کلیدواژه‌ها = کلزا
ارزیابی کارایی دورکننده‌های شیمیایی در کاهش خسارت پرندگان به بوته‌های کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.48308/envs.2023.1281

ابوالقاسم خالقی زاده؛ عسگر جوزیان؛ حسن براری


اثر افزایش دی‌اکسید کربن، تنش خشکی و اشعۀ فرابنفش بر برخی از صفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 57-72

حمیدرضا توحیدی مقدم؛ بهزاد ثانی؛ حسینعلی شیبانی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی