تبیین رهیافت برنامه‌ریزی پیشایندی ارتقای منظر فرهنگی در تعامل با بوم‌شناسی انسانی در گذر زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: منظر فرهنگی1 از دهه 1990 میلادی، توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، به ­عنوان یک زمینۀ موضوعی میان­رشته و فرارشته معرفی، و به­صورت رسمی در دستورکار توسعه جوامع عضو سازمان قرار گرفت. در حالی که از دهۀ 1920 میلادی، صاحب‌نظران زیادی در این زمینه مطالعه و فعالیت نموده و متون مرتبط با آن را منتشر کرده‌اند. بوم‌شناسی انسانی2 به مطالعه ارتباط انسان­ها با یکدیگر و با محیط زندگی خویش مربوط می‌شود و پیوند تنگاتنگی با منظر فرهنگی دارد و کارکرد دوگانه­ ای در تحقق ­پذیری همزمان ارتقای ارزش ­های منظر فرهنگی و بهبود بوم­شناسی انسانی ایجاد می‌کند. سابقه این مفهوم به سال 1907 میلادی باز می­گردد و از آن زمان تاکنون، نظریه ­پردازان مرتبط با این موضوع با مطرح نمودن موضوع‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در تلاش برای بهبود رابطه انسان و محیط زیست بودند. هدف این مقاله، دست­یابی به چگونگی دگرگونی مفهوم منظر فرهنگی در گذر زمان و تداوم آن در تعامل با بوم ­شناسی انسانی است، به ­گونه‌ای که قابل پیاده‌سازی در یک فرآیند برنامه‌ریزی ارتقای منظر فرهنگی باشد.
مواد و روش ­ها: نوع پژوهش در این مقاله یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است و روش‌شناسی آن بر پایه روش پژوهش ساختاری - تاریخی استوار شده است. محدوده زمانی این پژوهش از سال 1908 میلادی که نخستین استفاده از عبارت «منظر فرهنگی» در خارج از قلمرو هنر و نقاشی صورت گرفت تا سال 2020 (سال انجام این پژوهش) است. به این منظور با انجام بازبینی متون مرتبط با چارچوب‌های نظری، فنی و تجربی منظر فرهنگی و بوم‌شناسی انسانی، و به­کارگیری روش تحلیل متون مدون، برپایه روش­ های پژوهش تحلیل ساختاری تاریخی و تحلیل قیاسی، زمینه ­های مشترک منظر فرهنگی و بوم‌شناسی انسانی در یک توالی زمانی مبتنی بر روابط علت و معلولی، سازمان­دهی شده است. در این شیوه پژوهش، شواهد، مدارک و اسناد تاریخی به ­عنوان مواد پژوهش، پژوهشگر را در پاسخ به سؤال «چه بوده است؟» یاری می­کنند. تفسیر شواهد با نگاهی «مشروط و احتمالی» نسبت به علیت (در مقابل جبر) و بهره گرفتن از تبیین­های ترکیبی از دیگر ویژگی­های این روش پژوهش است که به آن ماهیت تطبیقی – تاریخی می‌دهد. داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش، شواهد تاریخی و از نوع کیفی هستند و از مسیرهای چهارگانه (1) متون و منابع اولیه (2) متون و منابع ثانویه (3) متون مربوط به سوابق جاری (4) متون بازگردآوری شده به­دست آمده‌اند.
نتایج و بحث: دست­یابی به آگاهی افراد و جوامع برای شناسایی و توصیف مناظر فرهنگی سرزمین خویش و تلاش برای ثبت جهانی آن به ­منظور حفاظت و ارتقای ارزش­های منظر فرهنگی از راه «مدیریت منابع فرهنگی» که جایگزین «حفاظت از میراث فرهنگی» می ­شود، قابل تحقق است. در مقابل اندیشمندان در قلمرو دانش بوم ­شناسی انسانی در پی کشف راه­ حل برای بهبود رابطه میان انسان و زیست ­بوم انسانی هستند و همزمان پژوهشگران و فعالان حرفه ­ای در قلمرو دانش منظر فرهنگی بر شناسایی و توصیف مناظر فرهنگی متمرکز می ­شوند. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی و تصمیم سازی فرآیندمحور، توجه به نقش بازیگران و همچنین ضرورت تأکید بر اصل عدم قطعیت، ماهیت میان رشته‌ای بودن انگاشت‌های منظر فرهنگی و بوم‌شناسی انسانی، دگرگونی­ها و پیچیدگی‌های محیط‌های طبیعی و انسان‌ساخت، رهیافت برنامه‌ریزی راهبردی و بویژه برنامه ­ریزی پیشایندی می ­تواند پیوند محتوایی و فرآیندی بین این قلمروهای دانش دوگانه را برقرار نماید.
نتیجه­ گیری: نتیجه این پژوهش، پیشنهاد الگوی برنامه ­ریزی پیشایندی با توجه به اجزای انگاشت منظر فرهنگی و بوم‌شناسی انسانی است که توجه ویژه­ای به مطالعه تاریخی و توصیف و تحلیل دوره­ای شواهد دارد. این الگو به ­صورت یک فرآیند دوگانه با دو مرحله کلان ((1) مستندسازی و تدوین برنامه (2) اشتراک­ گذاری و شش مرحله خرد (شناخت ارزش‌های منظر فرهنگی، تشخیص روابط علت و معلولی، تحلیل اثر، توسعه راهبردهای واکنشی، توسعه برنامه­ های پیشایندی مبتنی بر شواهد و اشتراک­ گذاری برنامه ­های پیشایندی مرتبط با ارزش­های منظر فرهنگی میان بازیگران کلیدی)، پیشنهاد گردید. در مرحله نخست از این فرآیند، با استفاده از مشاهدات و مطالعات میدانی، ارزش­ های منظر فرهنگی شناسایی و توصیف می‌شوند، سپس با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ­های هدفمند پیرامون روابط علت و معلولی هر یک از ارزش­های یاد شده، همزمان تحلیل اثر نیز صورت گرفته و اقدام به توسعه راهبردهای واکنشی می­شود. در مرحله دوم نیز با پیشنهاد برنامه ­های پیشایندی مبتنی بر شواهد و اشتراک­ گذاری برنامه­ های پیشایندی مرتبط با ارزش­ های منظر فرهنگی میان بازیگران کلیدی، افزون بر معکوس نمودن روند افت ارزش­های منظر فرهنگی، ارتقای آن‌ها نیز در دستورکار قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of contingency planning approach to promoting cultural landscape in interaction with human ecology over time

نویسندگان [English]

 • Ali Hosseinpour 1
 • Darioush Moradi Chadegani 2
 • Shirin Toghyani 1
 • Elham Nazemi 1
1 Department of Urban Planning, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran
2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 Introduction:
The cultural landscape since the 1990s was introduced by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as an interdisciplinary subject, and formally was determined on the agenda of the organization’s member communities, while since the 1920s, many scholars have studied and published the related theories. Human ecology is concerned with the relation between human and their environment and is closely linked to the cultural landscape and has the dual function of simultaneously realizing the promotion of cultural landscape values and improving human ecology. Human ecology theorists since 1907 AD have been trying to improve the relationship between human and the environment by doing research on cultural, social, and economic issues. The purpose of this article is to explore transformations of the cultural landscape over time and its continuity in interaction with human ecology that can be implemented in a planning process to promote cultural landscape.
Material and methods:
The type of research in this paper was descriptive-analytical and its methodology was based on historic structural research. The time frame of this research was from 1908, when the first use of the cultural landscape took place beyond the realm of art and painting, until 2020 –the year of this research. Reviewing texts related to theoretical, technical, and experimental frameworks of the cultural landscape and human ecology, and applying documentary analysis, based on historic-structural analysis and comparative analysis, the common fields of the cultural landscape and human ecology were organized in a sequence of cause and effect relations based on time. In this research, the evidence (especially historical evidence) as the research material led the researcher to answer the question “What was it?”. This research method was historical-adaptive that evidence was interpreted with a "contingent and probabilistic" (versus algebra) view of cause and effect and used synthetic explanations. Data and information that were required for this research were historical and qualitative evidence and were gathered from four paths (1) primary texts and sources (2) secondary texts and sources (3) current texts (4) recovered texts.
Results and discussion:
Findings of historic-structural analysis of cultural landscape showed that it is transformed and evolved from “product of nature and humanity” to “representation of the diversity of the relation between human and nature to display unique methods of sustainable land use, properties resulting from the constraints of the natural environment, and mental interaction between human with nature”. Theorists' concern in international experiences is the awareness of individuals and communities to diagnose and describe cultural landscapes in their country and attempt to register them globally in order to protect and enhance the values of the cultural landscape. This can be achieved through “cultural resources management”, which replaces “protection of cultural heritage”. While human ecology, with common substantive with cultural landscape, focuses on interactions between human and the environment in order to inform individuals and communities of the devastating impact of some human actions on ecosystems and cultural landscapes. Scholars in this field of knowledge seek to find solutions to improve the relationship between human and nature, while at the same time researchers and professional activists in the field of the cultural landscape are focused on identifying and describing cultural landscapes. On the other hand, referring to the importance of process-oriented planning and decision-making, attention to the role of actors as well as the need to emphasize the uncertainty principle, the interdisciplinary of the cultural landscape and human ecology concepts, transformations and complexities of natural environments, and anthropogenesis, “strategic planning” approach, and in particular “contingency planning”, can establish a substantive and process link between these dual knowledge domains.
