ارزش‌گذاری خسارات اقتصادی پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی (بررسی موردی: اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
یکی از عوامل آلودگی هوا که در سال‌های اخیر گاهی مناطق غرب و جنوب ‌غربی و به تازگی مرکز ایران شاهد آن بوده، پدیده گردوغبار است. گردوغبار یکی از پدیده‌های جوی است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی نامطلوبی بر جای می‌گذارد. توفان‌های گردوغباری اثرات منفی بسیاری بر سلامت، اقتصاد، جامعه و محیط ‌زیست داشته و منجر به خسارت‌های زیادی بر منابع انسانی، بخش‌های بهداشت، صنعت و به‌‌ویژه کشاورزی می‌شود. هدف این تحقیق کمی‌‌سازی خسارات ملموس (بازاری) و ناملموس (غیربازاری) ناشی از پدیده گردوغبار در شهر اردکان است.
مواد و روش‌ها:
داده‌های مورد نیاز در این پژوهش از طریق آمار و اطلاعات ثبت‌‌شده در ادارات شهر اردکان و همچنین تکمیل 244 پرسش‌نامه انتخاب دو‌گانه دوبعدی در بخش کشاورزی و 509 پرسش‌نامه در بخش‌ آلودگی هوا و فضای سبز شهری با استفاده از اطلاعات 30 پیش‌آزمون و روش میشل و کارسون در سال 1395 به‌ دست آمده است. در این پژوهش خسارات ملموس و ناملموس گردوغبار با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و قیمت بازار ارزش‌گذاری شده است. با استفاده از الگوی لوجیت، عواملی که بر تمایل به پرداخت اثرگذار هستند به ترتیب برای هر بخش با استفاده از Shazam نسخه 9 و محاسبات ریاضی با نرم‌افزار  Maple نسخه 18 برآورد شد.
نتایج و بحث:
نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای درآمد و تحصیلات اثر مثبت و معنادار، و متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار و جنسیت اثر منفی و معناداری بر تمایل به پرداخت افراد برای حفظ آلودگی هوا و فضای سبز شهری در مقابل گردوغبار دارند. همچنین در بخش کشاورزی متغیرهای سن، تعداد افراد شاغل، تحصیلات و درآمد اثر مثبت و معناداری بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای حفظ محصولات کشاورزی در مقابل گردوغبار دارند. ارزش کل خسارات در مقابل پدیده گردوغبار برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از پدیده گردوغبار 33185478480 ریال، حفظ محصولات کشاورزی 50431570000 ریال و حفظ فضای سبز در مقابل گردوغبار 30736160140 ریال در سال برای شهر اردکان به ‌دست آمد. همچنین خسارات ملموس پدیده گردوغبار در افزایش مصرف آب ناشی از شست‌وشو 2762736640 ریال، اثر منفی گردوغبار بر سلامت جسمانی و هزینه‌های درمان و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های آسم و برونشیت 15548414040 ریال و اثر منفی بر بخش دام و هزینه‌های مربوط به درمان و دام‌های تلف‌شده 131451400000 ریال با استفاده از رهیافت بازاری محاسبه شد.
نتیجه‌گیری:
نتایج حاکی از آن است که در سال 1395 برای شهر اردکان ارزش کل خسارات ناملموس برابر با 114353208620 ریال و ملموس 149762550680 ریال است. ارزش تمایل به پرداخت افراد در بخش کشاورزی بالاتر از سایر بخش‌ها به‌ دست آمد. همچنین هزینه‌های مربوط به بخش دام و طیور، بالاترین رقم را در میان سایر هزینه‌های ملموس به خود اختصاص داده است. از این رو این برآورد برای سیاست‌گذاران و مسئولان توجیه لازم برای کنترل پیامدهای ناشی از گردوغبار بر محیط ‌زیست انسانی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of environmental dust phenomenon damage (case of study: Ardakan city)

نویسندگان [English]

 • Hadis Ghanavati
 • Ahmad Fatahi Ardakani
 • Akram Neshat
Department of Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
One of the air pollution that has been witnessed in western and southwestern regions of recent times is the dust and dust phenomenon. Dust is one of the atmospheric phenomena that has adverse environmental effects and impacts. Dust storms have had many negative effects on health, economics, society and the environment, resulting in huge damage to human resources, health, industry, and especially agriculture. The purpose of this study is to quantify the tangible (market) and intangible (non-market) damages caused by the dust phenomenon in the city of Ardakan.
Materials and methods:
The data required in this study were obtained from the statistics and data recorded in Ardakan offices, as well as the completion of 244 double bounded dichotomous choice questionnaires in agricultural sector and 509 questionnaires in the air pollution and urban green area using 30 pre-tests and Michels And Carson in 2016. In this study, the tangible and intangible damages of dust are valued using the conditional valuation method and market price. Using the logit model, the factors that affect the willingness to pay are estimated for each section using Shazam 9 and math calculations using Maple Version 18 software.
