کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) محل دفن زباله های شهری ، شهر ارومیه با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع (RIAM)

دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 117-136

10.52547/envs.2022.1103

میر جواد غیبی؛ سجاد چهره‌قانی؛ مهدیه عظیمی یوشانلویی؛ زهرا درویشی قولنجی


ارزیابی ریسک های محیط زیستی مجتمع پتروشیمی کرمانشاه با روش FMEA

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-24

سجاد بهرامی؛ احد ستوده؛ ناصر جمشیدی؛ محمدرضا علمی


آثار اقتصادی و زیست‌محیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

زکریا فرج زاده؛ محمد بخشوده؛ محسن رضایی میرقائد؛ حمید آماده