ارزشیابی اقدام های آبخیزداری از نظر ترسیب‌کربن زی توده و دیدگاه آبخیزنشینان در خصوص بهبود وضعیت آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه ده‌چناشک- حوضه آبخیز چهل‌چای)

زینب کریمی؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ نغمه مبرقعی دینان

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 217-236

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36527

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش غلظت دی اکسیدکربن جو به عنوان اصلی ترین عامل تغییرات اقلیمی است که تخریب در زیست بوم های طبیعی و بروز مشکل های مختلف محیط زیستی مانند برهم خوردن تعاد ل چرخه آب، عناصر غذایی و کربن در طبیعت ر ا در پی داشته است. پوشش گیاهی سطح زمین نقش اساسی در تثبیت کربن دارد که به شدت تحت تأثیر اقدام های مدیریتی بشر قرار گرفته و در طول ...  بیشتر

سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران

سید صفدر حسینی؛ محمد قربانی؛ محمد ترشیزی

دوره 8، شماره 4 ، تیر 1390

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف انتخاب یک سیاست کلان اقتصادی برای جلوگیری از فرسایش خاک در ایران انجام شد . این پژوهش برای انتخاب سیاست مناسب تنها به آثار زیست محیطی سیاست ها اکتفاء نکرده و در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی به اندازه گیری آثار سیاست های مورد بررسی بر برخی شاخص های مهم اقتصادی همچون تولید کل واقعی پرداخته است. نتایج حاکی ازتاثیر بسیار ...  بیشتر