ارزیابی کارایی دورکننده‌های شیمیایی در کاهش خسارت پرندگان به بوته‌های کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

سابقه و هدف: کلزا (Brassica napus) یک محصول راهبردی در وزارت جهاد کشاورزی به شمار می­ رود اما پرندگان از جمله آفات مهم این محصول هستند که هر ساله خسارت شدیدی را در مرحله رشد گیاهچه کلزا وارد می­ کنند. به ­دلیل واردات روغن خوراکی و اهمیت تولید این محصول در کشور برای رسیدن به خودکفایی، خسارت پرندگان به بوته‌های کلزا مورد توجه فراوان است.  این خسارت بیشتر در مراحل ابتدایی رشد بوته ­ها و توسط چکاوک‌ها ایجاد می­ شود و در صورت تجمع در سطح مزارع، خسارت‌های لکه‌ای قابل توجه و اقتصادی را به مزارع وارد می­ سازد. به ­دلیل ممنوعیت استفاده از مواد کشنده پرندگان در سطح جهان، یکی از روش­ های مهم برای کاهش خسارت پرندگان، استفاده از مواد دورکننده شیمیایی است.  ترکیبات دورکننده با تاثیر بر اندام‌های بویایی، چشایی و بینایی پرندگان، آنها را دور می‌سازند.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در شرایط میدانی در استان­ های ایلام و مازندران انجام شد. در این پژوهش، سه نوع ماده دورکننده پرندگان به نام‌های متیل آنترانیلات (تیمار روغنی)، اسید سینامیک (تیمار پودری) و سولفات آلوم-آمونیوم (تیمار نمکی) برای اجرای آزمایش برگزیده شدند که شیوه عملکرد آنها متفاوت است. برای پیاده‌سازی آزمایش‌ها، در فصل پاییز، نخست مزرعه­ای با خسارت چکاوک­ ها انتخاب شد و تیمارها در قطعه ­های 1000 مترمربعی اجرا شدند. در هر نوبت نمونه ­برداری، 10 کادر یک مترمربعی به­ طور تصادفی در هر قطعه انتخاب و تعداد بوته ­های دارای خسارت پرندگان نسبت به کل بوته ­ها شمارش و درصد بوته ­های خسارت‌دیده محاسبه شد. نمونه‌برداری‌ها به ­طور هفتگی و در چهار نوبت تکرار شد. مقایسه میانگین­ ها برای نتایج حاصل از آزمایش­ ها و نمونه ­برداری­ های میدانی در هر سال، به روش فاکتوریل و با استفاده از آزمون Univariate از طریق مدل خطی عمومی (GLM) انجام شد. داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج و بحث: بر اساس نتایج به ­دست آمده، هر سه تیمار دارای اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد بودند. در استان ایلام، در سال 1396، تیمار اسید سینامیک با 58/1 درصد دارای خسارت کمتری از بقیه تیمارها و شاهد (2/3 درصد) بود و در سال 1397، تیمار متیل آنترانیلات با 7/13 درصد دارای خسارت کمتری بود. در استان مازندران، تیمار سولفات آلوم-آمونیوم دارای خسارت کمتر (0/23 درصد) نسبت به شاهد (2/49 درصد) بود. ، میزان خسارت پرندگان در هفته‌های مختلف در هر دو سال و منطقه معنی‌دار بود. در هر دو منطقه و سال، آزمون ترکیبی تیمارها و هفته ­ها نشان داد که اثر جداگانه تیمارها و هفته ­ها و همچنین برآیند اثر آن‌ها بر میزان خسارت پرندگان معنی­ دار بود. دربارۀ شیوه تاثیر این تیمارها، اسید سینامیک به ­دلیل مزه بد و نیز رنگ سفید، در شرایط میدانی دارای تاثیر بیشتری در دورکنندگی پرندگان نسبت به دیگر تیمارها بود و تیمار روغنی متیل آنترانیلات نیز با ایجاد بوی نامطبوع در دور کردن پرندگان موثر بود. تیمار سولفات آلوم-آمونیوم با داشتن مزه شوری و تلخی در کاهش خسارت پرندگان مؤثر بود. تیمارهای اسید سینامیک و متیل آنترانیلات موادی هستند که از خارج وارد می‌شوند اما سولفات آلوم-آمونیوم در داخل کشور تولید می‌شود.
نتیجه­ گیری: همه تیمارها دارای خسارت کمتر بودند و از میان آنها اسیدسینامیک دارای اثر چندجانبه بود. نتایج این پژوهش، امیدها برای ساخت ترکیب داخلی و ارزان که دارای اثر چندجانبه بر بویایی، چشایی و بینایی برای دور کردن پرندگان باشد را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of chemical repellents to reduce bird damage rate to oilseed rape plants

