آثار اقتصادی و زیست‌محیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای افتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، شیراز

2 استادیار گروه افتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، شیراز

3 دانشیار گروه علوم افتصاد، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران

4 استادیار گروه اقتصاد کشتورزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، ایران باید موانع واردات شامل تعرفه­ها و موانع غیرتعرفه­ای را کاهش دهد. کاهش این موانع می‌تواند پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی مهمی به دنبال داشته باشد. این مطالعه با هدف تحلیل اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی کاهش موانع واردات صورت گرفت. برای این منظور ابتدا یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حساب‌داری اجتماعی تدوین شد. در تحلیل زیست‌محیطی، کل انتشار آلاینده‌های منتخب به سه گروه انتشار ناشی از مصرف سوخت، انتشار در جریان تولید و انتشار ناشی از مصرف نهایی غیرسوخت تقسیم گردید. سیاست­های کاهش موانع واردات نیز شامل جایگزینی موانع غیرتعرفه­ای با معادل تعرفه و دریافت تعرفه یکنواخت 14 و 4 درصد می­باشد. یافته­های مطالعه نشان داد سیاست­های یاد شده تولید ناخالص را افزایش و سطح عمومی قیمت­های اقتصاد را کاهش خواهد داد. افزون بر این، این سیاست­های تجاری رفاه خانوارها را افزایش خواهند داد که سهم خانوارهای شهری و ثروتمند بیش از سایر گروه­ها می­باشد. هم‌چنین مشخص گردید کاهش موانع واردات موجب کاهش انتشار اغلب آلاینده­های منتخب می‌شود اما بخشی از کاهش انتشار ناشی از کاهش مصرف سوخت و تغییر ترکیب تولید، بواسطه افزایش انتشار در جریان مصرف نهایی از بین می­رود. این سیاست­ها ترکیب تولید را نیز به نفع بخش­های خدمات، نفت و گاز، فرآورده­های انرژی، منسوجات و پوشاک، شیلات و محصولات باغی تغییر خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and Environmental Impacts of Import Barriers Reduction: A CGE Framework Analysis

نویسندگان [English]

