کلیدواژه‌ها = سرب
مطالعه کارایی باکتری P. aeruginosa در حذف فلز روی از محلول‌های آبی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار


غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب

دوره 2، شماره 7، فروردین 1384

غلامحسین ابراهیمی پور؛ جمشید فولادی؛ سارا تلی دلیر؛ ویدا تفکری