ارزیابی تالاب انزلی با روش ارزیابی سریع کاسپین

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکده محیط ریست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده محیط ریست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده محیط ریست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

این تحقیق به‌منظور اجرای روش ارزیابی سریع تالاب، برای تالاب انزلی در بهار 1392 و برای نخستین‌بار در کشور انجام شد. در این تحقیق به تدوین روش ارزیابی سریع کاسپین 1CRAM که قابل استفاده برای تالاب‌های  سواحل جنوبی خزر می‌باشد، پرداخته شد. این روش برگرفته از روش ارزیابی سریع اوهایو 2ORAM می‌باشد و با تغییراتی در شاخص‌های آن و حذف برخی زیرشاخص‌ها به‌دست آمد. این تغییرات با توجه به ویژگی‌های اختصاصی منطقه انجام شد. سپس ارزیابی تالاب انزلی توسط روش ارزیابی سریع کاسپین صورت پذیرفت. با نتایج به‌دست آمده، طبق جدول شماره 5، نمره نهایی تالاب انزلی 55 و طبق جدول شماره 4، طبقه آن 2 می‌باشد. تالاب‌های  طبقه 2 تخریب شده و دارای کیفیت پایین هستند ولی قابلیت احیا دارند. دارای تهدیدات جدی هستند که طی سالیان اخیر، تالاب انزلی را از طبقه 3 (حالت ایده آل تالاب) به طبقه 2 تنزل داده است. درصورتی‌که روند احیاء تالاب انزلی با برنامه درست و قابل اجرا پیش رود، امکان ورود تالاب به طبقه 3 این روش ارزیابی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anzali Wetland Assessment by Caspian Rapid Assessment Method

نویسندگان [English]

 • Sanaz Khorami Pour 1
 • Seyed Masoud Monavari, 2
 • Borhan Riazi 2
 • Nematollah Khorasani 3
1 PhD. Student in Environmental Science, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Environment, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 1. BehroziRad, B. Wetlands of Iran; National Geographical Organization Publication; 1387. p. 565-580. [In Persian]
 2. Fennessy, M, Siobhan & et al. Review of rapid methods for assessing wetland condition. U.S. Environmental Protection Agency, EPA/620/R-04/009; 2004.
 3. Iran Department of Environment, Biodiversity Branch. Deliberation of Iran Wetlands; 1388. [In Persian]
 4. JICA & DOE. Anzali wetland ecological assessment; Iran; 2010-2012.
 5. Madjnoonian, H. Wetlands Conservation; 1377. p. 13-15. [In Persian]
 6. Miller Raymond E & Boyd E Gunsalus. WETLAND RAPID ASSESSMENT PROCEDURE. South Florida Water Management District; Technical Publication; 1999. Reg-001.
 7. Peterson, Anna C & Gerald J Niemi. Evaluation of the Ohio Rapid Assessment Method for Wetlands in the Western Great Lakes: An Analysis Using Bird Communities. J. Great Lakes Res. 33 (Special Issue 3); 2007. p. 280-291.
 8. Ronald Constance E. Evaluation of Restored Wetlands Using the Ohio Rapid Assessment Method. M. S. Thesis; Ball State University; 2009.
 9. Ramsar Covention, Uganda. Guidelines for the rapid assessment of Inland; coastal and marine wetlands. 9th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Wetlands; 2005.
 10. Taft, Robert A & Jones Christopher. Ohio Rapid Assessment Method for Wetlands v. 5.0 User’s Manual and Scoring Forms. State of Ohio Environmental Protection Agency. 401/ Wetland Ecology Unit. 2001.
 11. http://www.Ramsar.org, (assessed: 2013).