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Khaleghizadeh 1
  • Asgar Jouzian 2
  • Hasan Barari 3
1 Department of Agricultural Zoology Research, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Ilam Agricultural Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ilam, Iran
3 Department of Plant Protection, Agricultural and Natural Resources Center of Mazandaran Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Oilseed rape (Brassica napus) is considered as a strategic crop by the Ministry of Jihad-e Agriculture. Birds are important pests of this crop that cause severe damage to the oilseed rape plant every year. Bird damage to oilseed rape was noticed because of edible oil import and the importance of self-sufficient production in Iran. Bird damage occurs in the early stages of oilseed rape cultivation by larks. If they gather on oilseed rape fields, they would cause significant and economic damage extents. As using pesticides is generally forbidden for bird damage control around the world, the use of chemical repellents is recommended. Chemical repellent compounds affect sight, smell and taste organs of birds to deter them.
 
Material and Methods: We implemented an experiment using a Completely Randomized Block Design with three repellents (Methyl Anthranilate, Cinnamic Acid and Ammonium Aluminium Sulphate) in field conditions. Experiments were implemented in Ilam and Mazandaran provinces in 1000-m2 plots. Treatments were applied with the following doses: 1. Methyl Anthranilate 3400g/hec, 2. Cinnamic Acid 2000g/hec, 3. Ammonium Aluminium Sulphate 50g/lit and 25kg/hec, and 4. Control. In every sampling time, ten quadrats of 1*1 m2 were randomly applied in each treatment. The total number of damaged and undamaged plants were registered and the percentage of damaged plants was calculated accordingly. Results were analyzed using SPSS 17.0 software.
Results and Discussion: Based on the results, all three treatments had significant differences from control. In Ilam, Cinnamic Acid had a lower damage rate (1.58%) in 2017, and Methyl Anthranilate showed a lower damage rate (13.7%) in 2018. In Mazandaran, Ammonium-Aluminium Sulfate showed a lower bird damage rate (23.0%) compared to control (49.2%). In both regions and years, bird damage was significantly different among weeks. Also, independent and composed effects of treatments and weeks were significant in both regions and years. Regarding the mode of action of the treatments, Cinnamic acid with unpleasant taste and white color was the most effective treatment, oily Methyl Anthranilate also made an unpleasant smell. Ammonium-Aluminium sulfate has also reduced bird damage with salty and bitter tastes simultaneously. Cinnamic acid and Methyl Anthranilate should be imported, while Ammonium-Aluminium sulfate can be produced inside the country.
Conclusion: All the treatments made less bird damage rate and among them, Cinamic acid had multiple effects. The results of this study raised hopes for making new national and cheaper compounds that have multiple effects on the sight, smell and taste organs of birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • damage
  • larks
  • repellents
  • Oilseed rape
Askham, L.R., 1992. Efficacy of methyl anthrailate as a bird repellent on cherries, blueberries and grapes. In Proceedings of the 15th Vertebrate Pest Conference, 3rd-5th March, Newport Beach, California, p. 3.
Askham, L.R., 1995. Effective repellency concentration of Bird Shield repellent (TM) with methyl anthranilate to exclude ducks and geese from water impoundments. In: Masters, R.E. and Huggins, J.G. (Eds.), 12th Great Plains Wildl. Damage Control Workshop Proceedings. Published by Noble Foundation, Ardmore, Okla, pp. 48–50. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1420&context=gpwdcwp
Avery, M.L., 1992. Evaluation of Methyl Anthrailate as a bird repellent in fruit crops. In Proceedings of the 15th Vertebrate Pest Conference, 3rd-5thMarch, Newport Beach, California. p.4.
Avery, M.L. and Decker, D.G., 1992. Repellency of cinnamic acid esters to captive Red-winged Blackbirds. Journal of Wildlife Management. 56(4), 800–805. https://doi.org/10.2307/3809476

