بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب‌و‌هوایی مغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
چرخه حیات (LCA) رویکردی برای ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که بر اساس دو شاخص میزان مصرف منابع و انتشار انواع آلاینده‌ها به محیط زیست محاسبه می‌شود. بدین منظور، این پژوهش با هدف تعیین اثرات زیست‌محیطی نظام تولید ذرت در شرایط آب‌وهوایی مغان با استفاده از LCA انجام شد.
مواد و روش‌ها:
برای تجزیه‌و‌تحلیل اثرات زیست‌محیطی، از روش ISO14014 به ازای یک واحد کارکردی معادل با یک تن دانه استفاده شد. بدین ترتیب، میزان نهاده‌های ورودی (از جمله سوخت‌های فسیلی و کودهای معدنی)، تولید و انتقال نهاده‌های کشاورزی (نظیر تولید کودهای شیمیایی) و عملیات به‌کارگرفته‌شده در مزرعه (شامل شخم و برداشت) به ازای یک واحد کارکردی تعیین شد. در گام اول، ممیزی چرخه حیات (LCI)، میزان مصرف نهاده‌ها و انتشار آلاینده‌ها به ازای یک واحد کارکردی تعیین شد. در مرحله بعد، تأثیر چرخه حیات ارزیابی شد و بر اساس شاخص‌های اطلاعات مرحله قبل، در9 گروه تأثیر شامل گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون، اکوسیستم خشکی و آبی، تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات، تخلیه منابع پتاسیم و تخلیه منابع آبی دسته‌بندی شدند. در نهایت، بعد از نرمال‌سازی و وزن‌دهی داده‌ها، شاخص نهایی برای این گروه‌های تأثیر برآورد شد. 
نتایج و بحث:
برآورد شاخص‌های زیست‌محیطی (EcoX) و یا تخلیه محیطی (RDI) برای گروه‌های تاثیر نشان داد که ارزش‌های EcoX و RDI برای گروه‌های تاثیر گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی و آبی، تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات، تخلیه منابع پتاسیم و تخلیه منابع آبی به ترتیب برابر با 04/0، 29/0، 50/0، 11/0، 03/0، 27/2، 75/0، 03/0 و 56/0 به دست آمد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت در میان شاخص‌های زیست‌محیطی بیشترین سهم نظام تولیدی ذرت به ترتیب برای گروه‌های مؤثر اوتریفیکاسیون اکوسیستم خشکی و اسیدیته و در میان گروه‌های تخلیه منابع، تخلیه منابع فسیلی بیشترین تأثیر سوء زیست‌محیطی را در تولید ذرت در منطقه مغان داشتند.
 نتیجه‌گیری:
با توجه به نتایج و به منظور کاهش اثرات زیست‌محیطی نظام تولید ذرت چنین به نظر می‌رسد که می‌توان از روش‌های مختلف مدیریت نظام زراعی همچون کاربرد نهاده‌های آلی، تناوب، گیاهان تثبیت‌کننده نیتروژن و خاک‌ورزی حداقل بر مبنای بهره‌گیری از اصول کم‌نهاده برای کاهش این اثرات زیست‌محیطی بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life cycle assessment (LCA) for maize production system under Moghan climatic conditions

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Shiri
 • Reza Ataei
 • Farid Golzardi
Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: Life cycle assessment (LCA) is a methodology for assessing the environmental impacts associated with a product, process or activity, by identifying, quantifying and evaluating the resources consumed, and all emissions and wastes released into the environment. This study examined the environmental impacts for Maize production under Moghan climatic conditions by using LCA methodology.Materials and methods: The analysis considered the entire system, which was required to produce one ton of maize grain. For this purpose, a functional unit was assumed based on ISO14040 methods. It included the extraction of raw materials (e. g. fossil fuels and minerals), the production and transportation of farming inputs (e. g. fertilizers) and all agricultural operations in the field (e. g. tillage and harvest). In a first step, all emissions and the consumption of resources connected to the different processes were listed in a Life Cycle Inventory (LCI) and related to a common unit, which is one ton of grain. Next a Life Cycle Impact Assessment (LCIA) was done, in which the inventory data were aggregated into indicators for environmental effects, which included climate change (global warming), acidification and eutrophication (terrestrial and aquatic ecosystems), land use, phosphate resource depletion, potassium resource depletion and water resource depletion. After normalization and weighting of the indicator values it was possible to calculate summarizing indicators for resource depletion and environmental impacts.Results and discussion: The values for climate change (global warming), acidification and eutrophication (terrestrial and aquatic ecosystems), land use, phosphate resource depletion, potassium resource depletion and water resource depletion were etismated 0.04, 0.29, 0.50, 0.11, 0.03, 2.27, 0.75, 0.03 and 0.56, respectively. So, among environmental effect categories (EcoX) the highest environmental impacts were observed in eutrophication terrestrial and acidification categories and among resource deplation categories (RDI), the depletion of fossil resources had the greatest negative environmental impact for the maize production in Moghan region.Conclusion: It seems that management systems based on low input system including organic fertilizers and minimum tillage could be regarded as alternative management strategies to reduce problematic environmental impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • environmental impacts
 • Life cycle impact assessment
 • Emission
 • Resource use
 1. Almaraz, J.J., Zhou, X., Mabood, F., Madramootoo, C., Rochette, P., Ma, B.L. and Smith, D.L., 2009. Greenhouse gas fluxes associated with soybean production under two tillage systems in southwestern Quebec. Soil and Tillage Research 104, 134-139.
 2. Anonymous, 1997. Annual Energy Outlook. U. S. Department of Energy, Energy Information Administration: Washington, D. C., December, 1996; DOE/EIA-0383 (97).
 3. Anonymous, 1998. Europe's Environment: The Second Assessment. EEA (European Environment Agency), Copenhagen.
 4. Anonymous, 2001. Environmental Indicators for Agriculture – Methods and Results, vol. 3. OECD Publications, Paris, France., p. 409.
 5. Anonymous, 2006. ISO (International Organization for Standardization), ISO14040: 2006 (E) Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and Framework.
 6. Anonymous, 2007. IPCC, Summary for Policy Makers. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report. Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Anonymous, 2013. U. S. Energy Information Administration estimate. Available online at: http://www. eia. gov.
 8. Anonymous, 2014a. FAOSTAT data. Food and Agriculture Organization Statistics Available online at: http://www. FAO. org.
 9. Anonymous, 2014b. Statistics Report of 2012-2013 Years. Statistics and Information Office of Ministry of Jihad-e-Agriculture. p. 167 (In Persian).
 10. Anonymous, 2015. World of corn 2014. National Corn Growers Association. Available online at: www. ncga. com.
 11. Brentrup, F., Küsters, J., Kuhlmann, H. and Lammel, J., 2001. Application of the Life Cycle Assessment methodology to agricultural production: an example of sugar beet production with different forms of nitrogen fertilisers. European Journal of Agronomy. 14, 221-233.
 12. Brentrup, F., Küsters, J., Kuhlmann, H. and Lammel, J., 2004a. Environmental impact assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment methodology: I. Theoretical concept of a LCA method tailored to crop production. European Journal of Agronomy. 20, 247-264.
 13. Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J., Barraclough, P. and Kuhlmann, H., 2004b. Environmental impact assessment of agricultural production systems using the life cycle assessment (LCA) methodology II. The application to N fertilizer use in winter wheat production systems. European Journal of Agronomy. 20, 265-279.
 14. Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J. and Kuhlmann, H., 2002b. Life cycle impact assessment of land use based on the Hemeroby concept. International Journal of Life Cycle Assessment. 7, 339–348.
 15. Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J. and Kuhlmann, H., 2000. Methods to estimate on-field nitrogen emissions from crop production as an input to LCA studies in the agricultural sector. The International Journal of Life Cycle Assessment. 5, 349-357.
 16. Brentrup, F., Küsters, J., Lammel, J. and Kuhlmann, H., 2002a. Impact assessment of abiotic resource consumption conceptual considerations. The International Journal of Life Cycle Assessment. 7, 301-307.
 17. Buratti, C., Barbanera, M. and Fantozzi, F., 2009. Enviromental impact assessment of fiber sorghum (Sudan-Grass) production systems for biomass energy production in a central region of italy. Available online at: https://www. researchgate. net/publication/254398987_environmental_impact_assessme.
 18. Charles, R., Jolliet, O., Gaillard, G. and Pellet, D., 2006. Environmental analysis of intensity level in wheat crop production using life cycle assessment. Agriculture, ecosystems and environment. 113, 216-225.
 19. Dehghani, H., 2007. Guide to air quality, principles of meteorology and air pollution. Publications of Ghashie, Tehran, Iran. p. 402. (In Persian with English abstract).
 20. Esmaielpour, B., Khorramdel, S. and Amin-Ghafori, A., 2015. Study of Environmental impacts for potato Agroecosystems of Iran based on nitrogen fertilizer by using Life Cycle Assessment (LCA) methodology. Electronic Journal of Crop Production. 8(3), 193-224. (In Persian with English abstract).
 21. Finkbeiner, M., Inaba, A., Tan, R., Christiansen, K. and Klüppel, H.J., 2006. The new international standards for life cycle assessment: ISO 14040 and ISO 14044. The international journal of life cycle assessment. 11, 80-85.
