بررسی توانایی صدف Dreissena polymorpha در کاهش غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری (سیستم باز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

گونه (Zebra mussel) Dreissena polymorpha شاخص آلودگی آب های شیرین، بومی حوضه دریای خزر و یک تصفیه کننده زیستی می باشد که می تواند حجم زیادی از آب را فیلتر نماید. بر این در این تحقیق سعی گردید به جهت دامنه وسیع مواد موجود در فاضلاب ، نیترات و فسفات مورد بررسی قرار گیرد . برای این منظور سه توده صدف (20، 40 و 60 گرم ) تحت آزمایشات فیلتراسیون ( از طریق کشت توام فیتوپلانکتون کلرلاو سندسموس) و جذب غیر مستقیم نیترات و فسفات در سیستم باز قرار گرفت و برای به دست آوردن نتایج قطعی، این آزمایش ها 3 تا 10 بار بسته به دامنه واریانس ، تکرار گردید . نتایج نشان داد بین وزن توده های صدف و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات همبستگی مثبت وجود دارد(R2=0/99 و نیز بین غلظت نیترات و فسفات در ورودی فاضلاب و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات، همبستگی منفی وجود دارد (R2=0/97 ، p <0/023). .( t =2/132همچنین مشخص گردید که با افزایش وزن توده های صدف، میزان جذب نیترات با میانگین 08/0 تا 2/0 و میزان جذب فسفات 02/0 تا 04/0 میلی گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف می باشد. علاوه بر آن مشخص شد که جلبک کلرلا و سندسموس قادر به تقلیل غلظت نیترات ) از 03/0 تا 73/1) میلی گرم بر لیتر ) و فسفات ( از 42/0 تا 48/4 میلی گرم بر لیتر ) می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Capability of Zebra Mussel (Dreissena polymorpha) in Reduction of Nitrate and Phosphate in Urban Waste Water (Open System)

نویسندگان [English]

  • Leyli Gholamhosseini 1
  • Arash Javanshir 2
  • Amirhesam Hassani 1
1 Department of Environment, Faculty of Environment and Energy, Science & Research Campus, Islamic Azad University
2 Department of Environment Faculty of Natural Research, Tehran University
چکیده [English]

Dreissenapolymorpha (Zebra mussel) is a fresh water mollusk and native species of Caspian Sea area. These shells belong to filter feeder class and are able to filter a great volume of water. In this research, due to a wide range of materials available in urban wastewater efficiency of Dreissena polymorpha is studied to reduce concentration of Nitrate and Phosphate. The shell masses in 20, 40 and 60 g were put test for filtration tests and indirect absorption of nitrate and phosphate from artificial wastewater. These tests were performed in open system and were repeated 3-10 times depending on variance range.The results showed that there is a positive correlation between the weight of shell masses and the filtration rate of Nitrate and Phosphate in open system (R2 =0.99) and there is a negative correlation between concentration of Nitrate and Phosphate at the wastewater entry on one side and the filtration rate of nitrate and phosphate on the other side (R2=0.97) (t=2.132, P<0.023). It was found that when the weight of shell masses increase (from 20 to 40 to 60 g), the amount of Nitrate absorption is 0.08-0.2 mg.l-1 while Phosphate is absorbed 0.02-0.04 mg.l-1 in the open system. In this research it was found that Chlorella and Scenedesmus algae are able to reduce concentration of Nitrate (of at least 0.03 to 1.73 mg.l-1) and the Phosphate solved in waste water (of at least 0.42 to 4.48 mg.l-1).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: urban wastewater
  • nitrate
  • phosphate
  • Dreissena polymorpha