دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، دی 1384 
مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت

داریوش مینایی تهرانی؛ علی حرفت منش؛ فرود آذری دهکردی