ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
توسعه شهری و شهرنشینی، اصلی‌ترین دلیل تغییرات جهانی اکوسیستم‌‌ها است ولی از طرفی اگرواکوسیستم‌های مناطق شهری، با تامین خدمات اکوسیستمی با‌ارزش و پرتقاضا، رفاه جامعه بشری را فراهم می‌آورند. درک خدمات اکوسیستمی و در نظر داشتن ارزش‌گذاری آنها در مدیریت شهری برای جامعه کنونی و نسل آینده ضروری است.
مواد و روش‌ها:
پژوهشی در سال 1394 در سطح پارک‌های مشهد به منظور ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های عمومی مشهد انجام شد. به منظور ارزیابی برخی خدمات تنظیمی همچون ترسیب کربن، تولید اکسیژن و پالایش آلاینده‌ها، برداشت  اطلاعات پوشش گیاهی پارک‌ها در قالب پلات‌هایی صورت گرفت و وارد نرم‌افزار «آی تری»1 شد و ارزش‌گذاری ریالی آنها با توجه به نرخ مالیات گازها در سطوح بین‌المللی و هزینه‌های اجتماعی آنها برآورد شد. برای ارزیابی خدماتی همچون نقش تنوع در بروز چشم‌انداز، ذخیره آب، تشکیل خاک، کنترل بیولوژیک و خدمات فرهنگی پرسش‌نامه‌هایی با شیوه آزمون انتخاب طراحی شد و متوسط تمایل به پرداخت کارشناسان فضای سبز به سبب سطح اطلاعات، تحصیلات و منسجم بودن جمعیت مورد بررسی، برای این خدمات تجزیه‌و‌تحلیل شد.
نتایج و بحث:
پوشش درختان در پارک‌های مشهد 6/41 درصد بود. سه گونه غالب شامل افرا (4/17 درصد)، چنار (6/15 درصد) و اقاقیا (7/11 درصد) بودند. با توجه به بیشتر بودن درختان جوان پارک‌ها، بیشتر خدمات اکوسیستمی از درختان جوان منشاء می‌گرفت. بخش عمده گونه‌ها غیربومی بودند: 1/44 درصد منشاء آمریکای شمالی و 9/15 درصد منشاء آسیایی داشتند. میزان ترسیب ناخالص کربن درختان 0387/1 تن در هکتار به ازای هر سال بود که سهم عمده آن مربوط به گونه چنار بود. تولید اکسیژن 24656/0 تن در هکتار به ازای هر سال و موجودی کربن (ذخیره کربن) در کالبد پارک‌های شهری 769/22 تن در هکتار محاسبه شد. پالایش آلاینده‌ها در یک سال و به ازای هر هکتار 041/0 تن گزارش شد، ارزش خدمات تنظیمی (ترسیب، تولید اکسیژن و پالایش آلاینده‌‌های شهری) در پارک‌های مشهد معادل 4 میلیون ریال به ازای هر هکتار در سال نشان داده شد. ذخیره کربن پارک های شهر مشهد نیز معادل 61 میلیون ریال به ازای هر هکتار ارزش‌گذاری شد. از آنجا که اتمسفر مخزن عظیمی از اکسیژن است، این گاز در ارزش‌گذاری ریالی منظور نشد. اکسیژن تولیدشده در کل پارک‌های مشهد290 تن می باشد که این میزان نیاز سالانه 115 نفر را تامین می‌کند. غنای گونه‌ای پارک‌های مشهد با 38 گونه ارزشی معادل 22 میلیون ریال داشت. مجموع ارزش خدمات تنظیمی (تنوع، ذخیره آب، تشکیل خاک، کنترل بیولوژیک و خدمات فرهنگی) منفی شدند و از بین این خدمات کارشناسان پاسخ‌گو تنها برای خدمات فرهنگی و ذخیره آب تمایل به پرداخت هزینه‌ای معادل 364 میلیون ریال به ازای هر هکتار در سال داشتند، که از این میزان 240 میلیون ارزش خدمات فرهنگی و 133 هزار ریال ارزش خدمت ذخیره آب بود. برای بقیه خدمات تمایلی به پرداخت هزینه وجود نداشت و کارشناسان پرداخت این هزینه‌ها را از وظایف خود شهرداری می‌دانستند.
نتیجه‌گیری:
خدمات ارائه‌شده توسط پارک‌های مشهد بخشی از موهبت‌های طبیعی است و از این‌رو باید بودجه‌های بیشتری برای حفظ این سرمایه‌های گرانقدر برنامه‌ریزی و صرف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of the ecosystem services of Mashhad’s parks

نویسندگان [English]

 • Narges Pourtoosi 1
 • Alireza Koocheki 2
 • Mehdi Nassiri Mahallati 2
 • Mohammad Ghorbani 3
1 Department of Agronomy, International Campus Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Economy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 Introduction:
Urbanization creates significant changes in global ecosystems (2), on the other hand, urban agroecosystems prepare valuable and demandable ecosystem services in human society(3). Understanding these services and keeping them into account is necessary for urban management of both current society and future generation(2,3).
Materials and methods:
So this study was conducted in 2015 in Mashhad parks. To evaluate services like carbon sequestration, oxygen production and pollutants removal, plants data in plots was entered in itree software and their values was calculate with international gases tax and also social values. In order to valuate services such as diversity in landscapes, water storage, soil formation, biologic pest control and cultural services, some questionnaire with choice experiment method was designed and the average of willingness to pay of landscape experts was analyzed.
Results and discussion:
The urban forest of Mashhad has a tree cover of 41.6 percent. The three most common species were Acer negundo (17.4%), Platanus orientalis (15.6%) and Robinia pseudoacacia (11.7%). Percent of young trees were more than others and so ecosystem services of parks is mostly from younger trees. Population of exotic tree species was more than native ones. Most exotic tree species had origin from North America (44.1%) and  15.9% with Asian origin. The gross carbon sequestration of trees was 1.0387 ton per hectare per year. Most of this amount belonged to Platanus orientalis. Oxygen production was 0.24656 and pollutants removal was 0.041 ton/ha/year. Carbon storage per hectare was 22.769 ton.Results showed that the value of regulatory services like (carbon sequestration, oxygen production and pollutant removal) in Mashhad parks was 4 million Rials in a year per hectare and carbon storage was 61 million Rials per hectare. As the atmosphere is a huge source of oxygen, this gas was not calculated in the monitory valuation. Amount of oxygen production in all parks that was 290 ton,can prepare needs of 115 persons. Species richness was 38 with 22 million Rials value. Total value of other regulatory services such as (diversity in landscapes, water storage, soil formation, biologic pest control and cultural services) was negative and among these services the questioners only have willingness to pay 365 million Rials per ha in a year for cultural and water storage services. From this amount 240 million Rials was for cultural services and 133 thousand Rials was for water storage. For other services there was not any willingness to pay and they consider it as one of the municipalities' tasks.
Conclusion:
More budgets is needed for increasing ecosystem services for saving urban ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Choice experiment
 • Itree software
 • Mashhad parks
 • Urban management
 1. Abbas poor,M. Abedi,Z. Ahmadian,M. and Shariat madari, A., 2014. Economic valuation of biodiversity of protected national Tandoore park( contigenent method). In proceeding of 1th national Geografic, Urban environment and sustainable development, Tehran.
 2. Adamowicz, W.,Louviere, J. and Williamn, M., 1994.Combining revealed and state perference methods for valuing enviromental amenities. Journal of Enviromental Economics and Management. 26: 271-292.
 3. Alberti, M., 1999. Urban patterns and environmental performance: What do we know. Journal of Planning Education and Research. 19(2), 151–163.
 4. Amirnezhad, H., 2004. Assessment the total economic value of North forests of Iran with emphasize in eco environmental and protective values. PhD. Theses. Tarbiat Modaress University, Tehran.
 5. Amirnezhad, H. and Khalilian, S., 2005. Assessment the creational value of national Golestan park and specifying effective elements on willingness to pay. In proceedings 5th Biennial Agricultural Economics conference.
 6. Amirnezhad, H., Khalilian, S. and Osare, M., 2006. The preservation and use values determination of Sisangan Forest Park, Nowshahr by using individual’s willingness-to-pay. Pajouhesh & Sazandegi. 72 , 15-24.(In Persian with English abstract).
 7. Amirnezhad, H. and Ataee, S., 2011. Economic valuation of environmental sources.1th Edition.Avaye masih, Sari.
 8. Amini nia, K. Ziabakhsh, N. and Amini,B., 2014. Specifing the effictiveness of Chitgar lake in decreasing the environmental quality of the 22th zone of Tehran from the point of view of architecture on environment. In proceedings 2th national architecture, civil and urban environment conference.
 9. Arab, Z., 2012. Economic valuation of environment function fo pastures of Khorasan razavi province. MSc. Thesis. Univercity of Ferdowsi, Mashhad.
 10. Baldocchi, D., 1988. A multi-layer model for estimating sulfur dioxide deposition to a deciduous oak forest canopy. Atmospheric Environment. 22: 869-884.
 11. Baldocchi, D.D., Hicks, B.B. and Camara, P., 1987. A canopy stomatal resistance model for gaseous deposition to vegetated surfaces. Atmospheric Environment. 21: 91-101.
 12. Barker, L., Pace, M. and Grubisich, M., 2016. State od Denton Urban Forest.An itree report for Texas trees Foundation. https://www.itreetools.org/resources/reports.php.
 13. Bennett, J. and Blamey, R., 2001. The choice modeling approach to nonmarket valuation. cheltenham uk and northampton, ma, usa: edward elgar.
 14. Brabec, E., Schulte, S. and Richards, P.L., 2002. Impervious surfaces and water quality: a review of current literature and its implications for watershed planning. J. Plan. Lit.16, 499-514.
 15. Brazell, J., Gray-Lee, J., Louviere, J., Dallaert,B. and Pullman, M., 1995. Nobody will do that: An empirical investigation of survey length effects on response rate and rel iability in choice model experiments, Presented at the INFORMS 1995 Marketing Science Conference.
 16. Broecker, W.S., 1970. Man's oxygen reserve. Science. 168, 1537-1538
 17. Carreiro, M.M., 2008. Introduction: the growth of cities and urban forestry . In: Carreiro,M./m, Song, Y.C., Wu, J. (Eds.), Ecology, Planning and Management of Urban Forests: International perspectives. Springer, New York,3-9.
 18. Champ, P., boyle,K..J. and Brown,T.C., 2003.A primer on nonmarket valuation. kluwer academic publishers
 19. Chen,W.Y. and Jim,C.Y., 2008.Assessment and valuation of the ecosystem services provided In:Carreiro,M.M(eds.),Ecology,planning and management of urban forests:International perspectives,Available on Springer,53-83
 20. Chow, P. and Rolfe, G.L., 1989. Carbon and hydrogen contents of short-rotation biomass of five hardwood species. Wood and Fiber Science. 21(1), 30-36.
 21. Churkina, G., 2008. Modeling the carbon cycle of urban systems. Ecological Modelling. 216(2), 107–113.
 22. Dashti, G.H. and Sohrabi, F., 2009. Recreational value of Nabovat Park of Karaj based on contingent valuation. Journal of the Iranian Natural Res. 61(4), 921-932
 23. deVries, R.E. 1987. A preliminary investigation of the growth and longevity of trees in Central Park. New Brunswick, NJ: M.S. thesis. Rutgers University.
 24. Emami, M. and Ghazi,M., 2008.Assessment the recreational value of Saee park in Tehran using contingent valuation method. Pazhouhesh haye Eghtesadi Iran.Year. 36(2), 187-202.(In Persian with English abstract).
 25. Escobedo, F.J., Wagner, J.E., Nowak, D.J., De la Maza, C.L., Rodriguez, M. and Crane, D.E., 2008. Analyzing the cost effectiveness of Santiago, Chiles policy of using urban forests to improve air quality. J.Environ. Manage. 86,148-157.
 26. Fang, S., Xue, J. and Tang, L., 2007. Biomass production and carbon sequestra-tion potential in poplar plantations with different management patterns.Journal of Environmental Management. 85(3), 672–679.
 27. Fazli, M., 2004. Economic valuation of Cheetgar park(clavson method), MS.c. Theses. Islamic Azad University,Tehran, Iran.
 28. Fortenberry, A., Reeves, R. and Kralik, A., 2014. Plano urban Forest Ecosystem Analysis. An itree report . https://www.itreetools.org/resources/reports.php
 29. Foster,D. and Duinker,P.; 2016. The HRM urban forest in 2016 Dalhouse University. An itree report . https://www.itreetools.org/resources/reports.php.
 30. Ghafoori,S. 2012. Economic valuation of ecosystem services of parks and lanscapes (Case study: Mellat park of Mashhad).MSc.Thesis Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran.
 31. Ghorbani,M. and Firooz zare, A. 2008.Valuation of Mashhad pollutants- Contigenent valuation method.Rigional Economy and Development. 2, 1-24.
 32. Ghorbani,M. and Firooz zare,A.2008. Introduction to environmental valuation. Ferdowsi University Eds.no.503.
 33. Ghorbani,M. and Sadeghi lotfabadi,S. 2010. Effective elements on willingness to pay and valuation of national tourism: case study Tandoore park, Agricultural Ecnomy and Development. 24(4), 425-432.
 34. Grimm, N.B., Faeth, S.H., Golubiewski, N.E., Redman,C.L., Wu,J.G., Bai, X.M.,et al.,2008. Global change and ecology of cities, Science. 319, 756-760.
 35. Hanley,N.,Wright,R.E., and Adamowicz,V. 1998 Using choice experiments to value the enviroment, Environmental and Resource Economics. 113(4), 413-428.
 36. Hayati,B. Ehsani,M. Ghahraman zade,M. Raheli,H. Taghizade,M.2010. Effective elements on willingness to pay of visitors of El-goli and Mashrote parks of Tabriz, Economics and Agricultureal development,24.No.1.91-98.
 37. Izadi,H. and Barzegar,S.2011. Study the economic valuation methods in analyzing urban environmental issues. 1th conference eghtesad shahri Iran. 2-3 Azarmah.
 38. Jahani far,K. Abedi,Z. Jafari,A.,Faghan poor,M. and Vatandoost,S. 2008. Valuation of urban landscape and calculation the prosperity of visitors(case study: Golestan park,Babol,Mazandaran province). 7th biennial of anjoman motakhessan mohite zist Iran.
 39. Karimzadegan,H. et al.,2007.Valuing forest and rangelands.Ecosystem services International Journal of Environmental researches.1(14), 368-377.
 40. Koocheki,A. Nassiri mahallati,M. Amin ghafoori, A. Mahloogi rad, M. and Fallah poor,F. 2016. Economic valuation of agroecosystems services in wheat fields of Khorasan razavi province. Agricultural ecology, 8(4), 612-627.
 41. Mashhad parks, 2015. Mashhad Parks Organixation. Available online at: http://parks.mashhad.ir
 42. Mansoori,M., Badeyan,Z. Adeli,K., 2014. Economic valuation of Hasan gavyar park of Noor city using traveling cost method, In proceedings of 2th national forest science, Forestry Forum of Tehran University.
 43. Matamala, R., Jastrow, J. D., Miller, R. M., & Garten, C. T., 2008. Temporal changesin C and N stocks of restored prairie: Implications for C sequestration strategies.
 44. Mitchell, R. C,. and Carson, R. T., 1989. Using surveys to value public goods, Resources for the Future,Washington, D.C.U.S. Department of Agriculture. National Invasive Species Information Center. 2011. http://www.invasivespeciesinfo.gov/plants/main.shtm
 45. McPherson, E.G., Nowak, D.J., Rowntree, R.A., 1994. Chicagos urban forest ecosystems: results of Chicago urban forest climate project. In: Gen. Tech. Rep.NE-186. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station, Randor,PA, USA.
 46. McPherson, E.G., Simpson, J.R., Peper, P.J., Gardner, S.L., Vargas, K.E., Maco, S.E., Xiao,Q. 2006. Coastal Plain Community Tree Guide: Benefits, Costs, and Strategic Planting PSW-GTR-201. USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, Albany, CA.
 47. Millward,A.A., Sabir, S.,2010. Structure of forested urban park implications for strategic management. Environmental Manegement, 91(11), 2215-24.
 48. Mobarghaee,N., Sharzaee,Gh., Makhdoom, M.,Yavari,A. 2009. Applying site valuation patterns of co2 absorption in Khazar forest of Iran. Journal of moheet shenasi. 35(51), 57-68.
 49. Mohammad zade,S.H., Kashefi,M., Taheri saffar,M. 2011. Valuation of Environmental sources and Torism(Case study: Shandiz forest park of Mashhad). In proceeding of 1th national Tourism, national capital and future view.
 50. Mojabi,M. and Monavari, M. 2004. Economic valuation of Pardisan and Lavizan parkd. Environmental Science,7.
 51. Monfared,H. 2010. Evaluation the value of recreation service of Alang dare park using contigenent value method, Forestry and wood processing Faculty, Agricultural university og Gorgan.p.84.
 52. Moradi,S., Mohammadi, S., 2013. Economic valuation of Tourism of Tagh boostan park using regional traveling method. In proceeding of 1th General environment, Energy and Biologic defend.
 53. Nakhaee,N., Mortazavi,A. Amirnezhad, H. and Navazi, M.A.2010.Assessing the Protective value of Noor Forest park using contigenent method.Agricultural Economy.3(2), 37-64.
 54. Niemela, J., Saarela, S.-R., Soderman, T., Kopperoinen, L., Yli-Pelkonen, V., Vare, S., et al. (2010). Using the ecosystem services approach for better planning and conservation of urban green spaces: A Finland case study. Biodiversity and Conservation. 19(11), 3225–3243.
 55. Nowak, D.J. 1996. Estimating leaf biomass of open grown deciduous urban trees. Forest science. 42,504-507.
 56. Nowak, D.J., and D.E. Crane. 2000. The Urban Forest Effects (UFORE) Model: quantifying urban forest structure and functions. In: Hansen, M. and T. Burk (Eds.) Integrated Tools for Natural Resources Inventories in the 21st Century. Proc. Of the IUFRO Conference. USDA Forest Service General Technical Report NC-212. North Central Research Station, St. Paul, MN. pp. 714-720. See also http://www.ufore.org.
 57. Nowak, D.J.; Crane, D.E.; Dwyer, J.F. 2002. Compensatory value of urban trees in the United States. Journal of Arboriculture. 28(4), 194 - 199.
 58. Nowak, D.J. and Crane, D.E. (2002). Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA.
 59. Environmental Pollution. 116, 381–389.
 60. Nowak,D.J., Crane, D.E., Stevens,J.C., 2006. Air pollution removal by urban trees and shrubs in the Unites states. Urban For.Urban Gree. 4, 115-123.
 61. Nowak, D.J. and J.F. Dwyer. 2007. Understanding the benefits and costs of urban forest ecosystems. In: Kuser, J. (ed.) Urban and Community Forestry in the Northeast. New York: Page 29 Springer. Pp. 25-46.
 62. Nowak, D.J., Hoehn, R.E.I.I., Crane, D.E., Stevens, J.C., Walton, J.T., 2007. Assessing urban forest effects and values: Philadelphias urban forest. USDA Forest Service Resource Bulletin NRS-7U.S. Department of Agriculture , New-town Square PA.
 63. Nowak, D.J.; Bodine, A.R.; Hoehn, R.E. 2014. An itree report for Austins urban forest. https://www.itreetools.org/resources/reports.php.
 64. Nowak, D.J.; Bodine, A.R.; Hoehn, R.E. 2016. The urban forest of Philadelphia. An itree report . https://www.itreetools.org/resources/reports.php.
 65. Roosta,T.,Roosta,H.2008. Effects of management on valuation of forest parks of Iran(case study: Bonab Arsangan park). In proceedings of Regional conference of Natural Resources end Environment
 66. Sherkate mohandesin Jame Iran, 2010. Economic valuation of national kavir park,Depatment oF environment of Iran, sustainable development and environmental economy, In proceeding of national economic value of environmental sources.
 67. Tilman, D., Hill, J., & Lehman, C., 2006. Carbon-negative biofuels from low-input high diversity grassland biomass. Science. 314(5805), 1598–1600.
 68. Thornes, J. 2010. Atmospheric services. In: Hester, R.E. and R.M. Harrison. 2010 (eds.) Ecosystem Services. Issues in Environmental Science and Technology. Royal Society of Chemistry Publishing, UK. 70-104.
 69. USDA, 2015. U.S.Department of Agriculture. Available at : http://www.USDA.gov.
 70. Nowak, David J., Hoehn, R., and Crane, D. 2007. Oxygen production by urban trees in the United States. Arboriculture & Urban Forestry 33(3), 220-226.