نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿنا

2 داﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

چکیده

شستشوی نیترات وآمونیوم از زمین های کشاورزی می تواند سبب کاهش قابل توجه کود نیتروژن گرددو تغییرات زیادی در این کاهش مشاهده و گزارش شده است . هدف از این مطالعه بررسی میزان تجمع نیترات و آمونیوم در نیمرخ خاک در طی اعمال تیمارهای مختلف آبیاری و کودی بوده است . میزان نیتروژن تجمع یافته و غلظت آن تحت سه سطح کود وسه رژیم آبیاری در منطقه خوزستان ایران مورد مطالعه قرا رگرفت. تیمارهای آبیاری شامل تیمار آبیاری کامل II و سایر تیمارها 85 درصد بودند(12) و 70 درصد (13) از مقدار تمیار II بودند. مقادیر نیتروژن شامل 150 (N1 )، 250 (N2) و 350 (N3) کیلوگرم اوره در هکتار بود جمع آوری نمونه های از خاک با فاصله زمانی یک ماه و در عمق های 30-0 ، 60-30، 90-60، و 120-90 صورت گرفت از مدل LEACHM جهت شبیه سازی مقادیر نیترات و آمونیوم در لایه های مختلف خاک و مقایسه آن با مقادیر مشاهده ای استفاده شد. میزان سطح کود و آب کاربردی تاثیر بسزایی در تجمع آمونیوم و نیترات از خود نشان دادند. بیشترین مقدار نیترات در تیمار 13N3 و در امونیوم در تیمارهای و 13N2 در طول مطالعه به ثبت رسید. در طول زمان نیترات به اعمال پایینتر شسته شد و در آخرین نمونه گیری در شهریور غلظت آن د رعمق 30-0 به صفر رسید . با تغییر مقادیر نیتریفیکاسیون، دنیتریفیکاسیون و تصعید ، واسنجی مدل LEACHM به طور محسوسی افزایش یافت به طوری که دامنه ضریب ویلموت بعد از واسنجی برای نیترات و آمونیوم به ترتیب 56/0 تا 98/0 و 76/0 تا 96/0 بود.

کلیدواژه‌ها