بررسی اثرات آللوپاتی در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی با استفاده از برخی عصاره های گیاهی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

چکیده

استفاده بی رویه علف کش ها علاوه بر آثار زیانبار زیست محیطی ، مقاومت بیش از پیش علف های هرز به این مواد شیمیایی را بدنبال داشته و در نتیجه ظهور گونه های مقاوم تر یکی از مهم ترین تبعات آن است. به همین جهت در حال حاضر تلاش جهانی به منظور یافتن عصاره های طبیعی برای کنترل علف های هرز در حال انجام است. آشکار است که هر گونه موفقیت در این امر به کاهش قابل توجه علف کش های شیمیایی منجر خواهد شد. این پدیده که با عنوان آللوپاتی شناخته می شود ، اثر متقابل گیاهان بر یکدیگر از نقطه نظر مواد شیمیایی را به نمایش می گذارد. این تحقیق نیز بر اساس بررسی عصاره های گوناگون تهیه شده از بقایای چند گیاه زراعی (گندم ، جو و کلزا) بر میزان و سرعت جوانه زنی و نیز رشد گیاهچه برخی گونه های علف هرز (سلمه تره ، سوروف و تاج خروس ) و یک گونه گیاه زراعی (گوجه فرنگی ) طراحی و انجام شده از آب مقطر نیز به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. این طرح بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که برخی عصاره های گیاهی می تواند میزان و سرعت جوانه زنی برخی علف های هرز را بطور موثری کاهش داده و از رشد اولیه آنان نیز بکاهد . اعمال عصاره های گندم بر گیاه سوروف ، عصاره کلزا بر گیاه گوجه فرنگی و عصاره کلزا بر گیاه تاج خروس ، جوانه زنی آنها را کاهش داد، در نتیجه کاربرد این عصاره ها برکنترل علف های هرز مانند سوروف و تاج خروس می تواند موثر باشد. با این حال نتایج این تحقیق نشان داد که باید در کاربرد عصاره ها ر گیاهان گوناگون دقت کافی داشت زیرا برخی ازعصاره ها بر عکس عمل نموده ودر تشدید جوانی زنی و رشد برخی گیاهان موثر بودند. به عنوان مثال کاربرد عصاره کلزابر گیاه سوروف جوانه زنی آن را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Some Plant Residues on Germination and Early Growth of Some Tomato Weeds

نویسندگان [English]

  • Jafar Kambouzia 1
  • Shahrad Novin 2
1 ssistant Professor, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University.
2 MSc. Student Agroecology,Varamin Azad University
چکیده [English]

As the population of the world increases, the demand for food, food security and, hence, maximizing yield is becoming a challenging issue for modern agriculture. Over the last decades, the application of chemicals like fertilizers, pesticides and herbicides has increased dramatically. Despite improvements in plant breeding programs reducing the demand for chemicals, herbicide use is still increasing worldwide. According to the literature, continuous use of heavy doses of chemicals is encouraging the development of resistance in different weed species and endangering the ecosystem. Consequently, resistance development among weeds to herbicides is of great concern. Now, some research efforts are concentrated on finding some natural extracts to control this threat, thereby reducing the use of herbicides in future. In general, the term allelopathy refers to the chemical interaction between plants in which one plant may be affected by another plant’s chemical extracts. An experiment was designed and conducted to examine the effects of some extracts obtained from three plants (wheat, barley and rapeseed) on the number and speed of seeds germinated as well as the early growth of 3 weed species (barnyard grass, lambs quarters and redroot amaranth) and one goal crop (tomato). In addition, distilled water was used as a control treatment. The experiment was conducted under two conditions: laboratory and glasshouse, based on a randomized complete block design. Collected data were exposed to advanced statistical analysis including ANOVA and multivariate analysis (PCA). The results indicated that some extracts can reduce the germination and early growth of certain weeds and crop, for example weed extract on barnyard grass, rapeseed extract on tomato and redroot amaranth. Thereby the application of these extracts may effectively control some weeds such as barnyard grass and redroot amaranth. However, some other extracts positively affected the rate and speed of germination of some plants. For example, rapeseed extracts increased barnyard grass germination and early growth. This result indicated the caution of using of specific extracts on plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Allelopathy
  • Plant extract
  • Germination
  • Early growth
  • Barnyard grass
  • Lambs quarters
  • Redroot amaranth
  • Tomato