بررسی کیفی باطله های معدن زغالسنگ سنگرود و ارائه راهکار مدیریتی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿنی

2 دکترای مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿنی

چکیده

در این تحقیق با توجه به مطالعات انجام شده بر روی محل دپوی باطلهمعادن شماره یک، دو، سه، پنج و باطلههای باقیمانده از کارخانه زغالشوییقدیم، مطالعات زیستمحیطی معدنکاری زغالسنگ سنگرود انجام شد. وخطرات زیستمحیطی مواد جامد رها شده باطله که عمدتاً در فاصلهایمحدود مجاور آبراهههای حواشی دهانه تونل رها شدهاند و همراه با روانآبهای فصلی انتقال میبابند و در نهایت در مصبهای پایین دست شاهرودو دریاچه سد سفید رود ته نشین میشوند مورد مطالعه قرار گرفت. سپسبرای رفع این معضل امکان استفاده از دپوهای باطله در ساخت مصالحساختمانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ویژگیهای تجزیه عنصری10 درصد) قابل جدایش از آنها / باطلهها و جدایش زغالسنگ خالص ( 7معین شد که از میان مصالح ساختمانی، بهترین محصول تولیدی از ترکیبهمگن باطله ها میتواند آجر باشد. با ساخت نمونههای آزمایشگاهی و انجامتست های خواص فیزیکی و مکانیکی بر روی آنها مشخص گردید کهآجرهای تولیدی از کیفیت قابل قبولی مطابق با استانداردها برخوردارند. درپایان با تحلیل اقتصادی" سرمایهگذاری اضافی" با استفاده از روشیکنواخت سالانه، تراز اقتصادی بودن احداث کارخانه تولید آجر در کنار احداثکارگاه جدایش زغالهای قابل بازیافت مورد ارزیابی قرار گرفت و معین شد کهانتفاع این طرح به ازای هر تن آجر تولیدی معادل 3100 ریال میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Sangrood Coal Wastes and Management Solution Offered

نویسندگان [English]

  • Majid Mohseni 1
  • Ali Fazlavi 2
1 M.Sc. in Mining engineering, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University.
2 PhD. in Mining Engineering, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University.
چکیده [English]

In this research, an environmental investigation of Sangrood coal mine was conducted according to the studies of mine waste of mines number one, two, three, five, and the waste left from the processing plant. The environmental hazards of abandoned solid waste left mainly in a confined space adjacent to the margins of openings tunnel and transfer associated with the seasonal runoff and, finally, deposit in the downstream estuary of Shahrood River and the lake of Sefidrood dam were studied. To resolve this problem the possibility of using waste in the manufacturing of construction materials was studied. It was found that the best product of homogeneous composition could be brick. Through the construction of laboratory brick samples and tests conducted on their physical and mechanical properties it was determined that the bricks produced have acceptable quality standards. Finally, By using the " Extra investment" method in order to undertake economic analysis, the economic feasibility of using coal gangue as raw material for the production of bricks, was demonstrated. Finally, it was determined that the profit per ton of bricks produced is equal to 3100 Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Coal waste
  • Sangrood
  • Brick
  • Extra investment