Avery, M.L., Werner, S.J., Cummings, J.L., Humphrey, J.S., Milleson, M.P., Carlson, J.C., Primus, T.M. and Goodall, M.J., 2005. Caffeine for reducing bird damage to newly seeded rice. Crop Protection. 24(7), 561–567. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2004.11.009

BirdBuffer, 2014. SAFE – OSHA-friendly, EPA and FDA Approved Naturally Occurring Bio Chemical- Methyl Anthranilate. http://birdbuffer.com/category/fluid/methyl-anthranilate/.
Clark, L., Cummings, J., Bird, S. and Aronov, E., 1993. Acute toxicity of the Bird Repellent, Methyl Anthranilate, to fry of Salmo salar, Oncorhynus mykiss, Ictalurus punctatus and Lepomis macrochirus. Pesticide Sciences. 39, 313–317. https://doi.org/10.1002/ps.2780390411
D-Ter, 1998. Read Safety directions before opening D-Ter Animal and bird repellent. D-Ter Animal and Bird Repellent, 19 Nov. 1998, 6 pp. https://www.adamspestcontrol.com.au/wp-content/uploads/D-Ter-Animal-Bird-Repellent-Label-1.pdf
European Food Safety Authority, 2012. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium ammonium sulfate1 (approved as aluminium ammonium sulphate). EFSA Journal. 10(3), 2491. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2012.2491.
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020. Food and Agriculture data. Available Online at: http://www.fao.org/faostat/en/.
Gill, E.L., Cowan, D.P. and Watkins, R.W., 1995a. Pilot study of the potential of the repellent cinnamamide to reduce woodpigeon damage to oilseed rape. HGCA Oilseeds Project Report. 1995, No. OS12, 14 pp. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19960704011
Gill, E.L., Watkins, R.W., Gurney, J.E., Bishop, J.D., Feare, C.J., Scanlon, C.B. and Cowan, D.P., 1995b. Cinnanamide: A non-lethal chemical repellent for birds and mammals. National Wildlife Research Center Repellents Conference 1995, University of Nebraska-Lincoln, August 1995. Paper 19. htt://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/19.
Gill, E.L., Watkins, R.W., Cowan, D.P., Bishop, J.D. and Gurney, J.E., 1998. Cinnamamide, an avian repellent, reduces Woodpigeon damage to oilseed rape. Pesticide Science. 52, 159−164. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9063(199802)52:2<159::AID-PS691>3.0.CO;2-S
Inglis, I.R., Thearle, R.J.P. and Isaacson, A.J., 1989. Woodpigeon (Columba palumbus) damage to oilseed rape. Crop Protection. 8, 299−309. https://doi.org/10.1016/0261-2194(89)90048-3
Jackson, C., 2009. Assessing and quantifying Canola crop damage by Carnaby”s Black Cookatoo Calyptorhynchus latirostris in the south-western Australia. M.Sc. Thesis in Applied Science, University of Sydney, SID 200114427, 77 p. https://www.birdsaustralia.com.au/documents/CBC-mastersthesissm.pdf
Kaukeinen, D.E., 1982. Vertebrate Pest Control and Management Materials: 4th Symposium. America Society for Testing and Materials, ASTM Special Technical Publication 817, 315 pp. https://www.astm.org/stp817-eb.html
Khaleghizadeh, A., Morowati, M., Alavi, J., Espahbodi, A.A., Akhavan, M. and Taghizadeh, M., 2004. Identification of injurious birds on oilseed rape and an investigation of efficacy of sucrose, neem extract and cake and bird glue. National project report, Plant Pests & Diseases Research Institute, AREO Report Record No. 83/16, 19/1/1383, 33 pp (In Persian with English abstract).
Khaleghizadeh A., Alavi J., Espahbodi A. and Taghizadeh, M., 2006. Preliminary survey of Eurasian Skylark Alauda arvensis and Crested Lark Galerida cristata feeding on oilseed rape in northern Iran. Podoces. 1(1/2), 80–82.
Khaleghizadeh, A., Khormali, S. and Taghizadeh, M., 2015. Effects of agronomic methods on reducing bird damage to Oilseed rape. Iranian Research Institute of Plant Protection, Technical report No. 47072, 11 pp (In Persian with English abstract).
Lewis, K.A., Tzilivakis, J., Warner, D. and Green, A., 2016. An international database for pesticide risk assessments and management. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 22(4), 1050-1064. DOI: 10.1080/10807039.2015.1133242
Mcdonald, H.G., 1978. Indicators from oilseed rape investigations. Arable Farming. 5(2), 49-53.
Mckay, H.V., Bishop, J.D., Feare, C.J. and Stevens, M.C., 1993. Feeding by Brent geese (Branta bernicla) can reduce yield of oilseed rape. Crop Protection. 12, 101−105.

