نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه ساسکاچوان کانادا

چکیده

مطالعه حاضر با هدف انتخاب یک سیاست کلان اقتصادی برای جلوگیری از فرسایش خاک در ایران انجام شد . این پژوهش برای انتخاب سیاست مناسب تنها به آثار زیست محیطی سیاست ها اکتفاء نکرده و در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی به اندازه گیری آثار سیاست های مورد بررسی بر برخی شاخص های مهم اقتصادی همچون تولید کل واقعی پرداخته است. نتایج حاکی ازتاثیر بسیار مطلوب تر سیاست مالیات بر محصولات زراعی در زمین های شیب دار در مقایسه با سیاست یارانه به تولید محصولات زراعی در زمین های غیر شیب دار، از هر دو بعد زیست محیطی و اقتصادی است. در پایان، به عنوان راهکاری برای سیاست گذاری بیان شده است که اگر از مشکلات و موانع ا جرایی همراه با هر یک از سیاست ها صرف نظر شود، به گمان بسیار سیاست مالیات بر محصولات زراعی بالادست سیاست قابل پیشنهاد برای فائق آمدن بر مساله فرسایش خاک در زمین های شیبدار تحت کشت محصولات دیم کشور خواهد بود .

کلیدواژه‌ها