غربال سازی و انتخاب بهترین سویه باکتری جاذب سرب

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دکترای میکروبیولوژی، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای میکروبیولوژی، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا

4 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا ر فرم های فیزیکی و شیمیایی گوناگون به عنوان آلوده کننده محیط زیست، وارد محیط می گردند. ارایه راه حلی جهت تصفیه زیست شناختی پساب آی صنعتی حاوی سرب از جمله اهداف این پژوهش بوده است که غربال سازی باکتری های جاذب فلز سرب از میان دیگر میکروارگانیسم ها آغاز گردید و از این میان نهایتا یکی از سویه های باکتریایی که ما کزیمم توان جذب فلزی را از خود نشان می داد، انتخای شد. از ابتدا گزینش و جمع آوری اکثر نمونه ها تا حد امکان از مراکز و کارخانه هایی صورت گرفت که قسمت عمده پساب آن ها را فلز سرب تشکیل می داد. این پژوهش در مجموع دارای دو مرحله مشخص غربال سازی بوده که به ترتیب عبارتند از : انتخاب سویه های مقاوم به تراکم های بالای سرب و جداسازی سویه های انتخابی بر حسب قابلیت جذب فلز با اجرای مرحله اول غربال سازی، در حدود 35 سویه باکتریایی مقاوم به فلز سرب به دست آمد که شامل طیفی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بودند. لازم به ذکر است که تمامی این سویه ها قادر به تحمل غلظت Mm5 از فلز سرب در محیط کشت اختصاصی حاوی این فلز بودند جهت دستیابی به هدف مرحله دوم کشت اختصاصی حاوی این فلز بودند. جهت دستیابی به هدف مرحله دوم غربال سازی از روش Pumpel و همکاران (1995) استفاده شدکه با فراهم آوردن امکان مجاور سازی کلنی های آغشته به سرب یا گاز سولفید هیدروژن به جهت عدم تشکیل رسوب سیاه سولفید سرب در اطراف آن دسته از کلنی هایی که قادر به جذب فلز بودند ، هاله هایی باریک و شفاف در اطراف این دسته از کلنی ها ظاهر می گشت. بدین ترتیب از این میان 8 سویه که دارای هاله های تیبیک جذب فلز بودند جداسازی شده و بیومس حاصل از آن ها با محلول فلزی مجاور سازی شد و نهایتا میزان محتوای فلزی در فاز رویی حاصل از سانتریقوژ هر یک از این نمونه ها به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت بدین ترتیب نمونه ای که ماکزیمم کاهش درصد فلزی را در فاز رویی نشان می داد، معرف ماکزیمم جذب فلز توسط سویه مربوطه بود. در آزمایش تعیین نوع فرایند جذب سرب، نتایج نشان داد که میزان جذب در نمونه فعال از نظر متابولیسمی بیشتر از نمونه های غیرفعال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening and selecting a lead absorbing bacterium

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Ebrahimipour 1
  • Jamshid Fooladi 2
  • Sara Telly Dalir 3
  • Vida Tafakori 4
1 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Science, Alzahra University
3 M.Sc., Faculty of Science, Alzahra University
4 M.Sc., Faculty of Science, Shahid Beheshti University