نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ساری، ایران

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

4 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

10.29252/envs.30853

چکیده

سابقه و هدف:
سازگاری با تغییرات آب و هوایی و تغییر رفتارهای مرتبط با انرژی جهت کاهش گرمایش جهانی از ضروریات جوامع امروزی است که بدون مشارکت همه جانبه مردم و گروه­ها از جمله سازمان­های مردم نهاد محیط­زیستی امکان پذیر نخواهد بود. مشکلات متعدد محیط­زیستی و دشواری مدیریت شهری در این زمینه در شهرهای بزرگی چون تهران ضرورت گسترش این سازمان­ها را نمایان­تر می­کند، زیرا توسعه سازمان­های مردم نهاد منجر به گسترش مشارکت و افزایش سرعت تصمیم سازی در حوزه محیط­زیست خواهد شد. در این راستا، شناخت دلایل و انگیزه­های افراد از عضویت در سازمان­های مردم نهاد محیط­زیستی به عنوان هدف اصلی تحقیق حاضر، می­تواند به گسترش این نوع سازمان­ها  جهت دستیابی به توسعه پایدار گردد. پژوهش­های پیشین در این زمینه، بسیار اندک و غالباً با رویکرد کمّی انجام شده­اند.
مواد و روش­ها:
رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از روش زمینه­ای یا گرندد تئوری انجام شده است. مشارکت­کنندگان بر اساس نمونه­گیری هدفمند به تعداد 20 نفر از اعضای سمن­های اقلیم و انرژی شهر تهران در سال 98-1397 انتخاب شده­اند. داده­ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه­ساختاریافته گردآوری و با استفاده از مراحل کُدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مفاهیم حاصل از کُدگذاری، ذیل مقوله­ها قرار گرفت و مدل پارادایمی استخراج شده در پنج بخش شامل: شرایط علّی، شرایط مداخله­گر، زمینه، راهبردها و پیامدها می­باشد که حول پدیده اصلی شکل گرفت.
نتایج و بحث:
تحلیل داده­ها نشان داد که شرایط علّی اثرگذار بر انگیزه­های اعضا از مشارکت در سمن­های محیط­زیستی بر اساس کسب موقعیت اجتماعی، نگرش استعلایی، دلایل شخصی(علاقه، طبیعت­گرایی، رشته تحصیلی، تجارب حسی، نگاه سیستمی، کشف علاقه­مندی­های خاص)، برخورداری از دانش تخصصی و نگرانی می­باشد. هم­چنین شرایط مداخله­گر مؤثر بر پدیده شامل: محدودیت­های ساختاری(شکننده بودن محیط­زیست، عدم وجود بستر لازم برای فعالیت­های مدنی و...)، ارزش ذاتی محیط­زیست، همجواری و شرایط شغلی هستند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که راهبردهای اتخاذ شده توسط کنشگران در دو بخش کوتاه­مدت و بلندمدت عبارتند از: فعالیت­های نمادین، انتقاد، توان­افزایی اعضاء، جذب متخصصین، رویکرد علمی در برنامه­ها و مشاوره به برنامه­ریزان، شبکه­سازی روابط و تعامل و خرد جمعی. نهایتا، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پیامدهای اتخاذ این راهبردها، الگوپذیری، اثرگذاری، جلب­توجه برنامه­ریزان به مسائل خاص محیط‌زیستی، تولید محتوای آموزشی و علمی، اعتماد، مرجعیت، تبادل علمی و مطالبه ­گری است.
نتیجه ­گیری:
انگیزه اصلی و محوری اعضاء از مشارکت در سمن­ها، برقراری و توسعه ارتباطات محیط‌زیستی می­باشد. اعضاء در راستای رسیدن به این مهم با علاقه، به تأسیس سمن و یا به عضویت در آن روی می­آورند تا ضمن توسعه روابط درون­گروهی و بین­گروهی بتوانند بسترسازی لازم برای تغییر رفتارها و حل معضلات محیط‌زیستی مرتبط با انرژی و اقلیم را فراهم نمایند.

عنوان مقاله [English]

A sociological study of the causes of participation in environmental non governmental organizations in Tehran: presentation grounded theories

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Shateri 1
  • Sadegh Salehi 2
  • Mansoor Sharifi 3
  • Reza Ali Mohseni 4

1 Islamic Azad university, Science and Research Branch, Tehran, Itran

2 Faculty of Humanity and Social Sciences, Mazandaran University, Sari, Iran

3 School of Social Sciences, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran

4 School of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:
Adapting to climate change and changing energy-related behaviors to reduce global warming is a necessity in today's societies that would not be possible without full participation of people and groups, including environmental NGOs . Numerous environmental problems and the difficulty of urban management in this area in major cities such as Tehran make the need for expanding these organizations more apparent, as the development of NGOs will lead to increased participation and increased decision-making in the field of environment. In this regard, understanding the reasons and motivations of individuals for membership in environmental NGOs as the main objective of the present study can expand these types of organizations to achieve sustainable development. Previous research in this area has been very few and often with a quantitative approach.This study applies qualitative methd.
Material and methods:
The approach of this study is interpretation and is conducted by using grounded theory. Participants were selected based on purposive sampling from 20 members of the NGOs of Tehran's Climatic and Energy Organization in the year 2018_19. Data were collected using semi-structured interview technique and analyzed using open, axial and selective coding steps. The concepts derived from coding fell into the following categories and the paradigm model is extracted in five parts: causal conditions, confounding conditions, contexts, strategies, and consequences that revolve around the main phenomenon.
Results and discussion:
Data analysis showed that causal conditions affecting members' motivations for participation in environmental studies were based on: social status, transcendental attitude, specialized knowledge, concern and personal reasons (interest, naturalism, field of study, sensory experiences, systematic view, discovering special interests). Furthermore, the intervening conditions affecting the phenomenon include: structural constraints (fragility of the environment, lack of context for civic activities, etc.), intrinsic value of the environment, neighborhood and occupational conditions. In addition, the results of the study show that the strategies adopted by the actors in the short and long term are: symbolic activities, criticism, member empowerment, recruitment of experts, scientific approach to the programs and consultation with the planners and interaction and collective wisdom. Finally, the results of the present study indicated that the consequences of adopting these strategies are modeling, effectiveness, drawing planners' attention to specific environmental issues, producing educational and scientific content, trust, authority, scientific exchange and demanding.
Conclusion:
The main motivation of members to participate in NGOS is to establish and develop “Environmental Communications”(EC). In pursuit of this goal, members are interested in establishing or joining NGOS to develop intergroup and interagroup relationships that can provide a propoer framework for changing behaviors and resolving environmental and energy-related environmental problems.

