نویسنده = بیتا آیتی
امکان پذیری حذف نیتروژن توسط سیستم USBF و زمان ماند بهینه آن

دوره 9، شماره 3، فروردین 1391

مرتضی شاکری؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


تاثیر جاذب های طبیعی در حذف مس و سرب

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

حمید رفتاری؛ حمید معظمی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


بررسی محیط زیست تالاب سیاه کشیم

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی؛ حسین خارا؛ سید حجت خداپرست؛ امیر اکبرزاده