شناسایی قارچهای آربوسکولار ـ مایکوریزا و تعیین درصد همزیستیدر ذخیره گاه بیوسفر خارتوران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای فیزیولوژی گیاهی، استادیار پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم گیاهی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

3 دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دکترای علوم گیاهی، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

همزیستی با قارچهای میکوریزی آرباسکولار وزیکولار باعث بهبود رشد و نمو در گیاهان بهوسیله افزایش جذب عناصر، بهبود بخشیدن رابطه آبی گیاهان و حفاظت از گیاهان در مقابل بیماریها میشود. در این مطالعه هشت ایستگاه براساس تنوع گونههای گیاهی و ارتفاع در بخش غربی منطقه حفاظت شده خارتوران بین نقاط جغرافیایی N .گردید انتخاب 55 º 58 ' تا 55 º 59 º E و 35 º 53 ' تا 35 º 57 º در هر ایستگاه درجه اهمیت گونههای گیاهی غالب و درصد همزیستی با میکوریزمحاسبه گردید. همچنین با جداسازی اسپورهای قارچهاری میکوریزی در ریزوسفر این هشت ایستگاه 12 گونه قارچ آربوسکولارـ وزیکولار شناسایی گردید که به غیراز یک گونه بقیه متعلق به جنس Glomus هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recoynition of arbuscular- mycorriza fungi (AMF) and root colonization peroentage in Kharturan biospher reserve

نویسندگان [English]

  • Farah Karimi 1
  • Sima Zanganeh 2
  • Morteza Yousefzadi 3
  • Hasan Zare Mayvan 4
1 Ph.D., Assistant Professor, Research Institute of Applied Sciences Science, Shahid Beheshti University
2 M.Sc., Department of Botany, Plant Pests and Diseases Research Institute
3 Ph.D. Student in Plant Physiology, Research Institute of Applied Sciences Science, Shahid Beheshti University
4 Ph.D., Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Tarbiat Modares University