سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصادکشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ساسکاچوان کانادا

چکیده

مطالعه حاضر با هدف انتخاب یک سیاست کلان اقتصادی برای جلوگیری از فرسایش خاک در ایران انجام شد . این پژوهش برای انتخاب سیاست مناسب تنها به آثار زیست محیطی سیاست ها اکتفاء نکرده و در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی به اندازه گیری آثار سیاست های مورد بررسی بر برخی شاخص های مهم اقتصادی همچون تولید کل واقعی پرداخته است. نتایج حاکی ازتاثیر بسیار مطلوب تر سیاست مالیات بر محصولات زراعی در زمین های شیب دار در مقایسه با سیاست یارانه به تولید محصولات زراعی در زمین های غیر شیب دار، از هر دو بعد زیست محیطی و اقتصادی است. در پایان، به عنوان راهکاری برای سیاست گذاری بیان شده است که اگر از مشکلات و موانع ا جرایی همراه با هر یک از سیاست ها صرف نظر شود، به گمان بسیار سیاست مالیات بر محصولات زراعی بالادست سیاست قابل پیشنهاد برای فائق آمدن بر مساله فرسایش خاک در زمین های شیبدار تحت کشت محصولات دیم کشور خواهد بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy Making in the Scope of Soil Erosion in Iran

نویسندگان [English]

  • Safdar Hosseini, 1
  • Mohammad Ghorbani 2
  • Mohammad Torshizi 3
1 Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economic and Development, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran
3 Ph.D. Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Saskatchewan University, Saskatoon, Canada
چکیده [English]

The present study was undertaken with a view to choosing a macroeconomic policy for preventing soil erosion in Iran. In choosing the appropriate policy, this study not only calculated the environmental impacts of various policies, but also it analyzed their impacts on some important economic indices such as total real production, in a General Equilibrium framework. Results show that both the economic and environmental impacts of an Upland Food Production Tax are very favorable in comparison with a Lowland Food Production Subsidy. Finally, as a policy recommendation, it is suggested that regardless of any practical problems associated with either of the policies, the Upland Food Production Tax is potentially the appropriate policy to overcome the soil erosion of upland areas which are under cultivation by rain-fed crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tax policies
  • Soil erosion
  • Upland and lowland areas