1. بررسی کیفی باطله های معدن زغالسنگ سنگرود و ارائه راهکار مدیریتی مجید محسنی 1* و علی فضلوی

مجید محسنی؛ علی فضلوی

دوره 10، شماره 2 ، زمستان 1391

چکیده
  در این تحقیق با توجه به مطالعات انجام شده بر روی محل دپوی باطلهمعادن شماره یک، دو، سه، پنج و باطلههای باقیمانده از کارخانه زغالشوییقدیم، مطالعات زیستمحیطی معدنکاری زغالسنگ سنگرود انجام شد. وخطرات زیستمحیطی مواد جامد رها شده باطله که عمدتاً در فاصلهایمحدود مجاور آبراهههای حواشی دهانه تونل رها شدهاند و همراه با روانآبهای فصلی انتقال ...  بیشتر