برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک مطالعه موردی : استان خراسان رضوی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

میزان کاهش عملکرد محصولات در فرایند گذار به کشاورزی ارگانیک ، مهم ترین مساله و نگرانی کشاورزانی است که در مرحله تصمیم برای پذیرش کشاورزی ارگانیک هستند . بنابر این ارائه مدل ها و شیوه هایی که بتواند وضعیت تولید محصولات را در دوره گذار تحلیل کند بسیار مهم خواهد بود. در واقع ، ساز و کار و مخاطراتی که در چنین تبدیلی وجود دارد، باید به دقت موردتجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به اهمیت تولید ارگانیک محصولات در اقتصاد کشاورزی ، برآوردمجازی از میزان عملکرد گندم استان خراسان رضوی در شرایط کشت ارگانیک حاصل شده است. با استفاده از داده ای مربوط به 167 کشاورز گندم کار ، تابع کاب داگلاس و مفهوم کشش، میزان عملکرد ارگانیک گندم بدست آمد. نتایج نشان داد که در صورت حذف نهاده های شیمیایی از فرایند تولید میزان عملکرد گندم به اندازه 95/18 درصد کاهش می یابد . کاهش عملکرد گندم در مزارع کوچک بیشتر می باشد. باتوجه به یافته های مطالعه ، حمایت مالی ، ترویجی و نهاده های غیر شیمیایی و نیز استفاده از این الگو برای برآورد عملکرد محصولات ارگانیک پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Virtual Yield Organic Wheat: Case Study of Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghorbani 1
  • Alireza Koocheki 2
  • Hossein Mahmoudi 3
1 Department of Agricultural Economic, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G. C
چکیده [English]

Organic farming and organic production methods have gained importance in agriculture from environmental point of view as well as economical and social stand points. The purpose of this study was to propose a model in order to estimate the wheat production in organic farms of Khorasan province, Iran. Production of organic wheat was obtained through surveys of 167 farms. Partial elasticity of production of different inputs were derived from Cobb-Douglass production function. The results revealed that the wheat production decreased by 18.95 percent when the chemical factors were eliminated. The drop off yield of organic fields in large farms (more than 10 ha) is higher than small (less than 5 ha) and medium (5 to 10 ha) size farms due to over-use of chemicals and fertilizers. If organic products are to develop, it is recommended that financial support (subsidy), extension education, and providing non-chemical inputs be provided to compensate the related production loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:organic product
  • organic wheat
  • economics
  • modeling