ترجیحات عمومی برای حفاظت از گونه‌های در حال انقراض (بررسی موردی: ماهیان خاویاری دریای مازندران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

سابقه و هدف: ماهیان خاویاری دریای مازندران از موجودات ارزشمند اقتصادی و کمیاب و متاسفانه در آستانه انقراض  هستند. با توجه به اهمیت اقتصادی و  به‌ویژه زیست‌محیطی این گونه از ماهیان برای ایران و اکوسیستم منطقه، در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی ارزش حفاظتی ماهیان خاویاری دریای مازندران پرداخته و تمایل به پرداخت افراد تعیین شد.مواد و روش‌ها: در این پژوهش به ارزش حفاظتی ماهیان خاویاری دریای مازندران پرداخته و تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش دومرحله‌ای هکمن تعیین شد. تعداد نمونه لازم بر اساس روش کوکران محاسبه شد و با استفاده از داده‌های حاصل از 358 پرسش‌نامه دوگانه یک و نیم بعدی، در سال 1393، تحلیل‌های مورد نظر انجام شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که روش دومرحله‌ای هکمن که می‌تواند بین عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر میزان آن تمایز قایل شود، در مجموع متوسط تمایل به پرداخت به‌دست‌آمده  معادل 15311ریال در ماه برای هر خانوار محاسبه شد. همچنین، ارزش حفاظتی سالانه‌ی ماهیان خاویاری 8/336 میلیارد ریال به دست آمده است.نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند توجیه لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظت از ماهیان خاویاری و همچنین بهبود ذخایر آن را فراهم آورد. همچنین طراحی برنامه‌های آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی صیادان و درک اهمیت بقای گونه‌های در حال انقراض، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public preferences for the protection of endangered species (Case Study: sturgeon of the Caspian Sea)

نویسندگان [English]

 • Hamid Amirnejad
 • Ahmadreza Shahpouri
 • SeyedMojtaba Mojaverian
Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Caspian Sea sturgeons are a valuable economic resource, a rare species and unfortunately endangered.Materials and methods: In response to these factors, the present study assesses the preservation value of Caspian Sea sturgeon by applying two-stage Heckman models in order to analysis and compare individual willingness to pay. The sample size was calculated by a simple stochastic sampling method and then all the analyses were performed using information from 358 One-and-One-half-Bound Dichotomous questionnaires.Results and discussion: The results show that, although the two-step Hackman method can distinguish the factors affecting a willingness to pay and factors affecting the accepted level of cost. The average value of willingness to pay as based on Heckman‘s two-step approach is 15,311 Rials per month per household.Conclusion:The preservation of annual value use as based on Heckman's two-step approach is 336.8 Million Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Sturgeon
 • Preservation value
 • Willingness to pay
 • Two-step Heckman Method
 1. منابع
 2. Abdolhosseini, M.Amirnejad, H. Ghaffarzadeh, H. andAbedi, G.,2012. General preferences and willingness to pay beneficiaries for protection of the Caspian Sea Case Study: Jobs related to sea business owners in the mazandarn province. 2ndConference planning and environmental management,15th-16th May, Tehran, Iran. p.12. (In Persian with English Abstract).
 3. AghapourSabbaghi, M. andMasihi, R., 2013. Environmental Valuation Karun River Compare logit models and Hackman, The first national conference on the sustainable development of agriculture and a healthy environment, 26th February, Hamedan, Iran. P. 567. (In Persian with English Abstract).
 4. Anonymous., 2008. Trade Promotion Organization of Iran, Deputy Market and marketing. Market research office goods and services.www.raazebaghaa.ir
 5. Anonymous., 1999. Wildlife Bureau, Department of Environment Iran (assessed: 2011). www.raazebaghaa.ir
 6. Darijani, A., 1999. Evaluation of Depositor’s Characteristics and Factors Affecting Household’s Bank Deposits. Master’s Thesis. Tehran University. Tehran, Iran. (In Persian with English Abstract).
 7. Environmental Protection Organization of Iran, Department of Natural Environment. Executive Secretariat of the Conference of CITES.www.doe.ir
 8. Etemadi, M., 2009. An overview of the caviar industry in Iran and the trend of production and sales during 1384 to 1386. Report of the Eleventh audit firms. (In Persian with English Abstract).
 9. FattahiArdekani, A. andFazlollahiMoleh, A., 2015. Compare General preferences and willingness to pay of tourists and residents of the city of Surrey for the protection of the Caspian Sea. Journal of Agricultural Economics. 9,135-152. (In Persian with English Abstract).
 10. Food Agriculture Organization World., 2015. www.fao.org.
 11. Greene, W.H., 1993. Econometric Analysis. 2nd Edition. New York: Macmillan. Pp. 791.
 12. Hayati, B.Ehsani, M. Ghahremanzadeh, M.Rahili, H. and Taghizadeh, M., 2010.Factors affecting willingness to pay Elgoli and constitutional Tabriz parks: Heckman two-step method. Journal of Agricultural Economics and Development. 24, 98-91. (In Persian with English Abstract).
 13. Iran Fisheries Organization statistics., 2015. In different years, mined in 2015.www.shilat.com
 14. Jamalipour, M. Shahpouri, A.R. andGhorbani, M., 2015. Factors affecting the formation of Changes in land use in the Mazandaran province: A Case Study of Tonekabon. Journal of Agricultural Economics and Development. 29, 115-107. (In Persian with English Abstract).
 15. Kavoosi, M.Shahbazi, H. andMakian, A., 2009. Estimated value of the recreational promenade with two-stage method, Heckman, case study: Garden Mohtasham, Rasht. Journal of Agricultural Economics. 1, 137-149. (In Persian with English Abstract).
 16. Loureiro, M. andOjea, E., 2008. Valuing local endangered species: The role of intra-species substitutes. Journal of Ecological Economics. 68, 161-178.
 17. Ojea, E. andLoureiro, M., 2010. Valuing the recovery of overexploited fish stocks in the context of existence and option values. Marine policy. 34, 514-521.
 18. RahimiDanesh, M. Accessed., 2007. Strategies to prevent the extinction of the sturgeon fishery. Iranian Fisheries Information Center. www.iranarticles.net.
 19. Ressurreicao, A. Gibbons, J.Dentinho, T.P. Kaiser Santos, R. and Edwards-Jones, G., 2011. Economic valuation of species loss in the open sea. Ecological Economics. 70, 729-739.
 20. Sharifpour, M.Amadeh, H.KavoosiKlamshomi, M. and Shaker, A., 2012. Valuation recreational function Zarivar Lake of Two-stage Heckman procedure. First International Conference on environmental crises and ways to improve it. 25thand 26thFebruary. Kish Island, Iran (In Persian with English Abstract).
 21. Tobin, J., 1958. Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. Journal of Econometrica. 26: 29-36.
 22. Yeo, I. Gordon, S.I. andGuldmann, J., 2004. Optimizing Patterns of Land Use to Reduce Peak Runoff Flow and Non-Point Source Pollution with an Integrated Hydrological and LandUse Model.AMS Online Journals Access Control. 6, 1–20.