نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی کیفی رودخانه قره سو که در شمال غربی ایران در استان اردبیل واقع شده است؛ انجام گرفت . نمونه برداری در طول یکسال بر روی 18 پارامتر فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی در 11 ایستگاه انجام گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری ها با استفاده از روش های تحلیل چند متغیره تجزیه کلاستر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند . بر اساس نتایج حاصل از تجزیه کلاسترایستگاه ها به سه گروه با آلایندگی زیاد ، آلایندگی (HP) آلایندگی متوسط (MP) و آلایندگی کم (LP) تقسیم گردیدند. در گروه HP ایستگاههای 10 و 11، در گروهMP ایستگاه 2 و بقیه ایستگاه ها در گروه LP قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دهنده سودمندی تکنیک های آماری چند متغیره در ارزیابی کیفی منابع آب ، تشخیص منابع و عوامل آلاینده برای مدیریت موثر کیفیت منابع آبی می باشد. بطوری که می توان از اطلاعات خوشه بندی شده در راستای کاهش تعداد ایستگاه های نمونه برداری در رودخانه استفاده نمود بدون این که اطلاعات چندانی از دست رود .

کلیدواژه‌ها