نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿنی

چکیده

در این تحقیق با توجه به مطالعات انجام شده بر روی محل دپوی باطلهمعادن شماره یک، دو، سه، پنج و باطلههای باقیمانده از کارخانه زغالشوییقدیم، مطالعات زیستمحیطی معدنکاری زغالسنگ سنگرود انجام شد. وخطرات زیستمحیطی مواد جامد رها شده باطله که عمدتاً در فاصلهایمحدود مجاور آبراهههای حواشی دهانه تونل رها شدهاند و همراه با روانآبهای فصلی انتقال میبابند و در نهایت در مصبهای پایین دست شاهرودو دریاچه سد سفید رود ته نشین میشوند مورد مطالعه قرار گرفت. سپسبرای رفع این معضل امکان استفاده از دپوهای باطله در ساخت مصالحساختمانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ویژگیهای تجزیه عنصری10 درصد) قابل جدایش از آنها / باطلهها و جدایش زغالسنگ خالص ( 7معین شد که از میان مصالح ساختمانی، بهترین محصول تولیدی از ترکیبهمگن باطله ها میتواند آجر باشد. با ساخت نمونههای آزمایشگاهی و انجامتست های خواص فیزیکی و مکانیکی بر روی آنها مشخص گردید کهآجرهای تولیدی از کیفیت قابل قبولی مطابق با استانداردها برخوردارند. درپایان با تحلیل اقتصادی" سرمایهگذاری اضافی" با استفاده از روشیکنواخت سالانه، تراز اقتصادی بودن احداث کارخانه تولید آجر در کنار احداثکارگاه جدایش زغالهای قابل بازیافت مورد ارزیابی قرار گرفت و معین شد کهانتفاع این طرح به ازای هر تن آجر تولیدی معادل 3100 ریال میباشد.

کلیدواژه‌ها