کلیدواژه‌ها = تالاب انزلی
ارزیابی خطر مهاجم شدن گونه غیربومی (Coptodon zillii (Gervais, 1848 در تالاب انزلی با استفاده از مدل AS - ISK

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 255-270

10.29252/envs.18.2.255

سیدداریوش مقدس؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسین رحمانی


در رسوبات دانهریز تالاب انزلی Zn و Cu ،Sr ،Cr ،Ni بررسی توزیع فلزاتسنگین

دوره 12، شماره 2، تیر 1393

حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ اردشیر رومیانی؛ مهدی کمالی


ارزیابی تالاب انزلی با روش ارزیابی سریع کاسپین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

ساناز خرمی پور؛ سید مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ نعمت الله خراسانی


منشاءیابی و تعیین پیوند فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فریبا زمانی هرگلانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمسعود منوری؛ پرویز آبرومند آذر