نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 آموزش و پرورش استان ایلام

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

رودخانه سیکان یکی از شاخه های انتهائی حوزه آبریز رودخانه سیمره می باشد 57 درصد اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر در استان ایلام در اطراف این رودخانه قرار دارند. با توجه به مصرف سالیانه 1343 تن انواع کود های شیمیایی در این زمینها، انتظار می رود زه آب حاصل از زمین های کشاورزی که به رودخانه سیکان می ریزد، کیفیت آب رودخانه را تحت تاثیر قرار دهد. جهت پایه ریزی استراتژ یهای مدیریتی آینده، کیفیت فصلی آب رودخانه، بعداز ورود این زه آ بها مورد بررسی قرار گرفت . به این منظور خصوصیات کیفی آب که احتمال می رفت در اثر ورود زه آب کشاورزی تغییر کنند، در چهار فصل سال انداز هگیری شدند. دامنه غلظت 〖NH〗_3 از 53/0 تا 55/0 در تابستان و بهار و از 19/0 تا 26/0 میلی گرم بر لیتر در پاییز و زمستان متغیر بود که در تابستان و بهار بالاتر از حد مجاز برای آب آشامیدنی (کمتر از 3/0) بود. نیترات در حد مجاز برای آب قابل شرب بوده و در دامنه 7/3 تا 3/7 به ترتیب در پاییز و تابستان متغیر بود. سطح فسفات بین 007/0 تا 032/0 بترتیب در زمستان و تابستان متغیر بود که در حد استاندارد فسفات جهت جلوگیری از مشکلات وابسته به اتریفیکاسیون (کمتر از 035/0 میلی گرم فسفر بر لیتر می باشد. در پاییز غلظت سولفات بالاتر از استاندارد توصیه شده یعنی 250 میلی گرم بر لیتر بود. اکسیژن محلول (DO) و تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) در حد کاملاً قابل قبولی قرار داشتند. فعالیت های کشاورزی به عنوان دلیل اصلی افزایش نسبی پارامترهای ذکر شده شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها