تعیین نسبت بهینه نیترات به فسفات در فرایند گیاهپالائی (مطالعه موردی: گیاهان بامبو و پامپاسگراس)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش نسبت بهینه نیترات به فسفات در فرایند گیاه پالاییتوسط دو گونه گیاه وتلندی پامپاس گراس و بامبو در محیطهیدروپونیک در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از فاضلاب سنتزیتعیین شد. ابتدا با انجام آزمایشات اولیه زمان ماند بهینه 8 روز تعیینشد و بر این اساس تحقیقات ادامه یافت. کلیه نتایج در هر مرحله بابررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که در سطح t استفاده از آزمونخطای 5درصد بیشترین راندمان حذف مجموع آلاینده ها در میانتیمارهای پامپاس گراس در نسبت نیترات به فسفات ( 50:50 ) و به45 درصد و در بین تیمارهای بامبو در نسبت ( 25:25 ) و به / میزان 8433 درصد اتفاق افتاد، در حالی که میزان جذب مجموع / میزان 54آلایندهها در نسبت ( 100:100 ) در تیمار هر کیلوگرم وزن خشک گیاه76 گرم و به ازای هر کیلوگرم وزن خشک / پامپاس گراس بهمیزان 282 گرم بود. طبق نتایج حاصله، راندمان حذف و / گیاه بامبو بهمیزان 1جذب گیاه پامپاس گراس در سطح خطای 5 درصد از گیاه بامبو بالاتربو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Nitrate and Phosphate Optimal Ratio in Phytoremediation Process

نویسندگان [English]

  • Ali Allafipour 1
  • Hossein Ganjidoust 2
  • Bita Ayati 3
1 M.Sc. student in Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
2 Full Professor, Civil & Environmental Engineering Faculty, Tarbiat Modares University
3 3Associated professor, Civil & Environmental Engineering Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this study, the optimal ratio of nitrate to phosphate in the lab scale phytoremediation by two species of Pampas Grass and Bamboo Vtlndy using synthetic sewage was determined. After initial experiments, optimal retention time of 8 days was determined and on this basis, the study was continued. All results at each stage were examined using T-test analysis. The results showed that in the maximum error of 5%, maximum removal of 84.45 and 54.33 percent in Pampas Grass and bamboo were occurred in nitrate to phosphate ratio of 50:50 and 25:25, respectively while the total amount of pollutants were removed in the ratio of 100:100 and the rate of 2.67 and 1.82 gr/kg based on dry weight, respectively using Pampas Grass and bamboo. The results showed that in the range of 5 percent error level, the rate of removal and absorption of Pampas Grass was higher than bamboo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Concentration
  • pH
  • Detention Time
  • Hydroponic