نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

همزیستی با قارچهای میکوریزی آرباسکولار وزیکولار باعث بهبود رشد و نمو در گیاهان بهوسیله افزایش جذب عناصر، بهبود بخشیدن رابطه آبی گیاهان و حفاظت از گیاهان در مقابل بیماریها میشود. در این مطالعه هشت ایستگاه براساس تنوع گونههای گیاهی و ارتفاع در بخش غربی منطقه حفاظت شده خارتوران بین نقاط جغرافیایی N .گردید انتخاب 55 º 58 ' تا 55 º 59 º E و 35 º 53 ' تا 35 º 57 º در هر ایستگاه درجه اهمیت گونههای گیاهی غالب و درصد همزیستی با میکوریزمحاسبه گردید. همچنین با جداسازی اسپورهای قارچهاری میکوریزی در ریزوسفر این هشت ایستگاه 12 گونه قارچ آربوسکولارـ وزیکولار شناسایی گردید که به غیراز یک گونه بقیه متعلق به جنس Glomus هستند.

کلیدواژه‌ها