بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد آموزش و پرورش استان ایلام

3 گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده

رودخانه سیکان یکی از شاخه های انتهائی حوزه آبریز رودخانه سیمره می باشد 57 درصد اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر در استان ایلام در اطراف این رودخانه قرار دارند. با توجه به مصرف سالیانه 1343 تن انواع کود های شیمیایی در این زمینها، انتظار می رود زه آب حاصل از زمین های کشاورزی که به رودخانه سیکان می ریزد، کیفیت آب رودخانه را تحت تاثیر قرار دهد. جهت پایه ریزی استراتژ یهای مدیریتی آینده، کیفیت فصلی آب رودخانه، بعداز ورود این زه آ بها مورد بررسی قرار گرفت . به این منظور خصوصیات کیفی آب که احتمال می رفت در اثر ورود زه آب کشاورزی تغییر کنند، در چهار فصل سال انداز هگیری شدند. دامنه غلظت 〖NH〗_3 از 53/0 تا 55/0 در تابستان و بهار و از 19/0 تا 26/0 میلی گرم بر لیتر در پاییز و زمستان متغیر بود که در تابستان و بهار بالاتر از حد مجاز برای آب آشامیدنی (کمتر از 3/0) بود. نیترات در حد مجاز برای آب قابل شرب بوده و در دامنه 7/3 تا 3/7 به ترتیب در پاییز و تابستان متغیر بود. سطح فسفات بین 007/0 تا 032/0 بترتیب در زمستان و تابستان متغیر بود که در حد استاندارد فسفات جهت جلوگیری از مشکلات وابسته به اتریفیکاسیون (کمتر از 035/0 میلی گرم فسفر بر لیتر می باشد. در پاییز غلظت سولفات بالاتر از استاندارد توصیه شده یعنی 250 میلی گرم بر لیتر بود. اکسیژن محلول (DO) و تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) در حد کاملاً قابل قبولی قرار داشتند. فعالیت های کشاورزی به عنوان دلیل اصلی افزایش نسبی پارامترهای ذکر شده شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Influence of Agricultural Activities on Water Quality of Sikan River

نویسندگان [English]

  • Hossein Sabahi 1
  • Mohamad Faizi 2
  • Hadi Viesi 1
  • Kamal Sadate Asilan 3
1 Department of Agroecology, Environmental Science Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Teacher, Ministry of Education, Ilam
3 epartment of Agriculture Sciences, Faculty of Agriculture, Tehran Payamenoor University
چکیده [English]

Sikan River is one of the end branches flowing from Saymareh River. 57% of agricultural land in Dareshaher are located in the environs of this river. In view of the consumption of 1343 tons of chemical fertilizers per year, the effluents from this land can influence the quality of river water. With a view to providing basic management strategies, the seasonal variations in water quality were evaluated. In this way, the quality characteristics of river water which may be influenced by wastewater, was measured in four seasons throughout the year. The NH3ranged from 0.53 to 0.55 mg/lit in spring-summer and 0.19-0.26 mg/lit in autumn-winter which is higher than the drinking water guidelines value for spring-summer, namely <0.3. The nitrate content was within the permissible range for potable water, and varied from 3.7 to 7.3 mg/lit in autumn and summer, respectively. The levels of phosphate in the river varied between 0.007 and 0.032 mg PO4 as P/lit in winter and summer, respectively, which is the standard level for P in water system to prevent eutrophication-related problems, i.e. <0.035 mgP/lit. The sulfate concentration was higher than the recommendation standard of 250 mg/lit in autumn. DO and COD levels were completely acceptable. In sum, the related agricultural activities justify the relative increase of mentioned parameter in summer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sikan River
  • Water quality
  • Seasonal variations
  • Pollution source