 22. Gasol, C.M., Gabarrell, X., Anton, A., Rigola, M., Carrasco, J., Ciria, P., Solano, M. and Rieradevall, J., 2007. Life cycle assessment of a Brassica carinata bioenergy cropping system in southern Europe. Biomass and Bioenergy. 31, 543-555.
 23. Guinee, J.B., 2001. Life cycle assessment: an operational guide to the ISO standards. Centre of Environmental Science, Leiden University, Leiden. p. 19.
 24. Iriarte, A., Rieradevall, J. and Gabarrell, X., 2010. Life cycle assessment of sunflower and rapeseed as energy crops under Chilean conditions. Journal of Cleaner Production. 18, 336-345.
 25. Khojastehpour, M., Taherirad, A. and Nikkhah, A., 2015. Life cycle assessment of cotton production in Golestan province based on the production of biomass, energy producing and net income. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 46, 95-104. (In Persian with English abstract).
 26. Khorramdel, S., 2011. Evaluation of the potential of carbon sequestration and life cycle assessment (LCA) approach in different management systems for corn. PhD dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian with English abstract).
 27. Meisterling, K., Samaras, C. and Schweizer, V., 2009. Decisions to reduce greenhouse gases from agriculture and product transport: LCA case study of organic and conventional wheat. Journal of Cleaner Production. 17, 222-230.
 28. Mirhaji, H., Khojastehpour, M., Abaspour-Fard, M.H. and Mahdavi-Shahri, S.M., 2012. Enviromental impact study of sugar beet production using life cycle assessment in Khorasan province. Agroecology. 4, 112-120. (In Persian with English abstract).
 29. Mirhaji, H., Khojastehpour, M. and Abaspour-Fard, M.H., 2013. Environmental Effects of wheat production in the Marvdasht region. Journal of Natural Environment. Journal of Natural Environment. 66, 223-232. (In Persian with English abstract).
 30. Mohammadi, A., Rafiee, S., Jafari, A., Dalgaard, T., Knudsen, M.T., Keyhani, A., Mousavi-Avval, S.H. and Hermansen, J.E., 2013. Potential greenhouse gas emission reductions in soybean farming: a combined use of life cycle assessment and data envelopment analysis. Journal of Cleaner Production. 54, 89-100.
 31. Mola-Filabi, A., Khoramdel, S., Aminghafori, A. and Hosseini, M., 2015. Evaluation of environmental impacts for saffron agroecosystems of Khorasan based on nitrogen fertilizer by using Life Cycle Assessment (LCA). Journal of Saffron Research. 2, 152-166. (In Persian with English abstract).
 32. Monti, A., Fazio, S. and Venturi, G., 2009. Cradle-to-farm gate life cycle assessment in perennial energy crops. European Journal of Agronomy. 31, 77-84.
 33. Nie, S.W., Gao, W.S., Chen, Y.Q., Sui, P. and Eneji, A.E., 2010. Use of life cycle assessment methodology for determining phytoremediation potentials of maize-based cropping systems in fields with nitrogen fertilizer over-dose. Journal of Cleaner Production. 18, 1530-1534.
 34. Nikkhah, A., Khojastehpour, M., Emadi, B., Taheri-Rad., A. and Khorramdel., S., 2015. Environmental impacts of peanut production system using life cycle assessment methodology. Journal of Cleaner Production. 92, 84-90.
 35. Nikkhah, A., Royan, M., Khojastehpour, M. and Bacenetti, J., 2017. Environmental impacts modeling of Iranian peach production. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 75, 677-682.
 36. Roy, P., Nei, D., Orikasa, T., Xu, Q. and Okadome, H., 2009. A review of cycle assessment (LCA) on some food products. Journal of Food Engineering. 90, 1-10.
 37. Schröder, J., Aarts, H., Ten Berge, H., Van Keulen, H. and Neeteson, J., 2003. An evaluation of whole-farm nitrogen balances and related indices for efficient nitrogen use. European Journal of Agronomy. 20, 33-44.
 38. Singh, K., Ghoshal, N. and Singh, S., 2009. Soil carbon dioxide flux, carbon sequestration and crop productivity in a tropical dryland agroecosystem: influence of organic inputs of varying resource quality. Applied Soil Ecology. 42, 243-253.
 39. Snyder, C., Bruulsema, T., Jensen, T. and Fixen, P., 2009. Review of greenhouse gas emissions from crop production systems and fertilizer management effects. Agriculture, Ecosystems & Environment. 133, 247-266.
 40. Soltani, A., Rajabi, M.H., Zeinali, E. and Soltani, E., 2010. Evaluation of environmental impact of crop production using LCA: wheat in Gorgan. Electronic Journal of Crop Production. 3, 201-218.