کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
ارزیابی کیفی آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 65-78

پریسا کاظمی؛ فاطمه شریعتی؛ عبدالکریم کشاورز شکری


ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران )

دوره 8، شماره 2، دی 1389

ابراهیم فتائی؛ سید مسعود منوری؛ امیر حسام حسنی؛ سید احمد میرباقری؛ عبدالرضا کرباسی


بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

حسین صباحی؛ محمد فیضی؛ هادی ویسی؛ کمال سادات اسیلان