نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

باکتری اکسیرم هالوفیل ، جداسازی شده از جزیره قشم با تولید بیوسورفکتانت قادر به امولوسیونه کردن و تجزیه نفت خام می باشد.پس از آزمایش های لازم اولیه و این باکتری از لحاظ تاثیر فاکتورهای اساسی محیطی در تجزیه زیستی نفت خام مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله نقش فاکتورهای محیطی حائز اهمیت از جمله شوری،PH ، دما و دور دستگاه شیکر به منظور هوادهی محیط، حداقل مقدار منبع نتروژن و فسفر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شنان داد، محدوده غلظت نمک 15 تا 21 درصد، 2/8 PH،دمای 35 درجه سانتی گراد و دور شیکر rpm 140،حداقل مقدار منبع نتروژن 2/0 گرم 4SO (4NH) و حداقل غلظت منبع فسفر 1/0 گرم 4PO 2KH، مناسب ترین شرایط برای تجزیه زیستی یک گرم نفت خام توسط این باکتری می باشد. سپس با انجام آزمایشات وزن سنجی نفت خام روشن گردید که باکتری در این شرایط بهینه بعد از هفت روز نزدیک به صد در صد نفت خام موجود را به مصرف می رساند.

کلیدواژه‌ها