زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دکترای میکروبیولوژی، استادیار سازمان علمی و صنعتی پژوهش های ایران

چکیده

نفت ترکیب پیچیده ای از انواع هیدروکربن ها است که در اعماق زمین تحت فشار دمای بالا اعماق شکل گرفته است. تا کنون مطالعات متعددی در سراسر دنیا وجود میکروارگانیسم های بومی مخازن نفتی با شرایط دشوار مخزنی اعم از دمای بالا، شوری بالا و فشار بالا را به اثبات رسانده است. آرکی باکترها در واقع باکتری های باستانی با ویژگی های منحصر به فرد از لحاظ ساختار و ژنتیک بوده و در سومین عرصه حیات قرار دارند، قادر به تحمل این شرایط ویژه و دشوار مخازن دشوار مخزنی می باشند مهم ترین آرکی های مخازن نفتی متانوژن ها می باشند که آرکی هایی هستند که قادر به تولید گاز متان به عنوان بخشی از متابولیسم داخلی خود می باشند. در این مطالعه به بررسی حضور و رشد متاژون ها در دمای بین 20 تا 60 درجه سانتی گراد و نیز شوروری تا حد اشباع پرداختیم. گاز کروماتوگرافی و میکروسکوپ فلورسنت برای بررسی رشد متانوژن ها در شرایط مختلف به کارئ گرفته شده است. کشت روش کاملا بی هوازی در bottle Serum با تنظی اتمسفر 2H+ 2CO انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methanogenetic Life under Extreme Condition in an Oil Reservoir

نویسندگان [English]

  • Mitra Sadat Tabatabee 1
  • Mahnaz Mazaheri Assadi 2
1 Ph.D. Student in Microbiology, Research and Science Campus, Azad University
2 Ph.D., Assistant Professor, Scientific and Industrial Research Organization of Iran