References

Azkia, M. and Imani Jajarmi, H., 2011. Applied research methodologies: Applied grounded theory approach. keyhan Press., Tehran, Iran.

Banks, N., Hulme, D. and Edwards, M., 2015. NGOs, states, and donors revisited: Still too close for comfort? World Development. 66, 707–718.

Batjargal, B., 2010. Network dynamics and new ventures in China: A longitudinal study. Entrepreneurship and Regional Development. 22(2), 139-153.

Borgonovi, F., 2010. A life-cycle approach to the analysis of the relationship between social capital and health in Britain. Social Science & Medicine. 71(11), 1927-1934.

Botetzagias, L. and Van Schuur, W., 2012. Active greens: An analysis of the determinants of green party members’ activism in environmental movements. Environment and Behavior. 44(4), 509–44.

Chua, A.Y.K., 2002. The influence of social interaction on knowledge creation. Journal of Intellectual Capital. 3(4), 375–392.

Eskandari, V. and Ghanbarzadeh Lak, M., 2019. Factors affecting the participation rate of higher-education students in domestic solid waste segregation (case study: Nazloo campus of urmia university). Environmental Sciences. 16(4), 93-112. (In Persian with English abstract).

Fung, C.Y. and Adams, E.A., 2017. What motivates student environmental activists on college campuses? An in-depth qualitative study. Social Sciences. 134(6), 1-15.

Ghanei Rad, M. and Hosseini, F., 2005. Values, network Relationships, and participation in non-governmental organizations (an empirical study among the Tehran youths). Iranian Journal of Sociology. 6(3), 97-123. )In Persian with English abstract.(

Giddens, A., 2016. The Politics of climate change. Translated by Sadegh Salehi and Sha'ban Mohammadi. Agah press, Tehran.

Hannigan, J., 2014. Environmental sociology. Translated by: Sadegh Salehi. Samt Press., Tehran, Iran.

Hansla, A., Gamble, A., Juliusson, A. and Gärlin, T., 2008. The relationships between awareness of consequences, environmental concern, and value orientations. Journal of Environmental Psychology. 28(1), 1–9.

Jia, F., Soucie, K., Alisat, S., Curtin, D. and Pratt, M., 2017. Are environmental issues moral issues? Moral identity in relation to protecting the natural world. Journal of Environmental Psychology. 52, 104-113.

Laursen, K. and Salter, A., 2006. Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms. Strategic Management Journal. 27(2), 131–150.

Mohd, R. and Ahmad, S.A.B., 2005. Why join an environmental NGO? A case study of the Malaysian nature society. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 13(1), 39-46.

Mohseni, R.A., Khoshfar, GH., Babaei, GH. and Ebrahimi, M., 2013. The Study of effective factors on women's motivation for participation in NGO's. Journal of Women and Society. 4(2), 167-190. (In Persian with English abstract).

Mollayi, M. and Eskafi, M., 2016. Qualitative analysis of participation by triangulation (Case of study: Mashhad city municipality’s participation with NGOs). Social and Cultural Studies in Khorasan. 10(3), 145-165. (In Persian with English abstract).

Morshed, Md. M., and Asami, Y., 2015. The role of NGOs in public and private land development: The case of Dhaka city. Geoforum. 60, 4–13.

Naomi Brass, J., 2010. Surrogates for government? NGOs and the state in Kenya. Ph.D. Thesis. University of California, Berkeley.

Putnam, R., 2001. Social capital: Measurement and consequences. Canadian Journal of Policy Research. 2, 41-51.

Rakodi, C., 2003. Politics and performance: The implications of emerging governance arrangements for urban management approaches and information systems. Habitat International. 27(4), 523–547.

Rezaei, M., Babaei, F. and Bahmanpour, H., 2018. Evaluating and prioritizing the effective components of attracting and promoting the participation of NGOs in the process of solid waste management. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 7(1), 87-102. (In Persian with English Abstract).

Salehi, S. and Pazokinejad, Z., 2018. Society and energy. Mazandaran University Press. Mazandaran, Iran.

Tindall, D.B., Davies, S. and Mauboules, C., 2003. Activism and conservation behavior in an environmental movement: The contradictory effects of gender. Society & Natural Resources. 16(10), 909–932.

Urry, J., 2018. Climate change and society. Translated by: Sadegh Salehi and Zahra Pazokinejad (Under publication).

Vahida, F., Jafarinia, GH.R. and Afrooz, S., 2017. The Study of relationship of social activity with environmental behavior (The case study: Tehran residents). Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 5(4), 113-125. (In Persian with English Abstract).

Wolff, H.G and Kim, S., 2011. The relationship between networking behaviors and the big five personality dimensions. Journal of Career Development International. 17(1), 43-66.

Yung Feng, H., 2012. Key factors influencing user’s intentions of adopting renewable energy technologies. Academic Research International. 2(2), 156-168.