نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

استفاده بی رویه علف کش ها علاوه بر آثار زیانبار زیست محیطی ، مقاومت بیش از پیش علف های هرز به این مواد شیمیایی را بدنبال داشته و در نتیجه ظهور گونه های مقاوم تر یکی از مهم ترین تبعات آن است. به همین جهت در حال حاضر تلاش جهانی به منظور یافتن عصاره های طبیعی برای کنترل علف های هرز در حال انجام است. آشکار است که هر گونه موفقیت در این امر به کاهش قابل توجه علف کش های شیمیایی منجر خواهد شد. این پدیده که با عنوان آللوپاتی شناخته می شود ، اثر متقابل گیاهان بر یکدیگر از نقطه نظر مواد شیمیایی را به نمایش می گذارد. این تحقیق نیز بر اساس بررسی عصاره های گوناگون تهیه شده از بقایای چند گیاه زراعی (گندم ، جو و کلزا) بر میزان و سرعت جوانه زنی و نیز رشد گیاهچه برخی گونه های علف هرز (سلمه تره ، سوروف و تاج خروس ) و یک گونه گیاه زراعی (گوجه فرنگی ) طراحی و انجام شده از آب مقطر نیز به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. این طرح بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که برخی عصاره های گیاهی می تواند میزان و سرعت جوانه زنی برخی علف های هرز را بطور موثری کاهش داده و از رشد اولیه آنان نیز بکاهد . اعمال عصاره های گندم بر گیاه سوروف ، عصاره کلزا بر گیاه گوجه فرنگی و عصاره کلزا بر گیاه تاج خروس ، جوانه زنی آنها را کاهش داد، در نتیجه کاربرد این عصاره ها برکنترل علف های هرز مانند سوروف و تاج خروس می تواند موثر باشد. با این حال نتایج این تحقیق نشان داد که باید در کاربرد عصاره ها ر گیاهان گوناگون دقت کافی داشت زیرا برخی ازعصاره ها بر عکس عمل نموده ودر تشدید جوانی زنی و رشد برخی گیاهان موثر بودند. به عنوان مثال کاربرد عصاره کلزابر گیاه سوروف جوانه زنی آن را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها