نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

میزان کاهش عملکرد محصولات در فرایند گذار به کشاورزی ارگانیک ، مهم ترین مساله و نگرانی کشاورزانی است که در مرحله تصمیم برای پذیرش کشاورزی ارگانیک هستند . بنابر این ارائه مدل ها و شیوه هایی که بتواند وضعیت تولید محصولات را در دوره گذار تحلیل کند بسیار مهم خواهد بود. در واقع ، ساز و کار و مخاطراتی که در چنین تبدیلی وجود دارد، باید به دقت موردتجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به اهمیت تولید ارگانیک محصولات در اقتصاد کشاورزی ، برآوردمجازی از میزان عملکرد گندم استان خراسان رضوی در شرایط کشت ارگانیک حاصل شده است. با استفاده از داده ای مربوط به 167 کشاورز گندم کار ، تابع کاب داگلاس و مفهوم کشش، میزان عملکرد ارگانیک گندم بدست آمد. نتایج نشان داد که در صورت حذف نهاده های شیمیایی از فرایند تولید میزان عملکرد گندم به اندازه 95/18 درصد کاهش می یابد . کاهش عملکرد گندم در مزارع کوچک بیشتر می باشد. باتوجه به یافته های مطالعه ، حمایت مالی ، ترویجی و نهاده های غیر شیمیایی و نیز استفاده از این الگو برای برآورد عملکرد محصولات ارگانیک پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها