ارزیابی راهبردی محیطی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
مشکلات محیط زیستی از اساسی‌ترین مسائل شهرهای بزرگ، کلان‌شهرها، حاصل تعارض و تقابل آن‌ها با محیط طبیعی است زیرا توسعه شهری ضرورتاً با تسلط ساختمان‌ها، صنایع، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است. ارزیابی راهبردی محیط زیستی فرآیند جامع، فرمول‌بندی شده و سامانمند ارزیابی اثرات محیط زیستی سیاست‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها به همراه گزینه‌های آن‌ها مشتمل بر تهیه گزارش، با استفاده از یافته‌های ارزیابی و کاربرد آن‌ها در فرآیند تصمیم سازی است.
مواد و روش‌ها:
جهت بررسی و ارزیابی راهبردی پیامدهای محیطی ناشی از توسعه شهری از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شد، بر اساس مفاهیم روش ارزیابی محیط زیستی راهبردی 1SEA با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری و پژوهش عملیاتی MADM) ( مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرسشنامه پژوهش، جهت وزن دهی و ارزش‌گذاری مناسب، بین ۱۲۰ نفراز کارشناسان متخصص مرتبط با مدیریت و محیط‌زیست شهری که با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند مانند شهرداری، محیط‌زیست، استانداری، مسکن- شهرسازی و... توزیع و تکمیل گردید، درنهایت نتایج حاصله توسط نرم‌افزار Expert choice) ( توزیع، تجزیه‌وتحلیل گردید.
نتایج و بحث:
هدف فرآیند  SEAشناسایی نقاط قوت و ضعف اثرات محیط زیستی یک برنامه جامع و اجرایی و کاهش اثرات منفی در اجرای طرح است. جهت ارزیابی راهبردی دو معیار و ده زیر معیار انتخاب گردید که پس از بررسی و ارزیابی زیر معیارهای مربوط به محیط‌زیست، دفع بهداشتی پساب و پسماند با وزن ۴۱۷/؛ و کاهش آلودگی هوا با وزن ۲۴۵/. دارای بیشترین اهمیت و در اولویت‌های برتر قرار دارند و زیرمعیارهای تأکید بر ارتقاء کمیت و کیفیت منابع آب با وزن نسبی ۲۰۸/. احیاء فضای سبز یا مراتع ازدست‌رفته با وزن نسبی ۷۷/؛ و تأکید برافزایش کیفیت خاک و حاصلخیزی آن منابع آب با وزن نسبی ۵۳/. به ترتیب در اولویت‌های سوم تا پنجم سطحتوجه قراردادند. در بین زیرمعیارهای مربوط به مؤلفه کالبدی، تحقق برنامه شهر سالم، افزایش دسترسی به فضای باز و سبز و توجه به معماری شهرسازی بومی با وزن‌های ۳۴/۰، ۲۶۴/۰ و ۱۵۹/۰ در اولویت‌های اول، دوم و سوم قرار دارند. معیارهای ارتقاء کیفیت سکونتگاه‌های غیررسمی با وزن نسبی ۹۴/. تحقق تراکم بهینه با وزن نسبی ۸۵/؛ و توزیع بهینه کاربری‌ها در سطح شهر با وزن نسبی ۵۸/. در اولویت‌های سوم تا ششم قرار دارند.
 نتیجه‌گیری:
شهر زاهدان دارای محلات حاشیه‌نشین مانند شیرآباد، کریم‌آباد، بابائیان و ... است اکثر این محلات از زیرساخت‌های رفاهی مانند آب، خدمات بهداشتی و... محروم می‌باشند، ساختار و بافت زمین‌شناسی خاک به‌گونه‌ای است که امکان احداث چاه‌های جذبی وجود ندارد، طبق نتایج ارزیابی راهبردی در این تحقیق، آلودگی‌های محیط‌زیست شهری مانند دفع بهداشتی پساب – پسماند، آلودگی هوا، آلودگی آب، احیا و دسترسی به فضای باز و سبز شهری، دسترسی به شهر سالم و زیست پذیر، توجه به معماری - شهرسازی بومی و... که همگی از پیامدهای توسعه شتابان شهرهای امروزی می‌باشند، ضرورت توجه بیشتر مسئولان، برنامه ریزان و مدیران شهری را جهت جلوگیری از تخریب بیشتر محیط‌زیست شهری و دسترسی عادلانه شهروندان به شاخص‌های رفاهی را لازم و ضروری می‌شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic environmental assessment in urban development Case study: (Zahedan city)

نویسندگان [English]

 • Zohreh Fanni 1
 • Mohammad Amin Hounakzahi 1
 • Manijeh Ghahroudi 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran
2 Department of Geography and Geomorphology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Environmental problems are one of the most important issues in major cities, metropolises and it is the result of confliction with the natural environment because urban development is necessarily associated with the domination of buildings, industries, transportation, and economical activities on natural spaces. Strategic Environmental Assessment A comprehensive, formulated and systematic environmental impact assessment of policies, plans, and plans with their options include reporting through their findings and their application in the decision-making process.Materials and methods: A descriptive and analytical method was used to study and evaluate the strategic environmental impacts of urban development, Based on the concepts of the Strategic Environmental Assessment (SEA), using MADM statistical techniques and operational research, such as Analytic Hierarchy Process Analyzer (AHP),for proper emphasizing and valuation between experts (whose content was calculated using the Cochran formula) related to urban management and environment such as municipality, environment, governorate, natural resources, etc. were distributed and completed. Finally, the results were analyzed by Expert choice software.Results and discussion: The aim of the SEA process is to recognize the advantages and disadvantages of the environmental effects of a comprehensive plan and minimize the negative impacts of the implementation of the plan. For strategic evaluation, 2 criteria and 10 sub-criteria were selected which after assessing and evaluating the environmental criteria, sanitary exclusion of wastewater and residues were weighed 0.417 and reducing air pollution with a weight of 0.245 are the most important and in the top priorities, and sub-criteria of emphasis on improving the quantity and quality of water resources with a relative weight of 0.208, restoration of green space or missed pastures with relative weight of 0.077 and emphasis on the increased in soil quality and its fertility with a relative weight of.053 are in the third to fifth priority levels, respectively. Among the non-criteria related to the physical component, the realization of a healthy city plan, increased in access to open space and green, and payingattention to the urban architecture of the native with weights of 0.34, 0.264 and 0.159 are in the first, second and third, respectively. Quality improvement measurements for informal settlements with a relative weight of 0.094, realization of optimum density with relative weight of 0.085 and the optimal distribution of applications in the city with a relative weight of 0.058 are in the third to sixth priority.Conclusion: Zahedan has suburban neighborhoods such as Shir Abad, Karim Abad, Babaeyan, etc. Most of these neighborhoods are deprived of welfare infrastructure such as water, sanitation and... The structure and texture of soil geology are such that there is no possibility of constructing wells, According to the results of strategic assessment, urban environmental pollution such as sanitary wastewater-residues, pollution, air pollution, water pollution, restoration and access to open and green urban areas, access to a healthy and habitable city, attention to architecture - local urbanism and ... which all of them are the consequence of accelerated development of modern cities. Therefore, more attention of officials, planners and urban managers is required to prevent more urban environmental degradation, and it is necessary to provide citizens with fair access to welfare indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban physical development
 • Strategic environmental assessment (SEA)
 • Zahedan
 1. ADB, 2003. Environmental assessment guidelines. Manila: Asian Development Bank; [cited 2017 Mar 5]. Available online at: www.gdycxt.com/uploadfiles/2016/08/20160 8181729312931.
 2. Akbari, N. and Key van Zahedi, M., 2008. Application of ratings and MADM, Municipalities Organization Publishing, Tehran.
 3. Alireza Nejad, S., 2011. Environment and sustainable development: Who can make a lasting change? Social Science Journal. 1, 101- 124. (In Persian with English abstract).
 4. Alshuwaikhat, M., 2005. Strategic environmental assessment, can help solves environmental impact assessment failures in developing countries. Environmental Impact Assessment Journal. 25, 307- 317.
 5. Aulavo, T., 2016. SEA in Europe, the caucasus and central Asia: Implementation of the UNECE Protocol on SEA to the convention on environmental impact assessment in a Tran’s boundary context (Espoo Convention). In: Sadler B, Duisk J, (eds.), European and International Experiences of Strategic Environmental Assessment: Recent Progress and Future Prospects, London. pp. 130–153.
 6. Bahram Soltani, K., 1992. A collection of topics and methods of urban planning. The Environment, Urban Planning Studies Center of Iran Publishing, Tehran.
 7. Bageri, J., 2005. Explaining the extent of urbanization and its impact on sustainable development, with an emphasis on the transformation of green space. MS.c. Thesis. University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 8. Bemanian, M. and Mahmoudi Nejad, H., 2008. Urban welfare oriented towards improving the quality of life. Te mMunicipal and Vllage Administrations Publishing, Tehran.
 9. CIDA, 2004. Strategic environmental assessment of policy, plan, and program proposals: CIDA handbook. Available online at: www.canada.ca.
 10. Csir, G., 2002. Document strategic environmental assessment in South Africa. Available online at: www.environment.gov.za
 11. Dalal-Clayton, D. and Sadler, B., 1999. Strategic environmental assessment: A rapidly evolving approach. Available online at: www.iied.org
 12. Dalal-Clayton, D. and Sadler, B., 2017. A methodology for reviewing the quality of strategic environmental assessments in development cooperation. Impact Assessment and Project Appraisal.
 13. Farhadi, R., 2007. Evaluation of healthy city project and provide its optimum pattern, the ray, MS. c. Thesis. University of Tarbyat Modares, Tehran, Iran.
 14. Firdausi, S. and Qhoddowsi, F., 2005. Evaluation of Experiences, Issues and Future Trends, United Nations Environment Program Environmental and Economic Unit. Press the Green Circle Environment Publishing, Tehran, Iran.
 15. Ghanavati, E. and barzgar, S., 2009. The assessment of air pollution and its impact on human health, Advanced in research and educational magazine municipalities. Urban Management. 95, 24-29. (In Persian with English abstract).
 16. Gudworth, E., 2003. Environment and Society, Rutledge Publishing, London.
 17. Hall, P., 1993. Toward sustainable levelable and innovative cities for 21st century, In Proceding 3rd Conference of the World Capitals, 26th-28th October, Tokyo,Japan, pp. 22-28.
 18. Hounakzahi, MA., 2011. Environmental impact assessment of physical development, a case study: Zahedan. MS.c. Thesis. University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
 19. Ibrahim Zadeh, J., 2005. Overall plan and strategy development environment in Sistan and Baluchistan. Sistan and Baluchistan University Publishing, Zahedan, Iran.
 20. Loayza, F., 2012. Strategic environmental assessment in the world bank: learning from recent experiences and challenges. Available online at: www.openknowledge.worldbank.org.
 21. Low, N., Lidskog, R., Gleeson, B. and Elander, I., 2000. Consuming Cities: The Urban Environment in the Global Economy after Rio, Rutledge Publishing, London.
 22. Memaryan, R., 1998. Evalution of Effects east Tehran's development with model destruction, MS.c. Thesis. University of Tehran, Tehran, Iran.
 23. Meshkini, A., Ahad Nejad, M. and Tafakori, A., 2007. Analysis of land use compatibility city by model AHP, Case study: Zanjan district. In proceeding 1st municipal GIS Conference, 26th-27th August, Amole .p. 112.
 24. Moulmein, L., 2016. The implementation of the EU SEA directive: main achievements and challenges. In: Sadler B, Duisk J, (eds.), European and International Experiences of Strategic Environmental Assessment: Recent Progress and Future Prospects. Rutledge, London, pp. 57–83.
 25. Mobargae, N., 2007. Comparison of Strategic Environmental Assessment process (SEA) with components environmental assessment (EIA) and express preconditions for increasing the effectiveness of SEA. Environment and Development Journal. 1, 10-17.(In Persian with English abstract).
 26. Momeni, M., 2006. A New Method for Research in Operations, Tehran University, Tehran, Iran .
 27. Monavvari, M., 2004. A Guide to Environmental Impact Assessment Ports, the Environmental Protection Agency Publishing, Tehran, Iran.
 28. Partidaryo, M., 2012. Do Rosario Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide Methodological Guidance for Strategic Thinking in SEA, Professor at IST-UTL for the Portuguese Environment Agency and Reads Energetics’ Nationalism (REN), SA Lisbon.
 29. Pag, C., 2004. Sustainable cities in developing countries, translated by Nasser Moharram nejad, Center for the Study urban planning, Tehran.
 30. Phuong, D., 2005. Strategic Environmental assessment by decision making Techniques. Available online at: www.odpm.gov.uk.
 31. Qudsi Pour, H., 2005. Analytical Hierarchy Process (AHP), Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
 32. Rokni Poor, M., 2004. Tehran metropolitan area development strategy based on the model from the perspective of sustainable development (SEA). MS.c. Thesis. University of Tarbyat Modarres, Tehran, Iran.
 33. Safaeyan, N., Shokri, M. and Jabaryan Amini, B., 2002. Environmental impact assessment of the north of Iran. Ecology Magazine. 28(30), 1-8. (In Persian with English abstract).
 34. Shia, I., 2005. Introduction to Urban Planning Grounds. Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 35. Tetlow, F. and Haunch, M., 2012. Strategic environmental assessment: the state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal. 1(30), 15-24.
 36. Therival, R., 1992. Strategic environmental assessment of development plans in great Britain. Available online at: www. ELSVIER. SCIENCE Inc.
 37. UNCED, 1992. Agenda 21. Available online at: www.Un.org.
 38. Wheeler, S. and Tebili, B., 2005. Writings on urban sustainable development, translated by K, Zaker, hagigi, Center for the Study of Urban Planning and Architecture, Tehran, Iran.
 39. Yaron, G., and Nelson, P., 2014. Topic guide: strategic environmental assessment in practice capturing lessons learned over the past 10 years. Available online at: www.gov.uk/dfidresearch-outputs.
 40. Zabardast, S., 2001. Application of Analytic Hierarchy Process in Urban and Regional Planning. Fine Arts Tehran University Journal . 1, 7-14. (In Persian with English abstract).
 41. Zabardast, S., 2004. The size of the city, Center for the Study urban Planning, Tehran, Iran.