نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی اثرات کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر کیفیت آب رودخانه هراز و روند خودپالایی آن ، چهار کارگاه تکثیر و پرورش ماهی و ده ایستگاه نمونه برداری انتخاب شدند. اندازه گیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مواد مغذی آب شاملT^(°C) ، 〖DO〗^ pH,〖BOD〗_5 ، سخت کل ، TDS ، TSS ، کدورت ، EC ، 〖PO〗_4 ، 〖NH〗_4 ،NO〖 〗_3، 〖NO〗_2و در هر دو ماه یک بار و در یک دوره یکساله صورت گرفت . نتایج حاصل از آنالیزها نشان داد که دامنه مقدار متوسط پارامترها در ایستگاه های مختلف در مدت بررسی برای دما، 7/11-9/8 درجه سانتی گراد، DO 3/11 – 7/8 میلی گرم در لیتر، BOD5 9/5- 95/2 میلی گرم در لیتر،PH 9/7-4/7 ، سختی کل 245- 160 میلی گرم در لیتر، TDS247- 209 میلی گرم در لیتر،TSS 156- 62 میلی گرم در لیتر ؛ کدورت NTU 76-2/21، EC 491-398 میکروموس بر سانتی متر ، 〖PO〗_4 115/0-014-0 میلی گرم در لیتر، 〖NH〗_4 783/0 -014-0 میلی گرم در لیتر،، 〖NO〗_3 49-1-74/0 میلی گرم در لیتر، وNO _2 021/0- 003/0 میلی گرم در لیتر متغیر بود. در این مطالعه مقادیر پارامتر های فوق در ایستگاه های مختلف دارای نوساناتی بوده و برخی از آن ها شامل DO ، TSS ، 〖NH〗_4 ، و کدورت در ایستگاه های مختلف اختلاف معنی داری داشتند که نتیجه تاثیر مزارع پرورش ماهی و خودپالایی رودخانه می باشد. این فاکتورها در فصول مختلف سال نیز در تغییر بوده که علت اصلی آن تغییر شرایط محیطی و شدت فعالیت کارگاه ها می باشد .

کلیدواژه‌ها