تاثیر جاذب های طبیعی در حذف مس و سرب

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران و محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس تهران

2 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس تهران

3 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس تهران

چکیده

سرب و مس از جمله فلزات سنگین پر کاربرد می باشند که مقدار استاندارد آن ها در آب شرب به ترتیب 05/0 و 3/0 میلی گرم بر لیتر می باشد. از آن جا که جاذب های طبیعی ارزان قیمت در طبیعت به وفور یافت می شوند، جذب یون های محلول توسط این مواد می تواند روشی مناسب جهت تصفیه آبهای آلوده باشد.در این تحقیق از زایدات برگ چای و پوشال گندم برای جذب سرب واز خاک اره و پوسته شلتوک برنج برای جذب مس استفاده شد. آزمایشات در غلظت ها و زمان های مختلف در pH بهینه 5 برای سرب و 5/5 برای مس انجام گردید. با توجه به نتایج آزمایشات ناپیوسته ، زمان تعادل 2 ساعت حاصل شد که با ایزوترمهای لانگمایر و فرندلیچ مطابقت داشت ولی از ایزوترم های خطی و BET پیروی نکرد. آزمایشات پیوسته با استفاده از ستون جذب و جریان رو به بالا با دبی L/min 35/0 صورت گرفت که در حالت کلی راندمان جذب با گذشت زمان روند نزولی داشت. بر اساس نتایج ، حداکثر میزان جذب سرب در آزمایشات پیوسته برای زایدات برگ چای و پوشال گندم 5/99 درصد و مقدار جذب مس توسط خاک اره و پوسته شلتوک برنج به ترتیب 95 و 63 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Natural Absorbents on Copper and Lead Removal

نویسندگان [English]

  • Hamid Raftari 1
  • Hamid Moazami 1
  • Hossein Ganjidoust 2
  • Bita Ayati 3
1 MSc. Student in Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Professor, Division of Environmental Engineering, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Associate Professor, Division of Environmental Engineering, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Lead and copper are heavy metals that are applied in different industries. Their standard limits in drinking water are 0.05 and 1.3 mg/L, respectively. Since natural absorbents are inexpensive and may be achieved without any cost and they are usually found in abundance in nature, absorption of solute ions by these materials is a proper method for eliminating heavy metals from polluted waters and industrial wastewaters. In this study, tea leaves and wheat straw wastes were used to absorb lead while sawdust and rice hull were applied to absorb copper from a polluted solution under batch and continuous conditions. The experiments have been carried out at different concentrations and times with an optimum pH of 5 and 5.5 for lead and copper, respectively. According to the batch experimental results, the equilibrium time has been found to be within the range of two hours. By increasing the concentration of absorbed material, the absorption efficiency has been diminished. The results of the batch experiments coincided with Langmuir and Freundlich isotherms but did not agree with BET and Linear isotherms. Continuous experiments have been accomplished with the use of an absorption column and a high up-flow rate of 0.35 L/min. In general, absorption efficiency has a decreasing trend over time. Based on the results of the continuous column system, the percentage maximum sorption of lead for tea leaves and wheat straw wastes came to be 99.5. This value for copper by sawdust and rice husk was found to be 95 and 63 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Isotherm
  • Continuous
  • Batch
  • Adsorption