کلیدواژه‌ها = نیترات
اثر تهنشست نیتروژن شبیه سازی شده بر ویژگی های شیمیایی خاک در توده دست کاشت افرا پلت

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 39-54

مهرسده تفضلی؛ حمید جلیلوند؛ سیدمحمد حجتی؛ نوربرت لمرسدورف


مدل‌سازی آلودگی چاه‌های جذبی بر آب زیرزمینی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 75-90

بلال اروجی؛ عیسی سلگی؛ محمد صادق علیائی


بررسی آگاهی عمومی مردم شهر اراک نسبت به آلودگی آب آشامیدنی به نیترات

دوره 4، شماره 2، دی 1385

محمدسعید مقدسی؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ عبدالرضا مقدسی


بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 2، دی 1385

مهدی نادری جلوار؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد رضا احمدی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ اصغر عبدلی