نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکترای کشاورزی، استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکترای کشاورزی،دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان مقاله [English]

Sustainablility Indices: Tools for Quantifying Concepts of Ecological Agriculture

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mahdavi Damghani 1
  • Alireza Koocheki 2
  • Parviz Rezvani Moghaddam 3

1 Ph.D., Student, Ferdowsi University of Mashhad

2 Ph.D., Professor of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad

3 Ph.D., Associate Professor of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad