بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه زنان درتوسعه پایدار فضای زیستی کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
برنامه ریزی شهری برای زنان، میتواند نوعی از برنامه ریزی وکالتی 9 انگاشته شود که از طریق آن میتوان حقوق فراموش شدهو صدای خاموش زنان را در شهر یادآوری کرد. برنامه ریزی فضای شهری برای زنان، ایدۀ اصلی خود را از نظریات فمنیستی اقتباس می کند.این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه زنان درتوسعه پایدار فضای زیستی کلان شهر تهران انجام شده است.
مواد و روش ها:
روش این تحقیق از نظر رویکرد تحقیق توصیفی-پیمایشی است. بنابراین با توجه به روش تحقیق جامعه آماری در اینپژوهش کلیه زنان شهر تهران در نظر گرفته شدهاند. برآورد حجم جامعه درحدود یک صد هزار نفر است. به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی سیستماتیک 374 نفر از زنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامهمحقق ساخت، برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد. از آزمون معتبر کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسینرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی استفاده شد.
نتایج و بحث:
نتایج حاکی از آن است که زنان در برنامه ریزی مربوط به توسعه پایدار از جایگاه چندانی برخوردار نیستند. از طرفی زنان دررویکرد اجتماعی-اقتصادی، رویکرد منابع برنامه ریزی، رویکرد مشارکت برنامه ریزی و برقراری امنیت برای تدوین توسعه پایدار شهر تهران ازجایگاه چندانی برخوردار نیستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که امنیت شهری برای توسعه پایدار اهمیت بسزایی دارد، اما زنان در اینزمینه نقش کمرنگی داشته و از جایگاه چندانی برخوردار نیستند. امروزه دنیا با این واقعیت مواجه شده که زنان دیگر نمی توانند به عنوانعوامل نامرئی در فرآیند توسعه به حساب آیند.
نتیجه گیری:
نقش آفرینی و توانمندی های زنان در میزان موفقیت دولت های در حال توسعه، سیاستگذاران کلان دولتی را وامیدارد تازنان را از حصار نامرئی بودن درآورند. همچنین یکی از زمینه های موثر در ارتقای سطح برابری جنسیتی، تقویت و توانمندسازی زنان ازطریق دادن آموزش به آنان درباره عدم توازن و برابری در قدرت و نیز دادن امکان لازم به زنان در راستای مدیریت زندگی خودشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the role and position of women in the sustainable development of Tehran's metropolis

نویسندگان [English]

 • Sasan Vadiea
 • Zahra Hazrati Somee
 • Zahra Azizabadifarahani
Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Urban planning for women can be seen as a kind of advocacy-based planning that recalls forgotten rights and the silence of women in the city. Urban space planning for women draws its original idea from feminist ideas. The theory of sustainable urban development focuses on the prevention of urban and regional environmental pollution, reducing local, regional and national production capacity, supporting recycling, failing to support harmful development, and bridging the gap between rich and poor. Sustainable urban development is a multifaceted phenomenon that considers environmental conservation, social justice and economic dynamism with optimal resource utilization. Urban and regional planning with a special futuristic perspective needs to be developed for the future of the city and analyzed using statistics and information. By using the facilities and reducing limitations through presenting a precise and comprehensive plan, that takes account of environmental considerations, can provide for sustainable urban development. Considering the importance of women's well-being and women's vulnerability, the issue of urban security with a gender approach has been investigated in this research. In this regard, the present study aims to evaluate urban planning with the approach of women to formulate a sustainable development pattern in Tehran.
Materials and methods:
The method of this research is descriptive-survey and, according to the research method, all women in Tehran have been considered in this study. The estimated size of the community is about one hundred thousand people. Using randomized systematic cluster sampling, 384 women in Tehran were selected as a statistical sample. After collecting data, a researcher-made questionnaire was used to analyze the statistical data using SPSS software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normal distribution of the main variables.
Results and discussion:
The results indicate that, women do not have much to gain in planning for sustainable development and they are not included in the socio-economic approach, planning approach, or participation planning and security approach to sustainable development in Tehran. Also, the results of the research showed that urban security is important for sustainable development, but women have a minimal role in this regard. Today, the world faces the fact that women can no longer be considered as hidden in the development process.
Conclusion:
The role and capacities of women in the success of developing countries will lead to state-level policymakers to make women inferior to the fence. It is also one of the most effective areas for promoting gender equality empowering women by educating them about imbalance and equality in power, and empowering women to manage their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban planning
 • Women
 • Research studies
 • Sustainable development
 1. منابع:
 2. Amiri Dashti, M., 2017. The role of rural women in sustainable development (Case study: Bushehr Province), The First National Congress of Women in Iran.
 3. Barut, Y., 2017. Women’s cooperatives contributions to local region economy: seferihisar agricultural cooperative development Model-Turkey. Management. 5(2), 120-7.
 4. Connelly, S., 2007. Mapping sustainable development as a contested concept. Local Environment. 1. 12(3), 259-78.
 5. Firouz Bakhte, A., Ebrahimi, R., Rabieifar, V. and Heidari, T., 2012.Evaluation of the City's Social-
 6. ساسان ودیعه و همکاران
 7. فصلنامه علوم محیطی، دوره پانزدهم، شماره 4، زمستان 9316
 8. Cultural Structure with the Sustainable Urban Development Approach (Case study: Karaj city), Urban Planning Research, Third Year, pp. 57-78.
 9. For, Iran, Women in Sustainable Development, The First National Congress of Women in Iran, 1395.
 10. Galindo-Reyes FC, Ciruela-Lorenzo AM, Perez-Moreno S, Perez-Canto S., 2016. Rural indigenous women in Bolivia: A development proposal based on cooperativism. InWomen's Studies International Forum Dec 31 (Vol. 59, pp. 58-66). Pergamon.
 11. Grantham, K., 1996. Gender and Indigenous Knowledge: The Role of Nepalese Women in Agricultural Research and Development. School of Agriculture and Forest Sciences, Bangor, UK.
 12. Hosseinzadeh Delir, K., Ghorbani, R. and Shokri Firooz Jah, P., 2009. Quality Analysis and Evaluation of Urban Sustainability Indicators in Tabriz, Urban and Regional Studies and Research. first year, number 2.
 13. Hussein, A., 2013. Environment and Health of Rural Women, Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences.
 14. Isaksson, R., 2006. Total quality management for sustainable development: Process based system models. Business Process Management Journal. 12(5), 632-45.
 15. Krueger, R. and Savage, L., 2007. City‐Regions and Social Reproduction: A ‘Place’for Sustainable Development?. International Journal of Urban and Regional Research. 31(1), 215-23.
 16. Linnenluecke, MK, Verreynne, ML, de Villiers Scheepers, MJ, Venter C.A., 2017. Review of collaborative planning approaches for transformative change towards a sustainable future. Journal of Cleaner Production. 142, 3212-24.
 17. Lopez, MD., 2007. Sustainable development as a solution to inequality amongst rural women of El Salvador: An exploratory case study. Oklahoma State University.
 18. Madu, CN., Kuei, CH. and Lee, P., 2017. Urban sustainability management: A deep learning perspective. Sustainable Cities and Society. 30, 1-7.
 19. Maleki, S. and Damn Bagh, S., 2014. Evaluation of Indicators of Sustainable Urban Development with Emphasis on Social, Physical and Urban Services Indices (Case study: Seven Ways of Sahahaoz Township). Urban Planning Quarterly. first year, third issue.
 20. Nieuwenhuijsen, MJ., Khreis, H., Verlinghieri, E., Mueller, N. and Rojas-Rueda, D., 2017. Participatory quantitative health impact assessment of urban and transport planning in cities: a review and research needs. Environment international. 103, 61-72.
 21. Olatokun Wole, M. and Ayanbode, OF., 2009. Use of indigenous knowledge by women in a Nigerian rural community. Indian Journal of Traditional Knowledge. 8(2), 287-95.
 22. Oliver, PA., 2008. City leadership: at the heart of the global challenge. Global Asia. 3(3), 21-4.
 23. Rahmani Fazli, A., 2016. Sustainable Development and Regional Balance Model, Scientific-Newspaper of the Permanent Secretariat of the Conference on Sustainable and Balanced Regional Development, Second Year, No. 25, Number 35, 1394.
 24. Shokoyi, H., 1994. New Perspectives in Urban Geography, Volume I, Tehran, Sari Publishing.
 25. Smith, D.E., 1987. The everyday world as problematic: A feminist sociology. University of Toronto Press.
 26. Snyder, M.G., 1995. Feminist theory and planning theory: Lessons from feminist epistemologies. Berkeley Planning Journal. 10(1), 1.
 27. Validity, M., 2014. Women's Role in Sustainable Development, National Conference on Women's Role and Role in Jihadi's Management.
 28. Varol, C., Ercoskun, O.Y. and Gurer, N., 2011. Local participatory mechanisms and collective actions for sustainable urban development in Turkey. Habitat International. 35(1), 9-16.
 29. Wu, J.J., 2008. Making the case for landscape ecology an effective approach to urban sustainability. Landscape journal. 27(1), 41-50.
 30. Zanjanizade Azazi, H., 2001. Women and Urban Security, Journal of Farsi Language and Literature, School of Literature and Humanities of Mashhad, Faculty of Literature and Humanities, Mashhad, , Volume 34, Number 3-4, Subsequent 135- 134, pp. 603-60. 626.