تنوع ریختی میان جمعیتی ماهی شاه کولی در رودخانه های هراز و گزافرود

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای شیلات، استادیار مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی ساری

2 دکترای آبزیان و حیات وحش، دانشیار دانشکده علوم ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به منظور تعیین صفات مناسب جهت جداسازی جمعیت های شاه کولی در دو رودخانه هراز و گزافرود، در بهار 1383 مطالعه ای صورت گرفت 70 نمونه از رودخانه های هراز و گزافرود با استفاده از تور سالیک صید گردید. در این مطالعه 27 صفت ریخت سنجی مطلق 20 صفت ریخت سنجی نسبی و 10 صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی بهترین صفات جدا کننده جمعیت ها و میزان جدایی جمعیت ها مشخص شد. در مورد صفات ریخت سنجی 8 فاکتئر با حدود 2/88 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شد که شامل صفاتی نظیر طول کل،طول فورک، ارتفاع بدن؛ طول سر و طول پیش فک می باشند. در مورد صفات شمارشی 4 عامل با حدود 75/71 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شد که شامل صفات فلس هاس سابقه دمی، خارهای آبششی داخلی، و فلس های بالای خط جانبی می باشند. در مورد صفات نسبی ریخت سنجی 7 فاکتور با حدود 81 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شد که شامل 1 صفت نسبی می باشند نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که صفات ریخت سنجی و ریخت سنجس نسبی برای جدایی جمعیت ها مناسب تر است، در حالی که صفات شمارشی در بین جمعیت ها دارای همپوشانی زیادی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inter-Population Morphological Diversity in Chalcalburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) in Haraz and Gazafrud Rivers

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmani 1
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 2
1 Ph.D., Assistant Professor, Higher Education Institute of Agricultural Science and Natural Resources of Sari
2 Ph.D., Associate Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University