نویسنده = علیرضا کوچکی
بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی : بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی ، Solanum lycopersicum)خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ لیلا علیمرادی؛ گلثومه عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی


بررسی اثر فعالیت های کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتری های خاکزی مزارع گندم استان خراسان

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان


ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم

دوره 2، شماره 6، دی 1383

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


شاخص های پایداری، ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی

دوره 1، شماره 4، تیر 1383

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم


بوم شناسی کشاورزی

دوره 1، شماره 1، مهر 1382

علیرضا کوچکی