بررسی منابع آلاینده آب های زیرزمینی دشت ایذه، شمال شرق خوزستان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق سیستم هیدروشیمی زمینه ، آلاینده های کشاورزی و حیوانی ، تغییرات مکانی و زمانی و منشاء آن ها در آب های زیرزمینی دشت ایذه، واقع در شمال شرق استان خوزستان، مطالعه شده است نمونه های آب زیرزمینی از 34 چاه ، یک پیزومتر، یک چشمه، و یک قنات در ماه های اردیبهشت ، خرداد، شهریور، دی و اسفند سال 1380 جمع آوری گردیده و جهت تعیین پارامترهای هیدروشیمی و آلودگی مورد سنجش قرار گرفته است آلودگی شدید نیتراته آب های زیر زمینی به وسیله فعالیت های کشاورزی در نواحی وسیعی از دشت ایذه رخ داده است. فرآیند اصلی مسبب افزایش نیترات آب های زیرزمینی ایذه اکسیداسیون آمونیوم ناشی از فروشویی سریع کودهای غیر آلی اعمال شده بر زمین های کشاورزی می باشد. غلظت نیترات آب های زیرزمینی دشت ایذه از بهمن تا اردیبهشت ماه افزایش می یابد و سپس دوباره روند کاهشی به خود می گیرد. هر چند که امکان جذب باکتری ها توسط لایه سیلتی ماسه ا ی پوشاننده آبخوان آبرفتی ایذه وجود دارد، با این حال آب های زیرزمینی کم عمق ایذه از لحاظ باکتریایی شدیدا آلوده می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pollution Sources of Ground Water in Izeh Plain, North East of Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Nassery
  • Farshad Alijani
Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The background hydrochemical system, the pollution sources, and the different pollutants of ground water in the Izeh plain, north east of Khuzestan, were determined and spatial and temporal variations of pollutants were studied. Groundwater samples from thirty four wells, one piezometer, and one Qanat have been collected in three periods of 2001. The nitrate concentrations of ground water in the Izeh plain increase, continuously, as a result of agricultural activities. The major process that cause increasing of nitrate concentrations in ground water is leaching of application of inorganic manure on cultivated areas. The maximum concentrations of nitrate in ground water of Izeh plain occur in May then the concentrations decrease during dry season. Although bacteria's adsorb on sandy silt layer overlying Izeh alluvial aquifer but shallow ground water are polluted bacterially

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Izeh
  • aquifer
  • pollution
  • nitrate