Results and discussion:
The results of this study showed that income and education variables have a positive and significant effect on people's willingness to pay for air pollution and urban green space. The variables of age, number of households and gender have a negative and significant effect on people's willingness to pay for air pollution and urban green space against dust phenomena. In agricultural sector, variables such as age, number of employed people, education and income have a positive and significant effect on farmers' willingness to pay for agricultural products against dust phenomena. The total value of the damages against the dust phenomena to maintain air pollution is 33185478480 Rials, the maintenance of agricultural products 50431570000 Rials and the maintenance of green space against dust of 30736160140 Rials per year for the city of Ardakan. Also the tangible losses of dust phenomena in terms of increasing water consumption due to washing in dusty days is 2762736640 Rials, negative effect of dust on physical health and treatment costs and mortality due to asthma and bronchitis diseases 15548414040 Rials and negative effect The livestock sector and treatment costs and the lost cattle were calculated 131451400000 Rials using a market approach.
Conclusion:
The results indicate that the total value of intangible damages is 114353208620 Rls and the tangible value of 149762550680 Rls in 2016 for the city of Ardakan. The value of willingness to pay people in agriculture was higher than other sectors. The livestock and poultry sector also has the highest figure among other tangible costs. Therefore, this estimate provides policy makers and authorities with the necessary guidance for controlling the effects of dust on human environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dust
 • Contingent valuation
 • Willingness to pay
 1. Abedi, Z., Fatahi Ardakani, A., Hanifnejad, A.R. and Dashti Rahmatabadi, N., 2014. Groundwater valuation and quality preservation in Iran: The case of Yazd. Natural resources economics. International Journal Environmental Research. 1, 213-220. (In Persian with English abstract).
 2. Adamowitz, W., Louviere, J. and Swait, J., 1998. Introduction to attribute- based stated choice methods, Report submitted to resource valuation branch, damage assessment center, NOAA.
 3. Azizi, Gh., Shamsi Pour, A.A., Miri, M. and Safar Rad, T., 2012. Statistical analysis-consolidation of dust in the Midwest of Iran. Journal of Environmental Studies. 3, 123-134. (In Persian with English abstract).
 4. Danesh Jafari, D., Amade, H. and Khoun Siavashan, Sh., 2015. Estimation of Damage Caused by Hazard Facts on the Health of Individuals in Iran (Case Study: Khuzestan, Kermanshah, and Kurdistan Provinces). Journal of environmental studies. 3, 573-587. (In Persian with English abstract).
 5. Fatahi Ardakani, A., 2016. Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. International journal of environmental science and technology. 6,1489-1496.
 6. Fatahi Ardakani, A. Alavi, C. and Arab, M., 2017. The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment. International Journal of Environmental Science and Technology. 7, 1409-1418.
 7. Fatahi Ardakani, A. and Torabi, F., 2012. Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. In Third National Conference on Wind Erosion and Dust Storms. (In Persian with English abstract).
 8. Fatemi, M., Dehghan, H. and Dehghani, Kh., 2015. Dangers of dust in Yazd province, Yazd Crisis Management department. (In Persian with English abstract).
 9. Fouladian, A. and Amade Shahnabadi, F., 2015. The study of environmental pollutants with an emphasis on the phenomenon of microorganisms, together with its socio-cultural-economic damaging effects, constitutes a threat to human health in Iran. In National conference on psychology, educational and social sciences. (In Persian with English abstract).
 10. Khaksar Astane, H., Kalate Arabi, W. and Sardar Shahraki, A., 2013. Estimate of willingness to pay visitors to the historical complex of burned city using conditional valuation method. Journal of Tourism Management Studies. 20, 167-184. (In Persian with English abstract).
 11. Mitchell, R.C. and Carson, R.T., 1989. Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Washington, D.C: Resources for the Future.
 12. Neshat, A., 2016. Pricing and Consumption of Chemical Fertilizers with Emphasis on Environmental Quality (Case study, Varamin Plain). Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University of Tehran. (In Persian with English abstract).
 13. Nezhad Kouraki, F. and Dehghan Ahmad Abadi, A., 2016. Environmental effects of dust. (In Persian with English abstract).
 14. Nourzade Hadad, M., Shahnavaz, M. and Gholami, A., 2016. Investigation of Damage Caused by Dust to Horticultural and Crop Products. In Second National Congress of the Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Science in Iran. (In Persian with English abstract).
 15. Raei Jadidi, M. and Sobouhi Sabouni, M., 2012. Estimate of willingness to pay visitors to the Kurdest recreation village in East Azarbaijan province. Environmental sciences. 8, 47-56. (In Persian with English abstract).