نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

چکیده

بالا آمدن آب خزر در اثر تغییرات اقلیمی ، پیامدهای اکولوژیکی و اجتماعی – اقتصادی زیان آوری را به دنبال خواهد داشت. براساس تخمین های برنامه محیط زیست خزر وابسته به برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گرم شدن زمین باعث بالا آمدن آب خزر به میزان 120-20 سانتی متر در سواحل ایران تا سال 1395 هجری شمسی خواهد شد. بالا آمدن آب خزر نه تنها باعث آبگرفتگی مناطق پست ساحلی خواهد شد، بلکه سطوح مختلف شن و رسوبات بخش های وسیعی را در بر خواهد گرفت. در این مقاله، فشارهای احتمالی بالا آمدن آب خزر بر اکوسیستم های طبیعی و مکان های انسانی بر اساس توپوگرافی تالاب انزلی در شمال ایران مورد بررسی قرار می گیرد. تالاب های ساحلی خزر به دلیل محدودیت در عمق و ارتفاع، نسبت به بالا آمدن آب حساس می باشند ورود آب خزر باعث افزایش رسوب گذاری ، فرسایش سواحل کناری و تغییر در شرایط اکولوژیکی تالاب انزلی می شود. اثرات بالا آمدن خزر بستگی به توپوگرافی منطقه و مناطق تحت استفاده دارد و منجر به تغییر در سطح آب های زیرزمینی ، تغییر درترکیب گونه های گیاهی و جایگزینی آن ها و کاهش محیط های طبیعی تالابی می گردد.

کلیدواژه‌ها