بررسی توان ترسیب کربن گونه جو وحشی (Psathyrostachys fragilis) در دو تیمار قرق و چرا در مراتع فشم استان تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل

چکیده

مراتع، حدود نیمی از خشکی­های جهان را تشکیل می­دهند و حاوی بیش از یک سوم ذخایر کربن زیست‌کره خاکی می­باشند. در نتیجه، این اراضی قابلیت زیادی جهت ترسیب کربن دارا هستند. این تحقیق به‌منظور تعیین مقدار ترسیب کربن گونه  fragilis Psathyrostachys  و هم‌چنین مقایسه میزان آن در دو تیمار قرق و چرا صورت گرفت. به‌‌دین منظور، پس از شناسایی مقدماتی و تعیین حدود منطقه مورد بررسی، به‌منظور مطالعه متغیرهای پوشش گیاهی، از روش نمونه‌‌­برداری تصادفی-سیستماتیک استفاده شد. سپس زیتوده گیاهی و میزان کربن آلی در اندام‌های مختلف گیاهی به‌دست آمد. در نهایت با در دست داشتن وزن اولیه و کربن آلی برای زیتوده هوایی و زیرزمینی، ترسیب کربن محاسبه گردید. به‌منظور مقایسه ترسیب کربن و وزن زیتوده گیاهی بین تیمار قرق و چرا شده از آزمون t جفت نشده استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، بین میانگین وزن زیتوده هوایی، زیرزمینی و زیتوده گیاهی گونه ذکر شده اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد در دو منطقه قرق و چرا شده وجود دارد و در منطقه چرا شده بیش از منطقه قرق می‌باشد. بین میانگین ضریب تبدیل زیتوده گونه مذکور بین دو منطقه قرق و چرا، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0p <). هم‌چنین میزان ترسیب کربن زیتوده هوایی، زیرزمینی و زیتوده گیاهی گونه P. fragilis در دو منطقه چرا شده و قرق اختلاف معنی‌داری ندارد (05/0p <) و در دو مرتع قرق و چرا شده میزان کربن اندام زیرزمینی بیش از اندام هوایی می‌باشد. به‌طور کلی می‌توان گفت به‌دلیل چرای سبک، ترسیب کربن در منطقه چرا شده بیش از قرق است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Carbon Sequestration Potential of Wild Barley (Psathyrostachysfragilis) in both Protected and Grazing Pastures in Fasham, Tehran Province

نویسندگان [English]

 • Maryam Saremi 1
 • Einollah Rouhimoghaddam 2
 • Nasrollah Basirani 2
1 MSc. Student of Rangeland Management, Faculty of Natural Resource, University of Zabol, Zabol
2 Assistant Professor, Department of Watershed and Range Management, Faculty of Natural Resource, University of Zabol, Zabol
 1. Abdi N. Estimating carbon sequestration capacity of the genus Astragalus Tragacantha in the central province of Isfahan. Ph.D.: Range Sciences, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch of Tehran 2005. P. 100. [ In Persian]
 2. Amani M H, Maddah Arefi H. Investigate the potential of carbon sequestration in the ranges of plant and future strategy. Proceedings of the First National Conference of Haloxylon and Haloxylon planting in Iran. Rangeland journal 2003 264-273. [In Persian].
 3. Azarnivand H, Joneidi H, Zare Chahooki M, Jafari M, Nikoo SH .Effect of grazing on Carbon sequestration and storage of Nitrogen in pasture Artemisia sieberi species in the province Semnan. Range Scientific Research Journal  2009 4: 590-610. [In Persian]
 4. Bordbar k .Study of forest Carbon storage capacity of Eucalyptus and Acacia province Fars. Ph.D.: Forestry Engineering, University of Agriculture, Tehran Science and Research Branch 2004. P. 100. [In Persian].
 5. Brooks R. Carbon Sequestration … what's that? UI Extension Forestry Information Series. Forest Management Journal 1998 30:2-30.
 6. Bruce J P, Frome M, Haites E, Joanne H, Lal R, Faustion K. Carbon sequestration in soils. Soil and Water Conservation Journal  1999 First Quarter.
 7. Burke I C, Laurenroth W K, Milchunas D G. Biogeochemistry of managed grasslands in central North America. Range Management Journal 1997 85–102.
 8. Follett R F, Kimble J M, Lal R. The Potential of USA Grazing Lands to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect. America: Lewis Publishers 2001. P. 321.
 9. Frank A B, Tanaka D L, Hofmann L, Follett R F. Soil carbon and nitrogen of Northern Great Plains grasslands an influenced by long-term grazing. Range Management Journal  1995 48 (5): 470–474.
 10. Froozeh M. Study of Carbon sequestration in soil and standing biomass of the dominant species of plant Flood water Garbaygan Fasa sciences. Mcs: Range managemnt, University of Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources 2006. p. 105. [In Persian]
 11. Froozeh M R, Heshmati GH, Ghanbarian GH V, Mesbah S H. Comparison of Carbon sequestration potential of three species of flowering plants (Helianthemum lippii (L.) Pers.), Black Guinea (Dendrostellera lessertii (Wikstr.) Van Tiegh.) and Sagebrush plain (Artemisia sieberi) (Case Study: Plain Garbaygan Fasa) in arid rangeland of Iran. Environmental Studies Journal  2008 42: 65-76. [In Persian].
 12. IPCC. Annex-3 A.l Biomass default table for section 3.2 forest land IPCC good practice gaidence for LULUCF 2002. P. 12.
 13. Lian P, Liu J, Ding F. Carbon stock and storage potential A affected by land-use in meadow steppe of Northeast China. Energy Procedia Journal 2011 1-14.
 14. Mahdavi M, Arzani H, Farah poor M, Malek poor B, joori M H, Abedi M. Evaluate the performance of the method for evaluating rangeland health, pasture, Case study: Saveh Rudshur steppe rangeland. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. Natural Resource Special Journal 2007 14: 158-173. [In Persian]
 15. Mesdaghi M. Rangeland in Iran, Mashhad, Iran, Astan Quds Razavi publishing 2001. p. 336. [In Persian].
 16. Milchunas D G, Laurenroth W K. A quantitative effects of grazing on vegetation and soils over a global range of environments. Ecological Monographs Journal 1993 63(4): 327–366.
 17. Riahi M, Raeesi F. Effects of grazing Carbon, Nitrogen and soil microbial biomass in some rangeland Chaharmahal and Bakhtiari reference. Soil and Water science Journal  2012 22(1): 1-12. [In Persian].
 18. Saman Ab Sarzamin Consulting Engineers, plant of Fasham range land management. Management Organization Forest Range and Watershed publishing 2007. P. 250. [In Persian].
 19. Schuman G E , Janzen H, Herrick J E. Soil carbon information and potential carbon sequestration by rangelands. Environmental Pollution journal 2002 116: 391-396.
 20. Sulzman, E. The Carbon cycle. Global Change Instruction Program. University Corporation for Atmospheric Research Atmospheric. research Journal 2011 1-34.
 21. Wolf S, Eugster W, Potvin C, B.L. Turner B L, Buchman N. Carbon sequestration potential of tropical pasture compared with afforestation in panama. Global change Biology Journal 2011 10:1-8.