Mikiciuk, G., Chełpiński, P., Mikiciuk, M., Mozdżer, E. and Telesiński, A.T., 2021. The effect of methyl anthranilate-based repellent on chemical composition and selected physiological parameters of sweet cherry (Prunus avium L.). Agronomy. 11(2), 256. https://doi.org/10.3390/agronomy11020256.

Müller-Schwarze, D., 2009. Sour Grapes: Methyl Anthranilate as Feeding Repellent for Birds. Chapter 3 in Hands-On Chemical Ecology, Simple Field and Laboratory Exercises (edit. Müller-Schwarze D.), Springer, New York, NY, USA. pp. 13–17. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-0378-5_3
Parrott, D. and Mckay, H.V., 2001. Mute swan grazing on winter crops: estimation of yield loss in oilseed rape and wheat. Crop Protection. 20(10), 913−919. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(01)00041-2
PPDB, 2015. Aluminum Ammonium Sulfate. Pesticide Properties DataBase. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/25.htm
Schillinger W.F. & Werner S.J., 2016. Horned Lark Damage to pre-emerged Canola Seedlings. Industrial Crops and Products. 89, 465-467. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.05.045
Scholar Chemistry, 2009. Aluminum Ammonium Sulfate. Material Safety Data Sheet, MSDS#20.00, ScholAR Chemistry, 2 pp. https://www.mccsd.net/cms/lib/NY02208580/Centricity/Shared/Material%20Safety%20Data%20Sheets%20_MSDS_/MSDS%20Sheets_Aluminum_Ammonium_Sulfate_20_00.pdf
Seamans, T.W. & Gosser, A., 2016. Bird Dispersal Techniques. Wildlife Damage Management Technical Series, University of Nebraska-Lincoln, August 2016, 12 pp. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=nwrcwdmts
Stone, R.J., 1979. Behavioural and physiological problems associated with the development of curb. Bird Control Seminars Proceedings, University of Nebraska-Lincoln, November 1979. Paper 14. htt://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/14
Taksdal, G., 1982. Woodpigeons in brassica crops - presenting a problem. Aktuelt fra Statens Fagtjeneste for Landbruket. 2, 139–146.
Uemeda, K. and Sullivan, L., 2001. Evaluation of Methyl Anthranilate for Use as a Bird Repellent in Selected Crops (On-line). University of Arizona College of Agriculture 2001 Vegetable Report. Accessed 1 October 2016. http://ag.arizona.edu/pubs/crops/az1252/.
Watkinson, R.W., Gill, E.L. and Bishop, J.D., 1995. Evaluation of Cinnamamide as an avian repellent: detrimentation of a dose-response curve. Pesticide Science. 44, 335–340.  https://doi.org/10.1002/ps.2780440405.
Werner, S.J., DeLiberto, S.T., Mangan, A.M., Pettit, S.E., Ellis, J. W., Carlson, J.C., 2015. Anthraquinone-based repellent for Horned larks, Great-tailed grackles, American crows and the protection of California's specialty crops. Crop Protection. 72, 158–162. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2015.03.020
Werner, S.J., Homan, H.J., Avery, M.L., Linz, G.M., Tillman, E.A., Slowik, A.A., Byrd, R.W., Primus, T.M. and Goodall, M.J., 2005. Evaluation of Bird Shield™ as a blackbird repellent in ripening rice and sunflower fields. Wildlife Society Bulletin. 23(1), 251–257. https://doi.org/10.2193/0091-7648(2005)33[251:EOBSAA]2.0.CO;2