مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای بیوشیمی،استادیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد بخش میکروبیولوژی آب و پساب، پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت

3 دکترای محیط زیست، استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

در کشورهای تولید کننده نفت، این ماده به عنوان یکی از مهم ترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار می رود رها شدن نفت در آب و خاک می تواند سبب آسیب به موجودات زنده شود. یکی از راه های مناسب جهت کاهش آلودگی نفتی از خاک، زیست درمانی می باشد. برخی از میکروارگانیسم ها قادرند از بعضی ترکیبات موجود در نفت به عنوان ماده غذایی استفاده کرده و آن را تبدیل به مواد ساده تر مثل آب و دی اکسید کربن نمایند. در این تحقیق چگونگی تخریب زیستی نفت خام در خاک با مقیاس نیمه صنعتی مطالعه شد. قطعه زمین هایی به ابعاد 1x2 متر و ارتفاع 70 سانتی متر از سیمان تهیه شد خاک آلوده به نفت خام سنگین (w/v) 2 درصد( MPP20000 ) در حدود 8/0 متر مکعب به هر خانه اضافه شد و مواد افزودنی از قبیل کود شیمیایی فسفاته و نیتراته،کود حیوانی و تراشه چوب به خانه های نختلف اضافه شد و روند تخریب زیستی نفت در هر خانه در مدت 12 ماه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین کاهش به میزان 65درصد در زمنی که به آن کود شیمیایی و هم زمان تراشه چوب داده شده بود دیده شد. در زمینی که به آن کود حیوانی اضافه شده بود مقدار کاهش در حدود 60درصد و در زمینی که در آن فقط از کود شیمیایی استفاده شده بود، کاهش نفت در حدود 55 درصد بود در نهایت در زمینی که در آن هیچ گونه از فاکتورهای مواد افزودنی اعمال نشده بود میزان کاهش در حدود 50 درصد بود. به این ترتیب مشاهدات ما نشان داد که استفاده هم زمان از تراشه چوب و کود شیمیایی و یا استفاده از کود حیوانی در خاک می تواند، راندمان تخریب زیستی نفت را بالا بببرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodegradation of Heavy Crude Oil in Soil in a Pilot Scale

نویسندگان [English]

  • Dariush Minai-Tehrani 1
  • Ali Hefatmanesh 2
  • Forood Azari-Dehkordi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University
2 M.Sc., Water and Wastewater Department, Industrial Protection and Environment Section (Microbiology), Petroleum Industry Research Institute
3 Assistant Professor, Faculty of Environment, Tehran University