Conclusion:
The results of this paper proposed a model of contingency planning related to the cultural landscape and human ecology, with a focus on the historical study and periodic description and analysis of evidence, suggesting a two-step process with two levels (1) documentation and programming and (2) sharing, and six steps (cognition cultural landscape values, identifying cause and effect relations, analyzing the impact, developing response strategies, developing evidence-based contingency plans and sharing contingency plans related to cultural landscape values among key actors). In the first level of this process, cultural landscape values are identified and described using surveys and field observations, and then simultaneously analyzing impacts and developed response strategies by analyzing the substantive of purposeful interviews about the cause and effect relations of each of these values. In the second level, reverse the trend of decreasing cultural landscape values and promote them by proposing evidence-based contingency plans related to the cultural landscape values and sharing them among key actors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human ecology
 • Cultural landscape
 • Antecedent planning
 • Cultural resource management
 • Transformation
 • Historic-structural analysis
 • Comparative analysis
Abdullah, S.A., 2011. The characteristics of the cultural landscape in malaysia: concept and perspective. In: Hong, S.K. and Kim, J.E. Wu, J. Nakagoshi, N., Landscape Ecology in Asian Cultures. Springer, Tokyo, pp. 41-53.
Bandarin, F. and Van Oers, R., 2014. Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage. Wiley Blackwell, Chichester.
Bates, D.G., 2012. On forty years: remarks from the editor. Human Ecology. 40(1), 1-4.
Bemanian, M.R. and Ansari, M. and Almasifar, N., 2011. Rehabilitation of Takhteh Soleyman cultural (historical) landscape. Iranian Journal of Urban Management. 26, 7-26. (In Persian with English abstract).
Bennett, J.W., 2017. Human Ecology as Human Behavior. Routledge, New York, USA.
Besio, M., 2002. Conservation planning: the european case of rural landscape. Unesco World Heritage Center, Venice.
Bharatdwaj, K., 2009. Physical Geography: A Landscape Appreciations. Discovery Publishing House, New Delhi.
Buggey, S. and Mitchell, N., 2002. Cultural landscape management challenges and promising new directions in the United States and Canada. In: UNESCO World Heritage Center, Unesco Paper 7: Cultural Landscape: The Challenges of Conservation, UNESCO World Heritage Center, Ferrara . pp. 92-100.
Catton, W.R., 1994. Foundations of human ecology. Sociological Perspectives. 37, 75–95 .
Claeys, G., 2000. Survival of the fittest and the origins of social Darwinism. Journal of the History
of Ideas. 61, 223–240 .
Cohen, C. and Copi, I., 2016. Essentials of Logic. Routledge, London, New York.
Conzen, M.P., 2001. Cultural landscape in geography. In: Smelser, N.J. and Baltes, P.B. (Eds). International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences. Elsevier, New York, pp. 3086-3092.
Danaeinia, A. and Eilbeigipoor, F., 2018. The characteristics of the cultural landscape of the bakhtiari nomads and its impact on the structure of nomadic architecture. Iranian Journal of Bagh-e-Nazar. 57, 63-74 . (In Persian with English abstract).
Daneshpour, Z., 2015. An Introduction to Planning Theories with Special Reference to Urban Planning Theories. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
Daneshpour, Z. and Ebrahimnia, V., 2018. Checking the application of the antecedent approach of the contingency approach deal with contingents in integrated planning for metropolis Tehran. Iranian Journal of Architecture and Urban Planning. 18, 5-22. (In Persian with English abstract).
Daneshpour, Z., 2003. Strategic Planning and strategic authority planning: features, differences and preconditions. Iranian Journal of Urban Management. 14, 14-23. (In Persian with English abstract).
Dehkordi, A., 2014. Analysis of tourism potentials of huraman with emphasis on cultural landscape recognition. Iranian Geographical Journal of Tourism Space. 13, 59-77. (In Persian with English abstract).
Eckbo, G., 1969. The Landscape We See. Mcgraw-Hill Book Company, New York, USA.
Elkins, T.H., 1989. Human and regional geography in the german-speaking lands in the first forty years of the twentieth century. Entriken, J., Nicholas and Brunn, Stanley, D., (Eds) Reflections On Richard Hartshorne, Washington DC., USA.
Fadaee Nejhad Bahramjerdi, S., Hanachi, P., Ramezani, L. and Nezam, M., 2017. Recognition of the concept of value in the protection of cultural landscape of Oraman Takht. Iranian Journal of Iranian Antropological Research (Social Sciences Letter). 7, 31-50. (In Persian with English abstract).
Fowler, P., 2003. World heritage cultural landscape 1992-2002. UNESCO World Heritage Center, Paris .
Gross, M., 2004. Human geography and ecological sociology: The unfolding of a human ecology, 1890 to 1930 and beyond. Social Science History. 28, 575-605 .
