بررسی آگاهی عمومی مردم شهر اراک نسبت به آلودگی آب آشامیدنی به نیترات

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر تهران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده

یون نیترات از مهم ترین آلاینده های منابع آب آشامیدنی شهر اراک می باشد. بر اساس نتایج آخرین تحقیقات، مشخص شده که غلظت نیترات حدود 80 درصد شبکه تامین آب آشامیدنی از شهر بالای 10 میلی گرم در لیتر ( براساس نیتروژن) است که بر اساس استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی غیر قابل مصرف برای آشامیدن می باشد. از آنجا کعه در دنیای امروز تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطوح کلان در تمام زمینه ها به خصوص در مورد مسایل زیست محیطی بدونبدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، بنابراین لزوم آگاهی اقشار مختلف جامعه در مورد معضلات زیست محیطی هر منطقه بسیار ضروری است . هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان آگاهی افکار عمومی مردم شهر اراک نسبت به آلودگی نیتراتی منابع آب آشامیدنی این شهر و سنجش نحوه برخوردهای متفاوتی است که با این معضل زیست محیطی داشته اند. اطلاعات و داده های لازم جهت تحقیق از پرسش نامه هایی به دست آمده است که در مناطق مختلف شهر توزیع و سپس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. تحقیقات اولیه نشان می دهد که تقریبا 90 درصد افرادی که مورد پرسش واقع شده اند از پایین بودن کیفیت ظاهری آب آشامیدنی شهر اراک با اطلاع هستند ولی تنها 38 درصد از افراد مزبور از بالا بودن غلظت نیترات در منابع آب آشامیدنی شهر مطلع هستند از این میان تنها 15 درصد از افراد مورد پرسش واقع شده از مخابرات بهداشتی بالا بودن غلظت آلاینده نیترات در آب آشامیدنی آگاهی دارند و عکس العمل تقریبا جدی در قبال این موضوع اتخاذ کرده اند. براساس نتایج این تحقیق اگر چه ارتباط منطقی بین سطح تحصیلات افراد و میزان آگاهی از کیفیت آب آشامیدنی وجود داشت ولی ارتباطی بین سطح تحصیلات افراد با میزان آگاهی از بالا بودن غلظت نیترات و یا مخاطرات بهداشتی آن مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on People Awareness Regarding Nitrate Pollution of Drinking Water in Arak City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Moghaddasi 1
  • Syed Mohammad Reza Alavi Moghaddam 1
  • Reza Maknon 1
  • Abdol Reza Moghaddasi 2
1 Faculty of Civil and Environmental Engineering, University of Amir Kabir
2 Faculty of Technical and Engineering, Arak University