نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گونه (Zebra mussel) Dreissena polymorpha شاخص آلودگی آب های شیرین، بومی حوضه دریای خزر و یک تصفیه کننده زیستی می باشد که می تواند حجم زیادی از آب را فیلتر نماید. بر این در این تحقیق سعی گردید به جهت دامنه وسیع مواد موجود در فاضلاب ، نیترات و فسفات مورد بررسی قرار گیرد . برای این منظور سه توده صدف (20، 40 و 60 گرم ) تحت آزمایشات فیلتراسیون ( از طریق کشت توام فیتوپلانکتون کلرلاو سندسموس) و جذب غیر مستقیم نیترات و فسفات در سیستم باز قرار گرفت و برای به دست آوردن نتایج قطعی، این آزمایش ها 3 تا 10 بار بسته به دامنه واریانس ، تکرار گردید . نتایج نشان داد بین وزن توده های صدف و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات همبستگی مثبت وجود دارد(R2=0/99 و نیز بین غلظت نیترات و فسفات در ورودی فاضلاب و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات، همبستگی منفی وجود دارد (R2=0/97 ، P<0/023). .( t =2/132همچنین مشخص گردید که با افزایش وزن توده های صدف، میزان جذب نیترات با میانگین 08/0 تا 2/0 و میزان جذب فسفات 02/0 تا 04/0 میلی گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف می باشد. علاوه بر آن مشخص شد که جلبک کلرلا و سندسموس قادر به تقلیل غلظت نیترات ) از 03/0 تا 73/1) میلی گرم بر لیتر ) و فسفات ( از 42/0 تا 48/4 میلی گرم بر لیتر ) می باشند.

کلیدواژه‌ها