Hennink, M., Hutter, I. and Bailey, A., 2020. Qualitative Research Methods. SAGE Publications, Californa.
Howard Kunstler, J., 1994. The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America's Man-Made Landscape. Touchstone, New York, USA.
Iannone, G., 2002. Annales history and the ancient Maya state. Some observations on the dynamic models. American Anthropologist. 104, 68-78 .
Ikebe, K., 2012. A study about the japanese landscape law including cultural landscape and historic city preservation and restoration act. Hort Research. 66, 1-9 .
Ingerson, A.E., 2000 .What Are Cultural Landscapes. Harvard University, Institute for Cultural Landscape Studies, Cambridge.
Irani Behbahani, H., Bahrami, B., Agha Ebrahimi Samani, F. and Saatian, R., 2009. Diagnosis the role of natural structures in forming cultural landscape of ancient habitation Takht-e-Soleiman by Telemeter new technology. Iranian Journal of Environmental Study. 36, 109-120. (In Persian with English abstract).
Işık, B. and Yücel Caymaz, G.F. and Gökçe Özdamar, E., 2018. Cultural Landscape of Van, Turkey. İstanbul Aydın University Publications, Istanbul .
James, P.E. and Martin, G., 1981. All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas. John Wiley & Sons, New York, USA.
Jelinski, D.E., 2005. There is no mother nature. There is no balance of nature. Culture, Ecology and Conservation. Human Ecology. 33, 271-288 .
Knapp, G., 2007. Encyclopedia of Environment and Society. SAGE Publications, Californa.
Liu, J., Dietz, T., Carpenter, S.R. and Alberti, M., 2007. Complexity of coupled human and natural systems. Science. 317, 1513-1516.
Livesey, G., 2009. A look at landscape urbanism. Canadian Architect. 54, 45-47.
Longstreth, R., 2008. Cultural Landscape, Balancing Nature and Heritage in Preservation Practice. University of Minnesota Press, Minepolis.
Lozny, L.R., 2008. Landscapes Under Pressure Theory and Practice of Cultural Heritage research and Preservation. Springer, New York, USA.
MacDonald, D.W., 2011. Beyond the group: the implications of roderick d. mckenzie's human ecology for reconceptualizing society and the social. Nature and Culture. 6, 263-284.
Marten, G.G., 2010. Human Ecology: Basic Concepts for Sustainable Development. Routledge, London.
McHarg, I.L., 1972. Introductory statement. Human Ecology. 1, 1-1.
McHarg, I.L., 1981. Human ecological planning at Pennsylvania. Landscape Planning. 8, 109-120 .
Melnick, R.Z., 1981. Capturing the cultural landscape. Landscape Architecture. 9, 56-60 .
Merchant, C., 2007. American Environmental History: An Introduction. Columbia University Press, New York .
Mokhles, F., Farzin, A.A. and Javadi, S., 2013. Pir-e Morad shrine, the cultural-religious perspective of Baneh City. Iranian Journal of Bagh-e-Nazar. 24, 81-92. (In Persian with English abstract).
Neuman, W.L., 2007. Social Research Methods. Pearson Education, London.
Odum, E.P., 1971. Fundamentals of Ecology. University of Minnesota, Minnesota.
Pannell, S., 2006. Reconciling Nature and Culture in a Global Context? Lessons from the World Heritage List. James Cook University, Cairns, Australia.
Park, R. and Burgess, E., 1921. An introduction to the science of society. American Journal of Sociology. 27, 393-394.
Richards, E.H., 1910. Sanitation in Daily Life. Whitcomb and Barrows, Boston .
Saboohi, E., Masoud, M. and Moradi Chadegani, D., 2019. Continuity of place over time in intraction with human. Iranian Journal of Sofeh. 29, 95-116. (In Persian)
Sauer, C.O., 1925. The Morphology of Landscape. University Press, Berkeley .
Schnore, L.F., 1958. Social morphology and human ecology. American Journal of Sociology. 63, 620-634 .
Sears, P.B., 1954. Human ecology: a problem in synthesis. Science. 120, 959-963.
Shakuie, H., 2016. New Trends in Philosophy of Geography. Gitashenasi Institute, Tehran, Iran.
Shepard, P., 1967. Whatever happened to human ecology. Bioscience. 17, 891-911 .
Stallins, J.A., 2007. The biogeography of geographers. a content visualization of journal publications. Physical Geography. 28, 261-275 .
Steiner, F., 2002. Human Ecology: Following Nature's Lead, first ed. Island Press, Washington, Covelo, London.
Willems, H. and Dahms, J.M., 2017. The Nile: Natural and Cultural Landscape in Egypt, Transcript Verlag, Bielefeld.
Young, G.L., 1974. Human ecology as an interdisciplinary concept: a critical inquiry. Advances In Ecological Research, Elsevier. 8, 1-105.