Role of Cultural Diversity in the Preservation of Biological Diversity

نویسنده [English]

  • Janet Blake
Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, University of Shahid Beheshti