نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش نسبت بهینه نیترات به فسفات در فرایند گیاه پالاییتوسط دو گونه گیاه وتلندی پامپاس گراس و بامبو در محیطهیدروپونیک در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از فاضلاب سنتزیتعیین شد. ابتدا با انجام آزمایشات اولیه زمان ماند بهینه 8 روز تعیینشد و بر این اساس تحقیقات ادامه یافت. کلیه نتایج در هر مرحله بابررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که در سطح t استفاده از آزمونخطای 5درصد بیشترین راندمان حذف مجموع آلاینده ها در میانتیمارهای پامپاس گراس در نسبت نیترات به فسفات ( 50:50 ) و به45 درصد و در بین تیمارهای بامبو در نسبت ( 25:25 ) و به / میزان 8433 درصد اتفاق افتاد، در حالی که میزان جذب مجموع / میزان 54آلایندهها در نسبت ( 100:100 ) در تیمار هر کیلوگرم وزن خشک گیاه76 گرم و به ازای هر کیلوگرم وزن خشک / پامپاس گراس بهمیزان 282 گرم بود. طبق نتایج حاصله، راندمان حذف و / گیاه بامبو بهمیزان 1جذب گیاه پامپاس گراس در سطح خطای 5 درصد از گیاه بامبو بالاتربو

کلیدواژه‌ها