گزینش مناسب ترین حجم معماری برای بناهای یکپارچهبا سامانه فتوولتاییک (BiPV)در تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

دست یابی به معماری پایدار با به کار گیری انرژی های تجدید پذیر مانند تابش خورشید امکان پذیر است که در ساختمان، فناوری فتوولتاییک و کلکتور خورشیدی آن را به ترتیب به الکتریسیته و گرما تبدیل کرده و با این کار از مصرف سوخت های فسیلی کاسته و باعث کاهش تولید گازهای گلخانه ای و در نتیجه پرهیز از آلودگی محیط می شوند. بناهای یکپارچه با فتوولتاییک (BiPV) که فناوری فتوولتاییک در آن ها به صورت بخش پیوسته و یکپارچه ای از بدنه بنا است ، راه کاری جامع برای حصول پایداری در محیط مصنوع است. برای این منظور باید معمار به این فناوری همانند مصالح ساختمان نگریسته و وظیفه هر کس در گروه طراحی به گونه ای تعریف شود تا بتوان تا جای ممکن بالاترین بازده از سامانه فتوولتاییک حاصل شود و بنا ساختاری هماهنگ و یکپارچه داشته باشد. این مقاله بر آن است تا با تحلیل احجام مختلف معماری در تهران بهترین آن ها را از نظر دریافت تابش خورشید مشخص نماید. در این راه ابتدانمودارهای تابش دریافتی سالانه و فصلی ترسیم شده و مناسب ترین زوایای ارتفاع و جهت در شراط مختلف تحلیل می شود سپس بعضی احجام متداول معماری از نظر تابش دریافتی مقایسه شده و مشخص می شود منشور با قاعده مثلث متساوی الساقین مناسب ترین حجم است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Best Architectural Form for BiPV in Tehran

نویسنده [English]

  • Alireza Farsi Mohammadi Pour
Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Achieving sustainable architecture may be feasible by using renewable energies. Solar power can be exploited in building via photovoltaic and collectors to produce electricity and heat and it will lead to GHG reduction. Building integrated photovoltaic (BiPV) systems can form a cohesive design, construction, and energy solution for the built environment. PVs produce electricity and have special aspects that can be utilized. The expressive and impressive aspect of a photovoltaic system designed and applied on the envelope of the buildings can not be ignored and the architect should appreciate PV's abilities to perform as an exterior material as well. Designing a BiPV needs a team in which everyone plays his/her own role to reach the maximum output through the system. This paper will analyze the best architectural form and specification of a BiPV in Tehran. In this research diagrams of annual and seasonal total of global radiation in Tehran will be produced. With regard to diagrams the best tilt angle will be discussed. Finally, some basic forms such as cube, prism and box will be analyzed to receive the maximum solar radiation and an isosceles triangle for the best choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Photovoltaic
  • Architecture
  • Form
  • BiPV
  • Iran