 • Zakariya Farajzadeh 1
 • Mohammad Bakhshoodeh 2
 • Mohsen Rezaie Mirghaed 3
 • Hamid Amadeh 4
1 PhD. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran
3 Associate Professor, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Iran
4 Assistant Professor, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Allame Tabatabei University, Iran
 1. Acharya S, Cohen S. Trade liberalization and household welfare in Nepal. Journal of Policy Modeling; 2008; 30: 1057–1060.
 2. Adkins L G, Garbaccio R F. Coordinating Global Trade and Environmental Policy: The role of pre-existing distortions. National Center for Environmental Economics, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. United States; 2007.
 3. Arunanondchai J M. Applied general equilibrium analysis of trade liberalization on land-based sectors in Malaysia and Indonesia. Journal of Policy Modeling; 2003; 25: 947–961.
 4. Beghin J, Dessus S, Ronald-Holst D, van den Mensbrugghe D. Empirical modeling of trade and environment, Trade and Environment in General Equilibrium: Evidence from Developing Economics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 2002; Chapter 3: 31-78.
 5. Böhringer C, Löschel L. Computable general equilibrium models for sustainability impact assessment: Status quo and prospects. Ecological Economics; 2006; 60: 49-64.
 6. Chemingui M A, Dessus S. Assessing non-tariff barriers in Syria. Journal of Policy Modeling; 2008; 30: 917–928.
 7. Copeland B R, Taylor M S. Trade, spatial separation, and environment. Journal of International Economics; 1999; 47: 137-168.
 8. de Melo J, Tarr D. A general equilibrium analysis of US foreign trade policy. MIT Press, Cambridge MA; 1992; Chapter 3: 41-63.
 9. Dessus S, Bussolo M. Is there a trade-off between trade liberalization and pollution abatement?. Journal of Policy Modeling; 1998; 20(1): 11-31.
 10. Fæhn T, Holmøy E. Trade liberalization and effects on pollutive emissions to air and deposits of solid waste: A general equilibrium assessment for Norway. Economic Modeling; 2003; 20: 703-727.
 11. Gelan A. Trade liberalization and urban–rural linkages: A CGE analysis for Ethiopia. Journal of Policy Modeling; 2002; 24: 707–738.
 12. Gumilang h, Mukhopadhyay K, Thomassin P J. Economic and environmental impacts of trade liberalization: The case of Indonesia. Economic Modeling; 2011; 28: 1030–1041.
 13. Iran’s Energy Balance, Deputy of Electricity and Energy Affairs, Ministry of Energy, Tehran. http://pep.moe.org.ir, (assessed: April, 2011). [In Persian]
 14. Jensen J, Tarr D. Trade, exchange rate and energy pricing reform in Iran: Potentially large efficiency effects and gains to the poor. World Bank policy research working paper 2768, Washington; 2002.
 15. Kang S I, Kim J J. A quantitative analysis of the environmental impact induced by free trade between Korea and Japan. 7th annual Conference on Global economic analysis, trade, poverty, and the environment, Washington, D.C. United States; 2004.
 16. Kerkhof A C, Nonhebel S, Moll, H C. 2009. Relating the environmental impact of consumption to household expenditures: An input- output analysis. Ecological Economics; 2009; 68: 1160-1170.
 17. Low P, Yeats A. Do dirty industries migrate? International Trade and the Environment (P. Low, Ed.). World Bank Discussion Paper No. 159, Washington: The World Bank; 1992.
 18. McDonald S, Thierfelder K, Robinson S. Globe: A SAM based global CGE model using GTAP Data. Department of Economics, University of Sheffield; 2007.
 19. Mehrara M, Barkhordari S. Investigating impacts of Iran's WTO-accession tariff reduction on economic sectors using a CGE/AGE framework. Economic Researches; 2007; 80: 171-194. [In Persian]
 20. Mojaver Hoseini F. Investigating Iran's WTO-accession impact using a CGE framework. Trade studies; 2006; 10(39): 1-37. [In Persian]
 21. Muradian R, Martinez-Alier J. Trade and the environment: From a Southern perspective. Ecological Economics; 2001; 36(2): 281-97.
 22. O´Ryan R, De Miguel C, Miller S, Pereira M.The Socioeconomic and environmental effects of free trade agreements: a dynamic CGE analysis for Chile. Environment and Development Economics; 2010; 8: 1–23.
 23. Pasban F, Pourmoghim J, Afshari Z. Accession to world economy and impacts of decrease in tariff rates on Iranian agriculture: An CGE approach. Village and Development; 2010; 1: 83-109. [In Persian]
 24. Rae A N, Strutt A. The WTO, agricultural trade reform and the environment: Nitrogen and agro-chemical indicators for the OECD. The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy; 2007; 8(1): 11-32.
 25. Stern R M, Deardorff A V. Globalization’s bystanders: Does trade liberalization hurt countries that do not participate?. World Development; 2006; 34(8): 1419–1429.
 26. UNDP., Iran second National Communication to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), National Climate Change Office. Department of Environment, Tehran; 2010.
 27. Vennemo H, Aunan K, He J, Hu T, Li S, Rypdal K. Environmental impacts of China's WTO-accession. Ecological Economics; 2008; 64: 893-911.
 28. Wissema W, Dellink R. AGE analysis of the impact of a carbon energy tax on the Irish economy. Ecological economics; 2007; 61: 671-683.
 29. World Bank, Iran trade and foreign exchange policies in Iran, reform agenda, economic implications and impact on the poor. Report No. 22953-IRN. Washington D.C.; 2001.
 30. World Bank, Islamic Republic of Iran cost assessment of environmental degradation. Report No. 32043-IR. Washington D.C.; 2005.