کلیدواژه‌ها = انرژی
بهینه سازی انرژی مصرفی و کاهش انتشارات محیط زیستی در تولید کیک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 103-124

10.29252/envs.17.2.103

اسداله اکرم؛ مجید خانعلی؛ مهدیه محمدنیا گالشکلامی؛ هما حسین زاده بندبافها


ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمد حسین رجبی؛ افشین سلطانی؛ بیتا وحیدنیا؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی