شاخص‌های تغذیه‌ای در خرچنگ Charybdis hellerii (A.Milne-Edwards,1867) در آب‌های ساحلی خلیج فارس(استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریای، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 گروه علوم طبیعی و زیست‌محیطی، پژوهشکده منطقه‌ای جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران شیلات، دانشکده علوم و فنون دریای، دانشگاه هرمزگان

3 گروه بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREO)، بندرعباس، ایران

چکیده

سابقه و هدف :
تحقیق درباره تغذیه و عادات غذایی آبزیان یکی از موضوعات مهم در علوم شیلاتی است. بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای خرچنگ‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر در رشد و بقاء آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین مشخص شده که پراکندگی، رشد و تولید‌مثل خرچنگ‌ها تا حد زیادی بستگی به در دسترس بودن طعمه دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی عادات غذایی و شاخص‌های تغذیه‌ای خرچنگ Charybdis hellerii (A.Milne-Edwards, 1867) طی دوره یک‌ساله است.
مواد و روش‌ها:
این تحقیق به‌منظور تعیین رژیم غذایی خرچنگ C. hellerii در آب‌های ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان) طی مدت 12 ماه از خرداد 1394 تا اردیبهشت 1395 صورت گرفت. نمونه‌های خرچنگ به‌عنوان صید ضمنی میگو همزمان با گشت‌های پایش ذخایر میگو در آب‌های استان هرمزگان انتخاب شد.
نتایج و بحث:
در این تحقیق از 371 عدد معده بررسی‌شده، تعداد 174 عدد خالی و 197 عدد پر بودند. محتویات معده خرچنگ‌ها شامل 75/60 % سخت‌پوستان، 5/11 % ماهی، 6/8 % نرم‌تنان، 1/6 % علوفه دریایی، 3/5 % مواد مخلوط و 7/7 % مواد غیر‌قابل شناسایی (تجزیه‌شده) و مواد غیر‌غذایی شامل شن و سنگریزه بود. شاخص تهی بودن طی مدت مورد بررسی 9/46 % برآورد شد که نشان‌دهنده تغذیه متوسط این جانور است. اصلی‌ترین غذای این گونه به ترتیب سخت‌پوست، ماهی و نرم‌تن بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به شاخص تهی بودن معده تفاوتی بین خرچنگ‌های فاقد کشتی‌چسب و خرچنگ‌های حامل کشتی‌چسب وجود ندارد (P> 0.05).
نتیجه‌گیری:
این تحقیق نشان داد که این گونه همه‌چیز‌خوار است و رژیم تغذیه‌ای متوسطی دارد. بر اساس نتایج ثبت‌شده اختلاف معنی‌داری بین نوع تغذیه در دو جنس نر و ماده مشاهده نشد، اما شاخص پر بودن معده نشان داد که خرچنگ‌های نر در مقایسه با خرچنک‌های ماده به‌طور معنی‌داری در اغلب ماه‌های سال موجودات پرخورتری بودند که علت را می‌توان به درصد بالای تخم‌دار بودن خرچنگ‌های ماده در طول دوره تحقیق و فعالیت کم آنها در این مدت نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding indices of Indo-pacific swimming crab, Charybdis hellerii (A.Milne-edwards, 1867) in coastal waters of the Persian Gulf (Hormozgan province)

نویسندگان [English]

 • Narges Ravantab 1
 • Mohsen Safaie 1
 • Ehsan Kamrani 2
 • Mohammad Momeni 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran
2 Department of Natural and Environmental Sciences, Mangrove forest research center, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran
3 Department of biology and stock assessment, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Feeding habits studies are one of the most important subject in fisheries science. The investigation on feeding habits of true crabs is one of the most important factors in the study of growth and survival of crabs. Distribution, growth, reproduction of crabs are largely dependent on the availability of prey.
Materials and methods:
Feeding habits of the Indo-pacific swimming crab, Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867) were studied in the northern Persian Gulf during the period from June 2015 to May 2016. Sampling was conducted along coastal waters by monitoring bottom shrimp trawlers.
Results and discussion:
A total 371 stomach were measured of which, 197 were full and 174 were empty. Crabs stomach contents included: 60.75% crustaceans, 11.5% fish, 8.6% molluscs, 6.1% seagrass, 5.3% mixture and 7.7% undetectable and non-food as sand and gravel. The gut vacuity index was 46.9% during the research which showed medium nutriment in this animal.  The crustaceans, fish and molluscs are the dominant main food in gut. The results indicated that gut vacuity index was not statistically different between crab with barnacles and crabs without barnacles (P> 0.05).
Conclusion:
The recorded results showed that this species is omnivorous and its diet medium. There were no significant differences in the preference for food items in the different sex of the crabs. The Indo-pacific swimming crab as other portunid crabs are carnivores with a preference for animal food and the behavior of active predators of sessile and slow-moving macro-invertebrates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Charybdis hellerii
 • Diet
 • Gut vacuity index
 • Persian Gulf
 1. Apel, M. and Spiridonv, V.A., 1998. Fauna of Arabia, Natural History Museum, Basle. Switzerland. 17, 159-33.
 2. Cannicci, S., Dahdouh-Guebas, F., Anyona, D. and Vannini, M., 1996. Natural Diet and feeding habits of Thalamita crenata(Decapoda:portunidae). Journal of Crustacean Biology. 16(4), 678-683.
 3. Dall, W. and Moriarty, D.J.W., 1983. Functional aspects of nutrition and digestion. In de. Bliss and L. H. Mantel (eds.), The biology of Crustacea. Internal anatomy and physiological regulation. pp. 255-261.
 4. Euzen, O., 1987. Food habits and diet composition of some fish of Kuwait. Kuwait Bull. Marine Sciences. 9, 65-86.
 5. Galil B., Froglia C. and Noel P.Y., 2002. Crustacean Decapods, Stomatopods. In: CIESM Atlas of Exotic Species in the Mediterranean Volume 2. Monaco: CIESM Publishers, unpaginated.
 6. Ghorbani, N., 2003. Maturity stage, sex ratio and some morphometric parameters of blue swimming crabs in coastal waters of Busheher province. Msc Thesis. Tarbiat Modarres University. Faculty of Marine Science. (In Persian).
 7. Gomez, O. and Martinez-Iglesias, J.C., 1990. Recientehallazgo de la especieindopacifica Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867) (Crustacea: Decapoda: Portunidae) en aguascubanas. Caribbean Journal Sci. 26, 70-72.
 8. Hosseini, M., Pazooki, j., Safaie, M. and Tadi Beni, F., 2014. The biology of blue swimming crab Portunus segnis (Forskal, 1775) along the Bushehr coasts, Persian Gulf. 1)2(, 81-92. (In Persian).
 9. Hill, B.J., 1979. Aspects of the feeding strategy of the predatory crab Scylla serrata. Marine Biology. 55, 209-214.
 10. Josileen, J., 2011. Food and feeding of the blue swimmer crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (Decapoda, Brachyura) along the coast of Mandapam, Tamil nadu, India, Central marine fisheries Research Institute. 84(10), 1169-1180.
 11. Kazemi, R., 2003. Biology and distribution of blue swimming crab in Bandar Abbas. Msc Thesis. Islamic Azad University. Faculty of Marine Science and Technology (in Persian).
 12. Kumar, M. and Xio,Y., 2000. Studies on reproductive Biology and distribution of blue swimmer crab Portunus pelagicus in south Australian water. Research Report Series. 1324-2083.
 13. Lawal-Are, A.O. and Kusemiju, K., 2000. Size composition, growth pattern and feeding habits of the blue crab, Callinectes amnicola (De Rocheburne) in the Badagry Lagoon, Nigeria. Journal Science Research. 5:169-176.
 14. Mantelatto, F.L.M. and Garcia, R.B., 2001. Biological aspects of the nonindigenous portunid crab Charybdis hellerii in the western tropical South Atlantic. Bull. Mar. Sci. 68(3), 469-477.
 15. Ng, P.K.L., 1998. The living marine resources of the western central pacific, FAO, ROME, 2:1046-1115.
 16. Pazooki, J., Hosseni, M. and Vaziri zadeh, A., 2012. The Dietary composition of the blue swimming crab, Pourtunus segnis(Forskal,1775) From Persian Gulf,south Iran. Word applied Science Journal. 20(3), 416-422.
 17. Petchen-Finenko. G.A., 1987. The nutritive value of the detritus for the marine plankton animals. 2me coll. Franco- Sovietique. Yalta IFREMER. Act. Coll. 5, 171-180.
 18. Ray, P.G. and Marshall, N., 1974. Ingestion of detritus by the lagoon pelagical community Gniwctok Atoll. Limnology and Oceanography. 19(5), 815-824.
 19. Safaie, M., Kiabi, B., Pazooki, J. and Shokri, M.R., 2013a. Growth parameters and mortality rates of the blue swimming crab, Portunus segnis (Forskal, 1775) in coastal waters of Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran. Indian Journal Fish. 60(1), 9-13.
 20. Safaie M., Pazooki J., Kiabi B., Shokri M.R., 2013b. Reproductive biology of blue swimming crab, Portunus segnis (Forskal, 1775) in coastal waters of Persian Gulf and Oman Sea, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 12(2), 430-444.
 21. Safaie, M., 2016. Feeding habits of blue Swimming crab Portunus segnis (Forskal, 1775) in the northern coastal waters of iran. Marine Biodiversity Records. 9 (1), 68.
 22. Sant’Anna, B.S., Branco, J.O., oliveira, M.M., Boos, H. and Turra, A., 2015. Diet and Population biology of the invasive crab Charybdis hellerii in south western Atlantic waters. Marine Biology research. 11(8), 814-823.
 23. Sharafi, Sh.1999. Identification of intertidal crabs and some biological aspects of Portunus pelagicus in coastal waters of Eastern of hormozgan. Msc Thesis. Islamic Azad University. Marine Science and Technology. TehrAN. p.76 (in Persian).
 24. Shariat, M., 2015. Feeding habits of Indo-pacific swimming crab, Portunus segnis (Forskal 1775) in coastal waters of Persian Gulf (Hormozgan province). MS.c Thesis. Hormozgan University, Hormozgan, Iran.
 25. Stephenson, W. and Hudson, J.J., 1957. The Australian Portunids (Crustacean:portunidae), the genus Charybdis, Austeralian Journal of Marine and freshwaters Research. 8(4), 491-507.
 26. Tadi Beni, F., 2012. Feeding habits of blue swimming crabs Portunus segnis (Forskal, 1775) in coastal waters of Bandar Abbas. Msc Thesis. Shahid Beheshti University. Department of maine biology. p. 65(in Persian).
 27. Wee, D.P.C. and Ng, P.K.L., 1995. Swimming crabs of Genera Charybdis de Haan, 1833 and Thalamita latreille,1829 (Crustacean:Decapoda:Brachyura:Portunidae) From peninsular Malaysia and Singapore the raffles Bulletin of zoology. 1, 1-12.
 28. Williams, M.J., 1981. Methods for analysis of natural diet in portunid crabs (Crustacea: Decapoda: Portunidae). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 52, 103-113.
 29. Williams, M.J., 1982. Natural food and feeding in the commercial sand crab Portunus pelagicus (Linnaeus, 1766) (Crustacea:Decapoda:Portunidae) in Moreton Bay, queensland. Elsevier biomedical press. 59, 165-176.