ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران )

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه خواجه تصیرالدین طوسی

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی کیفی رودخانه قره سو که در شمال غربی ایران در استان اردبیل واقع شده است؛ انجام گرفت . نمونه برداری در طول یکسال بر روی 18 پارامتر فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی در 11 ایستگاه انجام گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری ها با استفاده از روش های تحلیل چند متغیره تجزیه کلاستر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند . بر اساس نتایج حاصل از تجزیه کلاسترایستگاه ها به سه گروه با آلایندگی زیاد ، آلایندگی (HP) آلایندگی متوسط (MP) و آلایندگی کم (LP) تقسیم گردیدند. در گروه HP ایستگاههای 10 و 11، در گروهMP ایستگاه 2 و بقیه ایستگاه ها در گروه LP قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دهنده سودمندی تکنیک های آماری چند متغیره در ارزیابی کیفی منابع آب ، تشخیص منابع و عوامل آلاینده برای مدیریت موثر کیفیت منابع آبی می باشد. بطوری که می توان از اطلاعات خوشه بندی شده در راستای کاهش تعداد ایستگاه های نمونه برداری در رودخانه استفاده نمود بدون این که اطلاعات چندانی از دست رود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surface Water Quality Assessment Using Cluster Analysis: a Case Study of the Gharasou River Basin, Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Fataei, 1
  • Seied Masoud Monavari 1
  • Amir Hesam Hasani 1
  • Seied Ahmad Mirbagheri 2
  • Abdoreza Karbasi 3
1 epartment of Environmental Management, Graduate School of the Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kh.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
3 Department of Environmental Management and Planning, Graduate Faculty of the Environment, Tehran University, Iran
چکیده [English]

For assessment of water quality in Gharasou River, located in the Northwest of Iran, multivariate statistical analysis was used. During the period of one year, 18 physical, chemical and microbiological parameters were sampled in 11 sampling stations. The measured data were analyzed by a multivariate statistical approach, Cluster Analysis (CA). Based on CA analysis the stations were divided to three groups of highly polluted (HP), moderately polluted (MP), and less polluted (LP) stations. The results of the study revealed that multivariate statistical techniques are an effective statistical method for water quality assessment, identification of pollution sources/factors in water quality for effective water quality management. As Extracted clustered information can be used in reducing the number of sampling sites on the River without missing much information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Water quality
  • Pollutant sources
  • multivariate statistical techniques
  • Surface water