ارزیابی مدل مدیریت مشارکتی تالابها از نظر جامعه محلی(مطالعه موردی: تالاب انزلی، گیلان)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی محیط زیست، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی وانسانی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی وانسانی، دانشگاه مازندران

چکیده

زیستگاه های تالابی یکی از با اهمیتترین اکوسیستمهای طبیعی کره زمین هستند که از دیرباز نقش به سزایی در توسعه جوامع اطراف خود ایفا کردهاند. با توجه به اهمیت تالابها، کنوانسیون حفاظت از تالابها در 13 بهمن 1349 در شهر رامسر شکل گرفت. از جمله تالاب ه ای ثبتشده در این کنوانسیون، تالاب انزلی است که تالاب آب شیرین محسوب شده و بیش از یک میلیون نفر در محدوده این تالاب کار یا زندگی میکنند. با توجه به نقش مردم در حفاظت از تالابها، تحقیق میزان آگاهی، » حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که شناخت و رفتار افراد ذی نفع، در ارتباط با مد یریت مشارکتی تالاب از نظر روش شناسی، در تحقیق حاضر از روش «؟ انزلی چقدر است پیمایشی استفاده شده و نمونههای مورد بررسی ر ا ذینفع ان تالاب شکل میدهند. دادههای تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان می دهد که برخلاف انتظار، میزان شناخت جامعه محلی از مدیریت مشارکتی بیشتر از میزان شناخت کارمندان ادارات دولتی است . از دیگر نتایج این تحقیق این است که جامعه محلی به نقش مهمی که میتوانند در حفظ و احیای تالاب داشته باشند آگاه نیستند؛ در حالی که کارمندان ادارات دولتی نقش زیادی برای جامعه محلی متصورند. این یافته ها در شرایط فعلی تالاب که همیاری هر دو گروه مورد نیاز است، بسیار قابل توجه و البته هشداردهنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of a Model of Collaborative Management for Wetlands from a Community Viewpoint (Case study: Anzali Wetlands)

نویسندگان [English]

  • Sadegh salehi 1
  • Atefeh Qolamdoust 2
1 Associate Professor, Department of Social Science, Faculty of Humanities, University of Mazandaran
2 Graduate student in sociology, Department of Social Science, University of Mazandaran
چکیده [English]

Wetland habitats are natural ecosystems, which play a significant role in the development of surrounding communities. Due to their importance, the Convention on Wetlands Protection was ratified on 2nd February, 1971, in the city of Ramsar, Guilan, Iran. Anzali wetlands are registered as freshwater wetlands, and, currently, more than a million people either work or live around the lagoon. To consider the role of local people in the conservation of wetlands, in this paper, we ask, “What is the level of awareness sustained by local people regarding the Anzali Wetlands”? The Model of Collaborative Management for Wetlands has been used to assess the community viewpoint in this regard.In terms of methodology, the current study uses a survey method to study 50 sample cases of local people living in the area of wetlands, as well as wetland stakeholders. Using statistical tests, the results showed that the local community was more aware of the collaborative management of wetlands than public administration employees

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention
  • Ramsar
  • Anzali Wetlands
  • Policies to Protect and Preserve Wetlands
  • Ecosystem Management Approach
  • Guilan